ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၀) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားေရာက္ လည္ပတ္နုိင္ေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္သာမက နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ လာေရာက္သည့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္ မ်ားအတြက္လည္း ၀င္/ထြက္ သြားလာမႈလြယ္ကူေစေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။      ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ Kaung Hein Shwe Sin International Co., Ltd ၏ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ ပုိလန္ႏိုင္ငံသား (၁) ဦးတုိ႔သည္ ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိ ဘာလ (၃) ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ (၆)ရက္ေန႔အထိ ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္မွ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ျမ၀တီ- ပဲခူး- မႏၱေလး- တမူးၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္၍ ေအာက္တုိဘာလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ တမူးနယ္စပ္ဂိတ္မွ တဆင့္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။

ထုိ႔အတူ Bright View Co., Ltd ၏ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံသား (၁) ဦးသည္ ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္(၁) စီးျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၇) ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔အထိ တမူးနယ္စပ္ဂိတ္မွ ဝင္ေရာက္လာၿပီး တမူး- ကေလး- ပုဂံ- ေတာင္ငူ- က်ိဳက္ထုိ- ျမ၀တီၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္၍ ေအာက္တုိဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္မွ တဆင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းရာသီကာျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္ တုိးျမွင့္၀င္ေရာက္လာႏုိင္ေရး ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေလ ေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွတဆင့္  ၀င္ေရာက္လာ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွား ေသာ ေဒသမ်ားသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။