ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၀)ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာေတာင္ေရေျမသဘာ၀အလွအပမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ား၏ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာခံစားႏိုင္ရန္ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ သာမက နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၏ႀကီးၾကပ္မႈ၊  Golden Myanmar Butterfly Travels & Tours Co.,Ltd ၏ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံသားဧည့္သည္ (၇) ဦးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၈) ရက္ေန႕အထိ ျမန္မာေရႊလိပ္ျပာ အေပ်ာ္စီးေရယာဥ္ျဖင့္ ပုဂံ-ရႏၱာပို-စစ္ကိုင္း-စိန္ပန္းကုန္း-ေက်ာက္ေျမာင္း-တေကာင္း-မိုးသား-ဗန္းေမာ္-မႏၱေလး-ရန္ကုန္ခရီးစဥ္မ်ားသို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းရာသီျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဧရာ၀တီ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ဒုတိယ ျမစ္က်ဥ္းသဘာ၀အလွအပရႈခင္းမ်ား၊ ေရလုပ္သား တို႔၏ လူေနမႈ ဓေလ့စရိုက္ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ား၊ ဆင္စခန္း၊ ရိုးရာအိုးလုပ္ငန္းႏွင့္ ညေနေန၀င္ဆည္းဆာ အလွအပမ်ားအား ခံစားသိရွိလို၍ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္း စသည့္ခရီးစဥ္မ်ားကို ပုိမို တိုးတက္လည္ပတ္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။