ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ (၁၂) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာေတာင္ေရေျမ သဘာ၀အလွအပမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာခံစားႏိုင္ရန္ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း မ်ားျဖင့္ သာမက နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း အေပ်ာ္စီးသေဘၤာမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္းလာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ Kaung Hein Shwe Sin International Co.,Ltd ၏ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသား(၆)ဦး ၊ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံသား (၁) ဦး ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား (၃) ဦး ၊ စုစုေပါင္း (၁၀) ဦးတို႕သည္ ၄င္းတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၁) စီး ၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္(၆)စီးျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၇) ရက္ေန႔မွ မတ္လ (၁၁) ရက္ေန႔အထိ ျမဝတီ- က်ိဳက္ထီးရိုး- ေနျပည္ေတာ္-ပုဂံ-ဂန္႕ေဂါ-တမူး ခရီးစဥ္အတိုင္း သြားေရာက္လည္ပတ္၍ တမူးနယ္စပ္ဂိတ္ မွ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။

ပြင့္လင္းရာသီကာလျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ပိုမို တိုးျမွင့္၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေျဖေလွ်ာ့ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ထင္ရွားေသာေဒသမ်ားသို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္လာေရာက္လည္ပတ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။