ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၃၀) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ရွိရာ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္သာမက နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ လာေရာက္သည့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအတြက္လည္း ၀င္/ထြက္ သြားလာမႈလြယ္ကူေစေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ Traventure T & T  Co.,Ltd စီစဥ္ေဆာင္ ႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္ (၁) ဦးသည္ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ (၁) စီးျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔မွ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔အထိ တမူးနယ္စပ္ဂိတ္မွ ဝင္ေရာက္လာၿပီး တမူး-ကေလး-မံုရြာ-မႏၱေလး-ပုဂံ-ကေလာ-က်ိဳင္းတံု-တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႕ သြားေရာက္ လည္ပတ္၍ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္ဂိတ္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာ သြားၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းရာသီကာလျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္ တုိးျမွင့္၀င္ေရာက္လာႏုိင္ေရး ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွတဆင့္ ၀င္ေရာက္လာ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာေဒသမ်ား သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။