ခင္ေမာင္(ဟိုတယ္/ခရီး)

ဤလူ႔ေလာကဝယ္ လူသားအခ်င္းခ်င္းအေပၚ သုံးသပ္မွတ္ခ်က္ျပဳရာတြင္ လူသားတို႔ အက်ိဳး၊ ပတ္ဝန္းက်င္၏အက်ိဳး၊ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္၏အက်ိဳးကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ျပဳသူ၊ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳသူ၊ ကူညီေစာင့္ေရွာက္တတ္သူကို သူေကာင္းျပဳသူ၊ တန္းဖိုးထိုက္သူ၊ တန္ဖိုးထားရာ ရတနာတစ္ပါး ကဲ့သို႔ အသိ အမွတ္ျပဳ ေလးစားခ်စ္ၾကည္မႈျပဳကာ ခင္မင္ရင္းစြဲ တန္ဖိုးထား၊အေလးထား ဆက္ဆံမႈျပဳၾကၿပီး ထိုႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳမႈ ေနထိုင္ေျပာဆို ဆက္ဆံတတ္သူကား အသုံးမတည့္ လူရာမသြင္း ခ်စ္ခင္ကင္းမဲ့ ကာ အဖ်က္အေမွာင့္၊ တန္ဖိုးမရွိသူ၊ အမွိုက္ရယ္ဟု စာရင္းသြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနလၽွက္ရွိပါသည္။ အမွိုက္ဟူ သည္ကား အသုံး မတည့္၊ သုံးမရ၊ ေကာင္းက်ိဳးမျပဳ၊ အေႏွာင့္အယွက္တစ္ခု ၊ မလိုအပ္သည့္ အပိုပစၥည္းတစ္ခုကဲ့သို႔ပင္ သတ္မွတ္ကာ စြန္႔ပစ္ထားေလ့ရွိေလသည္။ အမႈိက္ဟုဆိုရာဝယ္ သက္မဲ့ဝတၳဳ မ်ားရွိသကဲ့သို႔ သက္ရွိအရာသတၱဝါသည္ပင္လၽွင္ ထိုထိုဂုဏ္ျဒပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါက အမွိုက္ျဖစ္ရေခ်ေတာ့ သည္။ လူသားတို႔ၾကား အသုံးထားသည့္ အမႈိက္ကစ ျပႆဒ္မီးေလာင္၊ အမႈိက္ကင္းစင္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္၊ အစရွိသျဖင့္ ထည့္သြင္းသုံးႏႈန္း ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္းရွိေပသည္။

ခ်စ္ခင္တြယ္တာ၊ စုံမက္ခါျဖင့္ ယုယပိုက္ေထြး အေလးေပးသည့္ သက္မဲ့သက္ရွိ ထိုဤအႏွစ္ သည္ စြန္႔ပစ္ရန္ခက္ေထြးေပြ႕လၽွက္ျဖင့္ တန္ဖိုးထားကာ ထိန္းသိမ္းၾကသည္ ဤကားတန္ဖိုးလူသားအက်ိဳး တည္း။ အမွတ္မဲ့မွားတြယ္တာမထားဘဲ ဝန္ေလးကာသာ စြန္႔ပစ္ခြာသည္ ဤကားအမႈိက္မ်ားသာတည္း။

လူမႈဝန္းက်င္ေဒသတစ္ခုအား ပ်က္စီးယိုယြင္းေစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲတြင္ ေဒသႏွင့္ မမၽွတသည့္ လူေနထူထပ္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ သူမ်ားျပားျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္း၊ သြားလာလည္ပတ္သူမ်ားျပားျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈအားနည္းျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္လည္း အဆိုပါေဒသႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီး မႈမ်ား ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

ခရီးသြားျခင္းဆိုရာ၀ယ္

လူသားတို႔အေနျဖင့္ သူတို႔ေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္အျပင္ဘက္ကို ဆက္တိုက္ကာလ(၁)ႏွစ္ ထက္မေက်ာ္လြန္ဘဲလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္၊ အပန္းေျဖရန္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ ခရီး သြားလာျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ေဆာင္ေၾကာင္းႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာလည္း လူသားတို႔ေဒသ တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ လြယ္ကူစြာ ခရီးသြားလာနိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ လုပ္ငန္းကိုဆိုလိုၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာေဒသ မွ ျပင္ပရွိ ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုခုသို႔ သြားလာသူကို ခရီးသည္ဟု သတ္မွတ္ေခၚေဝၚထားေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။

