ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၄) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀အလွမ်ား၊ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ေနရာမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ ရိုးရာယဥ္ ေက်းမႈ ဓေလ့စရုိက္မ်ား၊ လူေနမွဳဘ၀ပံုစံမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ သိျမင္ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ၀င္ေပါက္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အဆက္မျပတ္ ၀င္ထြက္သြားလာ လည္ပတ္လ်က္ ရွိပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးမႈႏွင့္ Golden Express Tours Co., Ltd ၏ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွခရီးသြား(၂) ဦးတုိ႔သည္ ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၁) စီးတုိ႔ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔အထိ တမူးနယ္စပ္ ဂိတ္မွ ဝင္ေရာက္လာၿပီး တမူး – ကေလး – မႏၱေလး – ေတာင္ႀကီး – ကကၠဴ – ပဲခူး – ဘားအံ – ျမဝတီၿမိဳ႕မ်ား သို႔ သြားေရာက္၍ အဆိုပါေဒသမ်ားရွိ ထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ားကိုလည္ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး စက္တင္ဘာလ(၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ျမဝတီနယ္စပ္ဂိတ္မွတဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾက ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ပြင့္လင္းရာသီသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္နွင့္အမွ် ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္/ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ထင္ရွားေသာေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။