ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၃၀) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အာဆီယံ-ဂ်ပန္ဗဟိုဌာန (ASEAN- Japan Centre) တို႔ပူးေပါင္း၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္မႈေဆြးေႏြးပြဲ(Tourism Marketing Seminar) ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ Mercure Mandalay Hill Resort Hotel ၌ (၃၀-၁၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို တြန္းအားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္မႈမူဝါဒမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္၊ အထူးသျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ပိုမိုလာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးခရီးသြားမ်ား၏ ခရီးသြားအေလ့အထ၊  ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အာဆီယံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ေနသည့္ အာဆီယံခရီး သြားလုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳေရး အစီအစဥ္ (MRA-TP) ကို အေထာက္အပံ့ျပဳရန္ ရည္႐ြယ္က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေရွးဦးစြာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးလွျမင့္ႏွင့္ အာဆီယံ-ဂ်ပန္ဗဟိုဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး Mr.Vathouniyom Douangmala တို႔က အဖြင့္အမွာစကားမ်ား အသီးသီး ေျပာၾကားၾကပါသည္။

ဆက္လက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲကို က႑အလိုက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္မင္းထင္က “ျမန္မာႏိုင္ငံအားဂ်ပန္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ထပ္တိုးလည္ပတ္သင့္သည့္ ခရီးစဥ္ေဒသအျဖစ္ျမႇင့္တင္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Tourism Shizuoka Japan ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးျဖစ္သူ Mr. Naohiro Fukawa က “ဂ်ပန္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ အေလ့အထႏွင့္ ၎တို႔အား ဦးတည္ေသာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ခရီးသြားထုတ္ကုန္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ UNWTO Regional Support Officer for Asia and the Pacific ၏ Deputy Manager ျဖစ္သူ Ms. Ariana Luquin Sanchez က“ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏လုပ္ငန္းေဆာင္ ႐ြက္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (တာဝန္ခံ) ဦးေအာင္သူက “ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ က႑တြင္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳေရးအစီအစဥ္ (MRA-TP) ကို အသုံးခ်ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း အသီးသီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး စုေပါင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အေမးအေျဖက႑ကို ဆက္လက္ က်င္းပ၍ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ညေန(၀၄:၀၀) နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းေအဂ်င္စီမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္း(၁၀၀) ဦးခန္႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။