ေဆာင္းပါးရွင္
ေမာင္ျမန္မာ-ခရီးသြား

ႀကီးပြားခ်မ္းသာ နည္းလမ္းအျဖာျဖာ
ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္ရွိၾကသည့္အနက္ ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔သည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ျဖစ္တည္ရာသဘာဝအေျခအေန၊ တည္ေနရာ၊ ရာသီဥတု၊ လူမ်ိဳးမ်ား ေပါင္းစည္းေနထိုင္မႈ၊ စက္မႈအတတ္ပညာမ်ားျမင့္မားစြာတတ္ေျမာက္မႈ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ စသည္တို႔အေပၚအားသာခ်က္ကို အေျခခံ အရင္းတည္လ်က္ အားထားသင့္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္ကာ ႏိုင္ငံ့စီးပြား ေရးအဓိကမ႑ိဳင္အျဖစ္ ထူေထာင္လုပ္ကိုင္ၾကၿပီးႏိုင္ငံျခားေငြကို အလိုႀကီးစြာ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းရွာေဖြၾကေလသည္။ ဥပမာ- စက္မႈထိပ္သီးႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ စက္မႈအတတ္ပညာမ်ား ထြန္းကား ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သေဘၤာထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ ကားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ စက္မႈထည္ပစၥည္းမ်ား (အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား စစ္လက္ နက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈအပါအဝင္) အေျမာက္အျမားထုတ္လုပ္လ်က္ ကမာၻအႏွံ႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ကာ စီးပြားရွာၾကေလ သည္။ ထိုနည္းျဖင့္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကေလသည္။

ထိုနည္းတူစြာပင္၊ သဘာဝသယံဇာတေပါမ်ားစြာ အလွ်ံပယ္ထြက္ရွိသည့္ ေရနံထြက္ႏိုင္ငံမ်ား၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထြက္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ေ႐ႊထြက္ရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၊ စိန္ထြက္ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွသည္ မီးစုန္း (ေဖာ့စ္စဖရပ္)ထြက္ရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္လည္း ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပင္မစီးပြားေရးအျဖစ္အားထား ရပ္တည္ကာ ႂကြယ္ဝခ်မ္း သာၾကေလသည္။ အလားတူ စိုက္ပ်ိဳးေျမက်ယ္ျပန႔္ၿပီး သဘာဝရာသီဥတု ေကာင္းမြန္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း အဆင့္ျမင့္စိုက္ေမြးနည္းပညာမ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္လုပ္ကိုင္ကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားအေျမာက္အျမားကို ႏိုင္ငံတကာသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြအေျမာက္ အျမားရရွိၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာၾကေလသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားမွာလည္း သဘာဝပင္လယ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္သမုဒၵရာႀကီးမ်ားမွ ေရေအာက္သယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ရယူေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြေကာင္း ၾကေလသည္။
ယေန႔ေခတ္အခါတြင္မူ အိုင္တီေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေလသည္ျဖစ္ရာ အဆင့္ျမင့္အိုင္တီ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္အိုင္တီပစၥည္းမ်ား၊ တစ္ဆင့္ခံဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား စသည္တို႔ကို တြင္က်ယ္စြာထုတ္လုပ္လ်က္ ကမာၻတစ္လႊားသို႔ ျဖန႔္ခ်ိေရာင္းခ်ကာ ဝင္ေငြေကာင္းၾကေလသည္။ သတင္းႏွင့္ နည္းပညာအခ်က္ အလက္ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ ယေန႔ကမာၻ၌ လူႀကိဳက္မ်ားလွေသာ အင္တာနက္အေျခခံ လူမႈကြန္ယက္မ်ားထူေထာင္ျခင္း၊ ယင္းကြန္ယက္မ်ားကို အသုံးခ်၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး စီးပြားရွာၾကျခင္းျဖင့္လည္း ႀကီးပြားခ်မ္းသာၾကေလသည္။