ခရီးသြားသည္ဆိုမွျဖင့္ ထိုက္သင့္သည့္ ေငြေၾကးကုန္က်ခံသံုးစြဲသြားလာရမႈမ်ားရွိသည္ျဖစ္ရာ ထိုေငြေၾကးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းက႑အသီးသီးရွိ လူတန္းစား အလႊာမ်ိဳးစုံကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစနိုင္ သည့္ (Multiplier Effect) ကိုျဖစ္ေစသျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္ေနရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုခရီးသြားလုပ္ငန္းမွရရွိသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ နယ္ပယ္က႑စုံပါဝင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အေျခခံလုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအထိ ဝင္ေငြအက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ရရွိေစ ပါသည္။

ဝင္ေငြတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲ ေတမႈေလ်ာ့ခ်နိုင္ေရးကို တိုက္ရိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္နိုင္ၿပီး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အစရွိသည့္ က႑မ်ားတြင္လည္း သြယ္ဝိုက္ကာ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား ခံစားရရွိေစနိုင္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ နိုင္ငံ၏သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းမျပဳဘဲ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွတဆင့္ တိုက္ရိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ ရရွိသည့္ဝင္ေငြမ်ားသည္ လည္း နိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးအားမ်ားစြာအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ သို႔အတြက္လည္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းအား မီးခိုးမထြက္ေသာစက္႐ုံ ( Smokeless Industry ) ဟု တင္စားသုံးႏႈန္းေခၚေဝၚၾကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံသည္လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား ေဒသေနျပည္သူလူထု ခံစားခြင့္ရရွိေစရန္ အလို႔ငွါ ျမန္မာနိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑ စနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းရွိ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ၄င္း၏ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ညီေနာင္ အသင္း(၁၁)သင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဟိုတယ္ဇုံမ်ားအျပင္ ျပည္ပရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသင္း အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ (UNWTO, PATA, JATA, ASEAN) စသည္တို႔တြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ စြမ္းအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းကာ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ ရွိပါသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နိုင္ငံတြင္းရွိေနသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အလွ အပမ်ား၊ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ညီေနာင္သားခ်င္းတို႔၏ မတူကြဲျပားကာ စိတ္ဝင္စားဘြယ္ေကာင္းေသာ ရိုးရာဓေလ့မ်ား၊ ေဒသတြင္း ရွားပါးစြာတည္ရွိေနသည့္ ခါကာဘိုရာဇီ ေတာင္၊ ဧရာဝတီလင္း ပိုင္ ကဲ့သို႔ေသာသဘာဝ အေမြအႏွစ္မ်ားအပါအဝင္ ေရေျမေတာေတာင္ အလွအပ ႏွင့္ ရွားပါးကုန္းေနေရေန သတၱဝါမ်ား ၊ အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္ ေတာင္မွ ေျမာက္သို႔ သြယ္တန္းေန သည့္ ဧရာဝတီ၊ ခ်င္းတြင္း၊ သံလြင္၊ စစ္ေတာင္းကဲ့သို႔ေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ အသြယ္သြယ္၏ လွပေသာသဘာဝရသေပးစြမ္းေနမႈမ်ား အစရွိသျဖင့္ ေျပာမကုန္ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္သည့္ သက္ရွိသက္မဲ့ သဘာဝအလွတရားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အမိတိုင္းျပည္၏ ရတနာမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား သိရွိစိတ္ဝင္စားကာ လာေရာက္ထိေတြ႕ ခံစားနိုင္ေစရန္ ျမႇင့္တင္ေၾကာ္ျငာမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရသည္မွာ လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္လုပ္ေဆာင္၍ ရနိုင္ေကာင္း သည္ဟု ယူဆ၍ရနိုင္ေသာ္လည္း အမွန္တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရသူ တာဝန္ရွိသူမ်ားအဖို႔မွာကား မေမၽွာ္လင့္ေသာ၊ ႀကိဳတင္တြက္ဆမထားမိေသာ၊ အတား အဆီး အခက္အခဲမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္ေက်ာ္ေနရသည္ကိုကား ေစတနာျဖင့္ေပးဆပ္ကာ ထိုးေဖာက္ ျမႇင့္တင္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသူတို႔ အသိုင္းအဝိုင္းေလးကသာ သိရွိနိုင္ ပါလိမ့္မည္။

