သီတာေအာင္ (ဟိုတယ္/ခရီး)

ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔ကို ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီး၌ က်င္းပလာခဲ့သည္မွာယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ (၃၉) ႀကိမ္ေျမာက္သို႔ပင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ ပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔ကို တခမ္းတနား အခမ္းအနားမ်ားျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း လုံးတြင္ က်င္းပေနသနည္းဆိုေသာ္ ၎လုပ္ငန္းသည္ ကမာၻတြင္ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ေလာင္စာၿပီးလွ်င္ တတိယဝင္ေငြအမ်ားဆုံး ရွာေဖြေပးေနသည့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအမ်ားစု၏ ဝင္ေငြကို သဘာဝသယံဇာ တပစၥည္းမ်ား ထုတ္ေရာင္းစရာမလိုပဲ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို အရည္အေသြးရွိေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ မ်ားစြာရွာေဖြေပးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၎လုပ္ငန္းသည္ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုလည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးသကဲ့သို႔ လူအခ်င္းခ်င္းကူးလူးဆက္သြယ္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္၍ တစ္ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈကို လည္းတစ္ႏိုင္ငံကေလ့လာခြင့္ရသည့္ထူးျခားသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါလူအမ်ားသည္ ခရီးသြားလာျခင္းကို ဖက္ရွင္တစ္ခုအေနျဖင့္ ရႈျမင္လာၾကသည္မွာ ခရီးသြားလာျခင္းျဖင့္ စိတ္ပင္ပန္းမႈကိုေျပေပ်ာက္ေစၿပီးမိမိတို႔ႏွင့္ မတူညီသည့္ ေဒသရွိလူမ်ား၏ ယဥ္ေက်း မႈ၊ အစားအစာ၊လူေနမႈပုံစံမ်ားႏွင့္ ပါတ္ဝန္းက်င္အသစ္အဆန္းမ်ားကိုေလ့လာလို၍ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေလယာဥ္လက္ မွတ္မ်ားကိုအလြယ္တကူဝယ္ယူရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ဟိုတယ္ဌားရမ္းရန္လြယ္ကူျခင္း၊ ခရီးစဥ္ အသစ္မ်ားေပၚေပါက္လာျခင္းတို႔က လူအမ်ားစုကိုခရီးသြားလာရန္ဆြဲေဆာင္ လွ်က္ရွိပါသည္။

ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာအရ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြား ဧည့္သည္ (၁၃၂၃) မီလီယံရွိခဲ့ၿပီးစီးပြားေရးအရႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြစုစုေပါင္းအေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁.၃၄) ထရီလီယံရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ကုလသမဂၢသည္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္ (Sustainable Development Goal) (၁၇) ရပ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရး၊ က်ား/မ တန္းတူ အခြင့္အေရးရရွိမႈ ၊ သန႔္ရွင္းေသာေရရရွိမႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး ၊ မညီမွ်မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရး ၊ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားႏွင့္ လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝိုင္းျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ မွ်တေရးႏွင့္ခိုင္မာေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ေရး စသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ (၃-၈-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ၏ (၁/၂၀၁၈) ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တက္ေရာက္ၿပီး အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္မွာအေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကိုလက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ႁမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ မိမိႏိုင္ငံအတြက သာမက တစ္ကမာၻလုံးအတြက္ အေရးႀကီး သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာရာ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္သည့္ အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႁမြက္ၾကားသကဲ့သို႔ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာျဖစ္ပါသည္။ထိုသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အရည္အေသြးရွိ၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာခရီးသြား လုပ္ငန္းျဖစ္ဖို႔လိုပါသည္။

လူသားတို႔၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားသည္ ေခတ္တစ္ေခတ္ႏွင့္ တစ္ေခတ္မတူညီၾကေပ။ နည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈႏွင့္အတူ လူသားမ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ မ်ားျပားလာရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီလိုက္ပါ ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာျဖင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္သျဖင့္ ယခုႏွစ္ ကမာၻ႔ခရီးသြား လုပ္ငန္းေန႔ ေဆာင္ပုဒ္ကို” ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ဖို႔ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာျဖင့္ ေျပာင္းလဲစို႔”ဟူ၍ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ၏ အေရးပါမႈ ကိုမီးေမာင္းထိုးျပသထားပါသည္။

“ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ေျပာင္းလဲမႈဆိုသည္မွာ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာဆိုင္ရာ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး လူသားဘဝႏွင့္ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ႐ူေထာင့္အားလုံးတြင္ ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။”

ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး Mr. ZurabPololikashviliက လည္း ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္အသုံးခ်ျခင္းက ပိုမိုေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ အစီအစဥ္အတြင္း အျခားေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအၾကား အားလုံးပါဝင္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးထားေသာ၊ ကြၽမ္းက်င္ေသာ အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကို တိုးတက္ေစရန္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၌ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ား အသုံးျပဳၿပီးတီထြင္ ဖန္တီးမႈအသစ္မ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ေနၾကရာ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားကို သုံး၍ ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္ျခင္း၊ Website မွတဆင့္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ေနာက္ဆုံးရသတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကိုျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားကိုထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားက ခရီးစဥ္ေဒသ မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပသျခင္း အစား Applicationမ်ားျဖင့္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားအေၾကာင္းကို လမ္းၫႊန္ ေပးျခင္း၊လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားတြင္ Application မ်ားထည့္၍ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ လက္ေကာက္ (Bracelet) တြင္ Application မ်ားထည့္၍ Credit Card မ်ားအစား ေငြေပးေခ်မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္သုံးစြဲျခင္း၊ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား တြင္ ယာဥ္ရပ္နားရာ၌ စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ ဒီဂ်စ္တယ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားတြင္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား၏ အေရအတြက္ကို မွတ္တမ္းတင္၍ ခရီးစဥ္ေဒသႏွင့္သင့္ေတာ္သည့္ ခရီးသည္ အေရအတြက္ (Carrying Capacity) ကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ၎ခရီးသြားဧည့္သည္ မွတ္တမ္းမ်ားကိုအေျခခံ၍ ခရီးစဥ္ေဒသကို ျမႇင့္တင္မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးတို႔တြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာကို အသုံးခ်ျခင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို သုံးစြဲ၍ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားကိုေကာက္ခံျခင္း၊ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားလာေရာက္လည္ပတ္ရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ ေစရန္ E-Visa စနစ္ကိုအသုံးျပဳျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ အစားအေသာက္မွာယူျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ပုံစံမ်ားကို လူသားစြမ္းရည္အသုံးျပဳျခင္းအစား ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲသုံးစြဲ လာၾကျခင္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာျဖင့္ ေတာ၊ ေတာင္၊ ေရ၊ ေျမ၊ ခ်ိဳင့္ဝွမ္း၊ ပင္လယ္အတုျပဳလုပ္ကာ ကမာၻတစ္ပတ္လည္ပတ္သည့္ ပုံစံျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားကိုအံ့ၾသဖြယ္ ရာေကာင္းသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပး၍ ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္မည့္ အေျခအေနကိုႀကိဳတင္သတိေပးသည့္ Application မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ စသည့္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာၾကၿပီး ကိစၥတိုင္းတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာျဖင့္ လွ်င္ျမန္လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္ လုပ္ကိုင္လာၾကပါသည္။

ထို႔အတူျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္လည္း E-Tourism စနစ္ျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ရန္ Chief Information Officer Team (CIO Team)ကိုဖြဲ႕စည္းကာOlineျဖင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း (Digital-Marketing)၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေဝျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လိုင္စင္မ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္းတို႔ကိုေဆာင္႐ြက္ေနသကဲ့သို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လည္းအစိုးရအဖြဲ႕မွဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈအေျခအေနႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္သည့္ Guest List Management System ကိုအသုံးျပဳေနၾကၿပီျဖစ္ရာ ၎တို႔သည္ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာဆိုင္ရာတိုးတက္မႈႏွင့္ဆန္းသစ္တီထြင္ဖန္တီးမႈတို႔ကိုပိုမိုတာဝန္သိ၍ေရရွည္တည္တံ့ေသာခရီးသြားက႑ႀကီးထြားမႈႏွင့္အတူေပၚေပါက္လာသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းမႈ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ရႈျမင္ကာ ယခုႏွစ္ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔အား ႀကီးမားေသာသတင္း အခ်က္အလက္ မ်ား၊မွတ္ဉာဏ္အတုမ်ား၊ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာဆိုင္ရာေပါင္းကူးမႈမ်ားပါဝင္ေသာနည္းပညာဆိုင္ရာတိုးတက္မႈမ်ားအားျဖင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ အသိပညာေပးသည့္အေနျဖင့္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အဓိကက်ၿပီး ႏိုင္ငံသို႔မဟုတ္ေဒသတစ္ခု၏ စီးပြားေရးတန္ဖိုးကိုသာမက လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔၏ တန္ဖိုးကိုပါမည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေၾကာင္းျပသရန္ရည္႐ြယ္၍ World Tourism Day အခမ္း အနားမ်ားကို ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ အလြန္က်ယ္ ျပန္႔ၿပီးက႑ေပါင္းစုံအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အားသာခ်က္မ်ားကို ခိုင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ျပဳျပင္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေခတ္ႏွင့္အညီဒီဂ်စ္တယ္နည္း ပညာျဖင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အားသာခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍လုပ္ကိုင္ၾကပါစို႔ ဟူ၍ တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။