အရင္းမစိုက္ ေလွထိုးလိုက္
အထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြအေျမာက္အျမားရရွိၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္း သာရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ၊ အခက္အခဲရွိေသာႏိုင္ငံမ်ား၊ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ ရစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား လည္းရွိၾကေလရာ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားတို႔သည္ “အရင္းမစိုက္ ေလွထိုးလိုက္” ဆိုသကဲ့သို႔ အရင္းအႏွီး ႀကီးႀကီးမားမားမစိုက္ရဘဲ၊ အတတ္ ပညာႀကီးႀကီးမားမားမစိုက္ရဘဲ ေငြရလြယ္ကူႏိုင္သည့္ ဆူလြယ္ နပ္လြယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အဓိကထားလ်က္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ရွာေဖြ ျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္လာၾကေပေတာ့သည္။ထိုသို႔လုပ္ကိုင္လာၾကရင္းျဖင့္ပင္“မုဆိုးစိုင္သင္” ဆိုသကဲ့ သို႔ ခရီးသြားဆိုင္ရာ အေတြ႕ အႀကဳံေကာင္းမ်ား ပိုမိုရရွိတတ္ေျမာက္လာၾကကာ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ ၾကလ်က္ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြေကာင္းလွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအျဖစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္း တိုး တက္ေရာက္ ရွိလာၾကေလေတာ့သည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ စတင္အားျပဳ အရွိန္ယူေနဆဲႏိုင္ငံစာရင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း တစ္ခုအပါ အဝင္ျဖစ္ ပါသည္။ ခရီးသြားေလာက ၏ တင္စားေခၚဆိုသည့္ “မီးခိုးမထြက္ေသာ စက္႐ုံလုပ္ငန္း(Smokeless Industry)”ဆိုသည့္ စကားအတိုင္း ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသာ (Tangible)ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္မလိုဘဲ၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္မႈ မလိုသည့္ထုတ္ကုန္(Intangible)၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပး၍ ဧည့္ဝတ္ေက် ပြန္မႈ(Hospitality)ေပး၍ ေငြရွာႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဘက္သို႔ အာ႐ုံေျပာင္းကာ အထူးအေလးထား ေဆာင္႐ြက္လာၾကေလသည္။

စာေရးသူတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အျခားေသာျပည္ပ(Export)တင္ပို႔ႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္ (Tangible) ပစၥည္းေလာက္ေလာက္လားလား ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ အေျခအေန ျဖစ္၍ခရီးသြားလုပ္ငန္း(Smokeless Industry) ကို ေရွးဦးစြာ အားျပဳလုပ္ကိုင္သင့္လွေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္းတိုးတက္ေနေသာ္လည္း အာဆီယံႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ မ်ားစြာေနာက္က် က်န္ရစ္ေနသည္ကို ေအာက္ပါဇယား တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဘာေတြလိုသလဲ
တဖက္မွာလည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းတို႔၏ သေဘာသဘာဝသည္ အျခားေသာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ထိလြယ္ခိုက္လြယ္၊ အကဲဆတ္လြယ္ၿပီး သိမ္ေမြ႕ နက္နဲသည့္ သေဘာရွိေပ သည္။ သဘာဝေဘး(ဥပမာ-ျမစ္ေရႀကီးျခင္း၊ ဆည္တာတမံက်ိဳးေပါက္ျခင္း၊ ငလွ်င္လႈပ္ျခင္း၊ မီး ေတာင္ေပါက္ကြဲျခင္း၊ ဆူနာ မီျဖစ္ေပၚျခင္း) တို႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ထို႔အျပင္ လူ႔ပေယာဂ ျဖစ္ သည့္ ႏိုင္ငံတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရွိေနၿပီး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားရွိေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါဘယထူေျပာၿပီး ကူးစက္ေရာဂါဆိုးမ်ား သတင္း ေပၚလာလွ်င္လည္းေကာင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားရွိေန လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးစိုးရိမ္ရသည့္ အေျခ အေနမ်ိဳးရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း စသည့္စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္လာ ေရာက္ျခင္း ႐ုတ္တရက္က်ဆင္းမႈမ်ားရွိတတ္ေပသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ား ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေနလွ်င္ ေသာ္မွ ထပ္မံ၍လိုအပ္ေသးသည္မွာ တျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာထက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း ၾကည့္ရႈလည္ ပတ္ခ်င္စရာခရီးစဥ္ (Destination)မ်ားျပားျခင္း၊ အလြယ္တကူသြားေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊ ဧည့္ဝတ္ေက် ပြန္ျခင္း၊ ေနထိုင္သြားလာ တည္းခိုစရိတ္မ်ားသက္သာျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာအားေကာင္းျခင္း စသည္တို႔ကလည္း အေရးႀကီးလွေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္မူကား စြဲမက္ႏွစ္သက္စရာ ခရီးစဥ္ေဒသအမ်ားအျပား အမ်ိဳးအစားစုံလင္စြာရွိၿပီးျဖစ္သည္ကို အထူးေျပာရန္မလိုေတာ့ေပ။ ပင္လယ္ႀကီးမ်ား၊ ကြၽန္းမ်ားမွ သည္ အပူပိုင္းေဒသမ်ားႏွင့္ မိုးထိျမင့္မားလွသည့္ ေရခဲဖုံးေတာင္တန္းႀကီးမ်ားအထိ သဘာဝ တရားႀကီးကေပးအပ္ထားၿပီးျဖစ္ေလသည္။ ထို႔အျပင္ ေရွ႕ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ ရွည္ၾကာလာခဲ့သည့္ ဘာသာတရားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု တစ္ရာေက်ာ္တို႔ ၏ ႐ိုးရာဓေလ့၊ ေနထိုင္မႈစ႐ိုက္ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ား၊ ဂမၻီရဆန္သည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သဘာဝျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ ပင္လယ္ကမ္းေျခအလွအပမ်ား၊ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းသန္း ၄၀ ေက်ာ္ ခန႔္က လူတူပ႐ိုင္း မိတ္႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားစသည္တို႔ႏွင့္လည္း ျပည့္စုံလွေပသည္။