ဝန္ေဆာင္မႈဆိုေသာ မျမင္ရသည့္ ျဒပ္ဝတၳဳတစ္ခုအား တန္ဖိုးႀကီးေပးကာ ၿမိန္ယွက္စြာ ဝယ္ယူ သုံးေဆာင္နိုင္ေစရန္ ေရာင္းခ်ေပးေနရသည့္ အေရာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားအဖို႔မွာကား ထူးခၽြန္ဆု ရယူနိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း ၿငိဳျငင္မႈျဖင့္ တုန္႔ျပန္ခံရဘို႔က လြယ္ကူလၽွက္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေစတနာတစ္ေလွ ႀကီးျဖင့္ မည္သို႔ပင္ ဂ႐ုစိုက္ေဆာင္ရြက္ ေနေစကာမူ ျပန္ရေနသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမွာကား ယေန႔ထိ ေက်နပ္ ေလာက္သည့္အေနအထား မေရာက္နိုင္ေသးျဖစ္ေနရသည္။ အေကာင္းဆုံးဆိုသည္မ်ားကိုသာ ေပးလိုပါ ေသာ္လည္း မိမိတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲက မၽွေဝေပးလို႔မရသည့္ အေျခအေနမ်ားကလည္း တစ္ပုံတစ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ တာဝန္ဆိုေသာ အသိ၊ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ရမည္ဆိုေသာ သတိတရားတို႔ျဖင့္ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆက္စပ္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ မည္သူတစ္ ဦးတစ္ေယာက္ကိုမၽွ ခ်န္မထားဘဲ ယဥ္ေက်း ပ်ဴငွာေလးစားစြာ ေပါင္းစပ္ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည္ကား အမွန္တရားတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ အားလုံး လက္တြဲ ညီညီ ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႕ဆိုရာဝယ္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသူ၏ ေမတၱာတရားျဖင့္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕မႈသည္ လည္း အေရးပါေပသည္။ ေမတၱာကို ခံစားသိျမင္ပါမွ ၾကည္ျဖဴ လက္တြဲ ကူညီမႈကိုလည္း ရနိုင္ေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယေန႔ခ်ိန္ခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ သုံးႏႈန္းေနသည့္ စကားလုံးတစ္ရပ္ သည္လည္း တြင္က်ယ္လာေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုသည္ကား (Tourism For Peace) ခရီးသြားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈျဖင့္ နိုင္ငံ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းမွပံ့ပိုးကူညီနိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္မႈ

ထိုကဲ့သို႔ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား နိုင္ငံအႏွံ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အ တြက္တာဝန္ရွိေသာ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ႐ုံးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစ ရန္ႏွင့္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားစနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ႏွင့္ အညီ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစေရး အတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ အားေပး ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယေန႕အခ်ိန္အထိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ား ခြင့္ျပဳထုတ္ေပး ႏုိင္မႈမ်ား မွာ ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္းလုိင္စင္၊ ဟိုတယ္(၁၆၆၁)လံုး၊ အိပ္ခန္း(၆၆၈၀၆)ခန္း၊ ခရီးလွည့္လည္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္၊ ျပည္တြင္း/ျပည္၀င္ ခရီးစဥ္ (၂၇၇၀)ခု၊ ျပည္ပခရီးစဥ္(၄၂၉)ခု၊ ခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလုိင္စင္(၂၅၈၀)ခု၊ ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ငန္းလုိင္စင္(၇၉၇၆)ခုတို႔အား ခြင့္ျပဳထုတ္ေပး ႏုိင္ခဲ့သည္ႏွင့္ အညီ လုပ္ငန္းမ်ားစနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည့္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဆုိင္ရာ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ အသိပညာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအား က်င္းပေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး၊ ေဒသ အလိုက္ရွိၿပီးေသာ ခရီးစဥ္ မ်ား စနစ္တက်တည္တံ့တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ခရီးသြားအလို႔ငွာ သင့္ေတာ္ ေသာ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္နိုင္ေရး သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း/ျပည္နယ္ အစိုးရအကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို အားႀကိဳးမာန္တက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ခရီးစဥ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ မွာ သြားလာမႈလြယ္ကူျခင္း၊ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရျခင္း၊ တည္းခိုေနထိုင္ရန္အဆင္ေျပေစျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈ ရွိေစျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ျပည့္စုံေနရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ ခရီးစဥ္ေဒသေန ျပည္သူလူထုမွလည္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွ ရရွိလာမည့္အက်ိဳးကို သိရွိနားလည္ကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လိုအပ္လွေပသည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးစဥ္ေဒသသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားမ်ားမွလည္း ခရီးစဥ္ေဒသ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေပးရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။

