ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားေရာက္ လည္ပတ္နုိင္ေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္သာမက နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ လာေရာက္သည့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္ မ်ားအတြက္လည္း ၀င္/ထြက္ သြားလာမႈလြယ္ကူေစေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ Traventure Travel & Tours Co., Ltd ၏ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံသား (၉) ဦးတုိ႔သည္ ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္(၇) စီး တုိ႔ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ (၂)ရက္ေန႔အထိ တမူးနယ္စပ္ ဂိတ္မွ ဝင္ေရာက္လာၿပီး တမူး- ဂန္႔ေဂါ- ပုဂံ- နမ့္စန္- က်ိဳင္းတံု- တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ အဆိုပါေဒသမ်ားရွိ ထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ားကို လည္ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး ေအာက္တုိဘာလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္ဂိတ္မွ တဆင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားၾကပါ သည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ပြင့္လင္းရာသီသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္နွင့္အမွ် ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္/ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။