ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၄) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္သာမက နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ လာေရာက္သည့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအတြက္လည္း ၀င္/ထြက္ သြားလာမႈလြယ္ကူေစေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ ကယ္မ်ားျဖင့္လည္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ၿပီး နုိင္ငံအတြင္းရွိ သဘာဝ အလွအပရႈခင္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို လာေရာက္ ၾကည့္ရႈေလ့လာ လည္ပတ္လ်က္ရွိပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးမႈႏွင့္ Upland Travels & Tours Co., Ltd ၏ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွခရီးသြား(၁၈) ဦးတုိ႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႕ TG-303 ေလယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာျပီး ဧရာဝတီျမစ္ရိုးတစ္ေလွ်ာက္ ရန္ကုန္- ပုဂံ – ကနီ – ေမာ္လိုက္ – ကေလးဝ – မႏၱေလး ျမိဳ႕မ်ားသို႔ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာျဖင့္ သြားေရာက္၍ အဆိုပါေဒသမ်ားရွိ ထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ားကိုလည္ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ထိုင္းႏိုင္းငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ပြင့္လင္းရာသီသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္နွင့္အမွ် ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္/ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။