ခရီးသြားႏွင့္ အမႈိက္ျပႆနာ

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးလၽွက္ရွိသည့္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ထိုင္းနိုင္ငံ၏စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားဦးစီးဌာနသည္ နိုင္ငံတြင္း စက္႐ုံမ်ားမွ ပလပ္စတစ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ လၽွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားသုံးစြဲရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အမႈိက္မ်ား စြန္႔ပစ္ ျခင္းမ်ားကို တားဆီးမိန္႔မ်ားထုတ္ျပန္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ပလပ္စတစ္စက္႐ုံႏွင့္ အိမ္သုံး လၽွပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ား အား လုပ္ငန္းပါမစ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ပလပ္စတစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားပါလာ နိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ကြန္တိန္နာမ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းခြင့္မေပးေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ျဖင့္ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ လၽွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ အမႈိက္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ကိုလည္း သိရွိမွတ္သား လိုက္ရပါသည္။ ပလပ္စတစ္ ရဲ့စြမ္းရည္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၊ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ အထိ မေက်ပ်က္နိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ပလပ္စတစ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးရာတြင္လည္း မီးရႈိ႕ဖ်က္ ဆီးလၽွက္ရွိရာ ၄င္းမွထြက္လာသည့္ ဓါတ္ေငြ႕သည္လည္း လူေတြအတြက္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစနိုင္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယခုလိုမိုးရာသီ ကာလ တြင္ ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားစု၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ၿမိဳ႕တြင္းေရလၽွံမႈမ်ားသည္လည္း အမႈိက္သံသရာလည္ျခင္း ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ႏွင့္ ပလတ္စတစ္ကဲ့သို႔ေသာအမွိုက္မ်ား ၿမိဳ႕မ်ား တြင္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနသည့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၏ ေရထြက္ ေပါက္မ်ားတြင္ ပိတ္ဆို႔ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ကြက္မ်ားၿမိဳ႕မ်ားမွာ မိုးရြာသည္ႏွင့္ ေရနစ္ျမဳပ္ေနရျခင္း အေၾကာင္းအရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပလတ္စတစ္သုံးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္အိတ္မ်ားအစား သဘာဝထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ျခင္းမ်ား၊ စကၠဴခြက္ မ်ား အစားထိုးအသုံးျပဳသင့္ေၾကာင္း အသိပညာေပးမႈမ်ားလည္းရွိေနပါသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားေတြရဲ့ ပစ္ခ်ခဲ့တဲ့အမႈိက္ဟာ မက္ထရစ္ တန္ ၂၅၆၉၃၅ ရွိၿပီး ၂၀၂၅ မွာ တန္ခ်ိန္ ၅၄၄၈၇၇ အထိ ရွိလာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေၾကာင္းနဲ႔ ၂၀၁၀ ခန္႔မွန္းခ်က္အတိုင္းသာဆိုရင္ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားေတြရဲ့ ပင္လယ္ထဲကို ပစ္ခ်ခဲ့တဲ့ ပလတ္စတစ္အမ်ိဳး အစားဟာ ၂ဒသမ၆၆သန္းမၽွ ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရၿပီး အမႈိက္ေတြကို မေတာ္တဆ ပစ္ခ်ခဲ့မႈ႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္ရဲ့ ညစ္ညမ္းမႈ၊ ပ်က္စီးမႈကိုျဖစ္ေစေၾကာင္း ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထိ ယခုလို ဆက္လက္အမႈိက္မ်ားပစ္ခ်ေနပါက အဆိုပါပလတ္စတစ္အမႈိက္ေတြရဲ့ တိုက္စားမႈ၊ ထုတ္လႊတ္တဲ့ ဓါတ္ သဘာဝေတြေၾကာင့္ သႏၲာေကာင္ေတြေသေက်ျခင္း၊ သႏၲာေက်ာက္တန္းေတြ ပ်က္စီးျခင္းေတြျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီတူေဒးမွာ ဆရာသီဟေရးသားတဲ့ေဆာင္းပါးေလး ပါတဲ့ အတြက္ ဖတ္ရႈလိုက္ရ ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေန႔စဥ္ထြက္ရွိသည့္ အမႈိက္မ်ား စြန္႔ပစ္စုပုံထားသည့္ အမႈိက္ပုံမီးစြဲေလာင္ခဲ့ကာ မီးၿငိမ္းသတ္ရန္ အခက္အခဲမ်ား စြာၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေကာင္းကင္ယံ ၌ မီးခိုးေငြ႕မ်ားပိန္းပိတ္ကာျဖင့္ ၿမိဳ႕ေနလူထုၾကား အခက္အခဲပြားခဲ့ရသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ခံစားခဲ့ရ သျဖင့္ စြန္႔ပစ္ၿပီးသည္အထိ ဒုကၡေပးခဲ့သည့္ အမႈိက္အႏၲရာယ္ကို သိရွိခဲ့ရေပသည္။

