ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၅) ရက္

ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀အလွမ်ား၊ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ေနရာမ်ား၊ တိုင္းရင္း သားတို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ ရိုးရာယဥ္ ေက်းမႈ ဓေလ့စရုိက္မ်ား၊ လူေနမွဳဘ၀ပံုစံမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ သိျမင္ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ၀င္ေပါက္ မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အဆက္မျပတ္ ၀င္ထြက္သြားလာ လည္ပတ္လ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ (၄) ရက္ေန႔အထိ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္၀င္/ထြက္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ ညအိပ္/ ေန႔ခ်င္းျပန္ ခရီးစဥ္ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ထုိင္း ႏုိင္ငံသားႏွင့္ တတိယႏုိင္ငံသား အမ်ားစုပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ (၂၁၃၆၈) ဦး၊ မုိင္းျဖတ္၊ က်ိဳင္းတံု ခရီးစဥ္အေနျဖင့္ ႏုိ္င္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္ (၄၈) ဦး၊ ဗီဇာျဖင့္လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသည့္ ႏုိ္င္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္ (၂၉၇) ဦးရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္ အမ်ားစုသည္  တာခ်ီ လိတ္ၿမိဳ႕ရွိ အထင္ကရေနရာမ်ားျဖစ္ေသာတာေလာ့ေစ်း၊ ဘုရင့္ေနာင္ရုပ္တု၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီး၊ ၀မ္ေကာင္းေစ်း၊ ကိုးၿမိဳ႕ရွင္နတ္နန္း၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၊ ၿမိဳ႕လယ္ဓမၼာရံု၊ ပေဒါင္ေက်းရြာ၊ နဂါးႏွစ္ ေကာင္ ဆရာေတာ္ေက်ာင္း၊ ကြမ္ရင္မယ္ေတာ္ တရုတ္ဘံုေက်ာင္း၊ ေက်ာက္တန္းေစ်းမ်ားသို႔ သြား ေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါသည္။

ညအိပ္ခရီးစဥ္ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ မုိင္း ျဖတ္ၿမိဳ႕ရိွ ျမတ္စြာဘုရားေျခေတာ္ရာေစတီ၊ ေစ်းတန္းႀကီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ သမုိင္း၀င္ဆုေတာင္းျပည့္ ဆံေတာ္ရွင္စြန္ေတာင္းေစတီ၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕အ၀င္ ဗုဒၶဥယ်ာဥ္ႏွင့္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ရိွ မဟာျမတ္မုနိ၊ ဟိုခုံ ေက်ာင္း၊ ျမဘုရားေက်ာင္း၊ က်ိဳင္းရင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ၀ပ္အင္းေက်ာင္း၊ စြန္ေတာင္ေစတီ၊ ေက်ာ့မ္ဆရီေစတီ၊ ရမ္ကုန္းေက်ာင္း၊ ပါလ်န္ေက်ာင္း၊ ရပ္ေတာ္မူ၊ သစ္တစ္ ပင္ေတာင္၊ ကမၻာေအး ေစတီ၊ စံျပယန္းေလာေက်းရြာ၊ ကတ္ေတာင္ေက်းရြာအနီးရိွ ကိုးထပ္ေရတံခြန္ စသည့္ အထင္ကရ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ ပတ္ၾကပါသည္။

တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွ တဆင့္ ၀င္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္ အေရ အတြက္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ (၄) ရက္ေန႕အထိ ထုိင္းႏုိင္ငံသားႏွင့္ တတိယႏုိင္ငံသားအမ်ားစု ပါ၀င္ေသာ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးသည္ စုစုေပါင္းမွာ (၄၇၈၉၆၅) ဦး ျဖစ္ၿပီး မုိင္းျဖတ္၊ က်ိဳင္းတံုခရီးစဥ္ အေနျဖင့္ ခရီးသည္စုစုေပါင္း (၃၉၁၀) ဦးႏွင့္ ဗီဇာျဖင့္ တာခ်ီလိတ္မွတဆင့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးသည္စုစုေပါင္း (၃၇၆၆) ဦးတို႔ ၀င္ ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။