ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္သာမက နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ လာေရာက္သည့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအတြက္လည္း ၀င္/ထြက္ သြားလာမႈ လြယ္ကူေစေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ Teo Myanmar Co.,Ltd စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈ တို႔ျဖင့္ အီတလီႏုိင္ငံသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္ (၄) ဦးတုိ႔သည္ ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၁)စီး ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔မွ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔အထိ တမူးနယ္စပ္ဂိတ္မွ ဝင္ေရာက္လာၿပီး တမူး- ကေလး- ဖလန္း- ဟားခါး- မတူပီ- မင္းတပ္- ကန္ပက္လက္- ပခုကၠဴ- ပုဂံ-ပုပၸါး- အင္းေလး- ေညာင္ေရႊ- လြိဳင္ေကာ္- ေနျပည္ေတာ္- ေပါက္ေခါင္း- ျပည္- ပုသိမ္- ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ- ရန္ကုန္- က်ိဳက္ထီးရုိး- သထံု- ဘားအံ- ျမ၀တီၿမိဳ႕မ်ားသို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္၍ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းရာသီကာလျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္ တုိးျမွင့္၀င္ေရာက္လာႏုိင္ေရး ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွတဆင့္ ၀င္ေရာက္လာ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာေဒသမ်ား သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါ သည္။