ညစ္ေထးေရာေႏွာ ဤအမွိုက္သေဘာကို ခြဲျခားေဝဖန္ျခင္းျဖင့္ ၿပီးနိုင္မည္မထင္ပါ။ တစ္ခါ တစ္ရံမ်က္ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ အသုံးမတည့္ေသာ အမႈိက္မ်ား ထက္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္ဖို႔ရာ အကူအေထာက္အပံ့မျဖစ္ဘဲ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳသူ လူ႔အမွိုက္မ်ားသည္လည္း တစ္ပုံတစ္ပင္ေတြ႕ရ ပါေလသည္။ ခရီး သြားလုပ္ငန္းစထက္ထမ္းပိုး ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ရာ ဘက္စုံမွ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနသည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခရီးသြားနယ္ပယ္အတြင္းမွ ညီေနာင္မ်ား စုစည္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစြာရွိေနပါ ေသာ္လည္း ကူညီမရကန္႔လန္႔တိုက္ကာျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္၊ ႀကိဳးစားလုပ္ ေဆာင္ေနသူမ်ား စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့ မႈမ်ားျဖစ္ရေလေအာင္ အဖ်က္သေဘာေဆာင္ကာ ေဆာင္ရြက္ တတ္သည္မ်ားလည္းရွိတတ္ေပရာ သေဘာတရားကို ေသခ်ာေအာင္နားလည္ေစရန္ ရွင္းျပစည္း႐ုံးျခင္း မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည္မ်ားလည္း ရွိေနေပသည္။

အမႈိက္ဟုဆိုရာတြင္လည္း ျပန္လည္ဆယ္တင္အသုံးျပဳျခင္း Reuse ၊ မလိုအပ္သည္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်သုံးစြဲျခင္း Reduce ၊ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ျပန္လည္ အသုံးျပဳျခင္း Recycle ၊ စသည့္ နည္းစနစ္ မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ စြန္႔ပစ္အမွိုက္မ်ား စတင္စြန္႔ပစ္ စဥ္ကတည္းက ခြဲျခားစြန္႔ပစ္နိုင္ရန္ စီမံေပးသည့္ အစီအမံေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္မ်ားလည္းရွိၾကပါသည္။ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကို အေထာက္အပံ့ေကာင္းျဖစ္ေစမည့္ အစီအမံမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေစျခင္းကလည္း  စြန္႔ပစ္အမွိုက္ေလ်ာ့ခ်ေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစပါသည္။

အသိစိတ္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းထိမ္းသိမ္းရန္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္း ဆိုရာတြင္လည္း အလ်ဥ္းသင့္၍ တင္ျပရပါလၽွင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူးေသာ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာျပည္၏ အဓိကကမ္းေျခတစ္ခု၏ မိုးရာသီ အခ်ိန္တြင္ ကမ္းေျခေသာင္ျပင္ေပၚ၌ အမဲေရာင္အမႈန္မ်ား ဖုံးလႊမ္းကာ ကမ္းေျခလာ ေရကစားသူမ်ား၏ ခႏၶာ ကိုယ္ယားယံမႈမ်ား ျဖစ္သည္ကိုသိရွိရ၍ အေျခခံအရင္းအျမစ္ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိစစ္ေဖၚထုတ္ခဲ့ရာ၌ သိရွိရသည္မွာ သစ္ခြဲလႊဆြဲျခင္း၊ မီးေသြးဖုတ္ျခင္းတို႔မွ ထြက္ရွိလာသည့္ သစ္ေဆြးအမႈံအမႊားမ်ား မိုးေရႏွင့္အတူ ဒီေရက်ေခ်ာင္းအတြင္း ေမ်ာပါရာမွ ပင္လယ္လွိုင္း ပုတ္သျဖင့္ ကမ္းေျခသို႔ ျပန္လည္စုပုံကာ ပင္ လယ္ေရႏွင့္ ကမ္းေျခအလွမ်ားကို ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္းသိရွိခဲ့ရပါသည္။ ထိုမလိုလားအပ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ကမ္းေျခမ်ားပ်က္စီးမႈ ျဖစ္နိုင္သည္ကိုလည္း သိရွိခဲ့ ရပါသည္။ ေဒသေနျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားအားလုံးတြင္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ရန္၊ စည္းကမ္း လိုက္နာရန္တာဝန္ရွိပါသည္။ ထိုအခ်ိန္အခါက ကမ္းေျခေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ရည္ရြယ္ကာျဖင့္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား စုေပါင္းအားျဖင့္ စည္ပင္အမွိုက္သိမ္းယာဥ္ လႉဒါန္းေပးျခင္း၊ အမွိုက္သိမ္းဝန္ထမ္းခန္႔ထားေပးျခင္း၊ အမွိုက္စြန္႔ပစ္ရန္ ေျမေနရာ ဝယ္ယူလႉဒါန္းေပးျခင္းတို႔လည္း ရွိခဲ့သည့္အျပင္ Air KBZ ကဲ့သို႔ေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္း လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ လက္တြန္းဖိုက္ဘာ အမွိုက္ပုံးႀကီးမ်ား လႉဒါန္းေပးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ကမ္းေျခအမွိုက္ေကာက္ ရွင္းလင္းေပးျခင္းတို႔ကို ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့သည္ကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူဘြယ္ေတြ႕ၾကဳံခဲ့ရပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ထပ္မံထုတ္ေဖာ္ရန္က်န္ရွိေနသည့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ားရွိ ခါကာဘိုရာဇီေဒသ၊ ျမန္မာျပည္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ျမိတ္ကၽြန္းစုမ်ားစသည့္ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းရန္၊ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္၊ အစီအမံေကာင္းမ်ား စနစ္တက်ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ထိုခရီးစဥ္ေဒသမ်ား ေရရွည္ တည္တံ့ေစရန္ ေဒသေနျပည္သူမ်ား၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ အသိပညာႂကြယ္ဝမႈ သည္လည္း အေရးပါလ်က္ရွိပါသည္။

ခရီးျမႇင့္မွ အက်ိဳးမ်ားမည္

ယခုအခါ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းျဖင့္ ေဒသေန ျပည္သူတို႔၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္ႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရၿပီျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားတြင္ လိုအပ္လၽွက္ ရွိေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ခရီးစဥ္ ေခ်ာေမြ႕ေစေရး ပံ့ပိုးကူညီ ျခင္း၊ ခရီးစဥ္အသစ္မ်ားတိုးတက္လာေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္း၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကားေမာင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ စက္ဘီးစီးၿပိဳင္ပြဲအစရွိသည္ျဖင့္ ေဒသအလိုက္ တိုးတက္ေဆာင္ရြက္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည့္ အျပင္၊ ခရီးသြားမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ရည္ရြယ္ကာျဖင့္ Public Toilet အမ်ားသုံးသန္႔စင္ခန္းမ်ား ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေပးေနမႈမ်ား ေဒသအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကိုလည္း ၾကားသိေနရၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ားေပၚ ထြက္လာေစေရး၊ ခရီးလမ္းေၾကာင္းမ်ား လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈ ရွိေစေရးတို႔အတြက္ကိုလည္း ေဒသအလိုက္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ႏွင့္အညီ ခရီးစဥ္ေဒသေရရွည္တည္တံ့ေရး၊ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ အားထိခိုက္မႈ မရွိေစေရးတို႔အတြက္ အသိပညာ ေပးျခင္း၊ လက္ေတြ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျဖင့္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ လာေစရန္ ဝိုင္းဝန္းပံ့ ပိုးေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကိုလည္း မ်က္ျမင္ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အဓိက ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိကာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္  ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းမွလည္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊  ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ခရီး သြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကြန္ဖရင့္ Myanmar Tourism Conference ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ MICC II ၌ခမ္းနားထည္ဝါစြာ က်င္းပခဲ့ရာ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ဒုတိယသမၼတ၊ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ နိုင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ားမွ သံတမန္မ်ား ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ခရီးသြားနယ္ပယ္မွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ(ၿငိမ္း)ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ဇနီးတို႔မွ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္ကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေတြ႕ရွိရကာ ျမန္မာနိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အားအင္တစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့သည့္အျပင္ အဆိုပါကြန္ဖရင့္မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံ မ်ားပါဝင္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(မူၾကမ္း)ကို ထုတ္ျပန္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ စနစ္တက် ျဖည့္စြက္အတည္ျပဳထားသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

တာဝန္ရွိသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း တစ္နိုင္ငံလုံးလြမ္းျခဳံကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွသည္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အသိအျမင္ ႂကြယ္ဝသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျပည့္မွီသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားေပၚထြက္လာေစေရး၊ ေဒသ ေနျပည္ သူမ်ား ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသိအျမင္ႂကြယ္ဝၿပီး မိမိတို႔ပိုင္ခရီးစဥ္ေဒသအား ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုး ထားတတ္လာေစရန္ အသိပညာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာျပပြဲမ်ား၊ ေဒသထြက္ ကုန္ဆိုင္ရာ၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ျပပြဲမ်ားက်င္းပေပးျခင္းတို႔အတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါ သည္။ ထိုသို႔ ဆိုရာတြင္ Community Base Tourism –CBT ေက်းရြာမ်ား စနစ္တက်ေပၚထြက္လာေစၿပီး ေဒသေနျပည္သူ လူထုအား ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏အက်ိဳးအျမတ္ကို တိုက္ရိုက္ပါဝင္ခံစားခြင့္ရရွိနိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားကာ ေဒသအလိုက္ သင့္ေတာ္သည့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဖာ္ေဆာင္လၽွက္ရွိသည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားအား ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားသာမက ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားကပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိနိုင္ေစေရး နိုင္ငံတကာခရီးသြားျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အားကိုယူ၍ ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား အစြမ္းရွိသ၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အျပင္ ကမၻာ့အလည္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ အား ပိုမိုယုံၾကည္မႈ ျမင့္မားလာေစရန္ ခရီးသည္ဝင္ေရာက္မႈ ပိုမိုလၽွင္ျမန္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး၊ ခရီးသည္ပိုမိုတိုးတက္မႈရရွိေစေရးအတြက္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာမ်ား၊ ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာမ်ားဆိုင္ရာ ေျဖေလ်ာ့ေပးနိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းကို စိတ္ရင္းေစတနာအမွန္ျဖင့္ ဦးေဆာင္ ႀကိဳးပမ္းလၽွက္ရွိသည္ကိုလည္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ ထို႔အျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္းလမ္း၊ ေလေၾကာင္းလမ္းမွ ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ား၊ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္ မ်ား၊ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း ဝင္ေပါက္မ်ားပါမက်န္ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ခရီးသြားအလို႔ငွါ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ဝင္/ထြက္နိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ လၽွက္ရွိေနပါ သည္။ တစ္ေယာက္အားႏွင့္ယူေသာ္မရ အမ်ားအားျဖင့္ ယူေသာ္ရသည္ဆိုသည့္အတိုင္း စိတ္ေစတနာမွန္စြာ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေနသူအဖို႔မွာကား လိုအပ္သည့္ ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္မဟုတ္ အမ်ားဝမ္းစာျပည့္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကား အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

အမႈိက္မဟုတ္ပါ

ထိုသို႔ အမ်ားအတြက္ ဝန္ကို ထမ္းရသည္မွာ ေတာ္႐ုံစိတ္ရင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍မရနိုင္ပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစလို၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ကိုလည္း အလြယ္တကူ သုံးစြဲျခင္းမျပဳ၊  မလိုအပ္ဘဲ အက်ိဳးမရွိ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားျခင္းကိုလည္း ေရွာင္ရွားကာျဖင့္ Public Private Partnership(PPP) အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအားကိုရယူ ကာ အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲလုံ႔လစိုက္ထုတ္ကာ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ Smokeless Industry ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊  ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွသည္ နိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ နိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တစ္ဘက္တစ္ လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳနိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေနပါ ေၾကာင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ခရီးစဥ္ေဒသအား အမႈိက္ရႈပ္ေစမည့္၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမဲ့သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမဟုတ္ဘဲ ေဒသေနျပည္သူလူထု၏ လူမႈ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တစ္ဖက္တစ္ လမ္းမွ ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ ေရရွည္အက်ိဳးမ်ားသည့္လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း အက်ဥ္းမၽွတင္ျပအပ္ပါသည္။