တက္ညီလက္ညီေရွ႕သို႔ခ်ီ
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ အရင္းအႏွီးနည္းနည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြအေျမာက္အျမား ရွာေဖြ ေပးႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားအေန ျဖင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မွ ႏိုင္ငံျခားေငြအမ်ားအျပားရရွိေရး၊ အားကိုးရမည့္က႑ျဖစ္လာေရး တို႔အတြက္ အထူးအာ႐ုံ စိုက္တြန္းအားေပးေဆာင္႐ြက္လာသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ မ်ားမၾကာေသးမီက ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးမႉးက်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသား ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၈) ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၊ သဂၤဟဟိုတယ္၌က်င္းပခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီးခရီးသြားက႑ဆိုင္ရာ လိုအပ္သည့္လမ္းၫႊန္မွာၾကားခ်က္မ်ားေပးခဲ့ပါသည္။ မ်ားစြာမွတ္သား ဖြယ္ရာေကာင္းလွပါသည္။ အစည္းအေဝးသို႔ အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟို ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ(၂)၊ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈလက္မႈႏွင့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF)မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား က႑မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစသည္ျဖင့္ စုံညီစြာတက္ေရာက္ၾကလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို က်ယ္ က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္း အေဝးေဆြးေႏြးပြဲမွရလဒ္ေကာင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ လာသူ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ပါးကဆိုလွ်င္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို နံပါတ္(၁)ဝင္ေငြအေကာင္းဆုံး၊ အားအထားရဆုံးျဖစ္လာလိမ့္ မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္းအထိပင္ေျပာဆိုမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါသည္။


ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္မွာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အခရာ (Focal)ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဦးေကာင္း၊ တစ္ဖြဲ႕ေကာင္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ ၍ရသည္မဟုတ္ပဲ အဖြဲ႕ စည္းမ်ားအလိုက္၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအလိုက္၊ ႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္ညီညာမႈ(Team Work)ျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္သြားၾကရမည့္ သေဘာရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္မႈလြယ္ကူေစေရးအတြက္ ဗီဇာ (Visa)ထုတ္ေပးရသည့္ဌာနသည္လည္းေကာင္း၊ လူဝင္လူထြက္စစ္ေဆးရသည့္ Immigration ကိစၥသည္ လည္းေကာင္း၊ ေလယာဥ္မ်ား၊ ေရယာဥ္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ နယ္စပ္ျဖတ္ ယာဥ္တန္းမ်ား အလြယ္တကူဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ သည္လည္း ေကာင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရးမ်ားေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ စီမံထားရွိမႈ မ်ားသည္လည္းေကာင္း စသည္တို႔မွာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားကမျဖစ္မေနပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရ မည့္အလုပ္တာဝန္ကိစၥမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ယေန႔အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယခင္ထက္ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္မႈပိုမိုရွိလာကာ အဆိုပါကိစၥမ်ား အထိုက္အေလ်ာက္တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီျဖစ္ေပသည္။
ဧည့္သည္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ခရီးသြားပုံသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကေလရာ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၌ ပုံမွန္လည္ပတ္သြားလာသည့္ Culture and Nature Tourism မ်ားအျပင္ Sport Tourism၊ Caravan Tourism၊ Marine Tourism၊ Adventure Tourism၊ CBT ေခၚ Community Based Tourism (ရပ္႐ြာအေျချပဳ လူထုခရီးသြားလုပ္ငန္း)ဟူ၍ စသည္ျဖင့္အမ်ိဳးအစား စုံလင္စြာ ရွိလာခဲ့ေပသည္။
ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားလည္း အေ႐ြ႕ရွိလာကာ စတင္ေအာင္ျမင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ အထူးျခားဆုံးမွာကား ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အတတ္ႏိုင္ဆုံးျပည့္စုံေအာင္ အခ်ိန္ယူေရးဆြဲျပဳစုခဲ့ေသာ “ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းဥပေဒ” သည္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းခဲ့ေပသည္။
ျပည္ပဧည့္သည္မ်ား လြယ္ကူစြာဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေရးအတြက္ ေျဖေလွ်ာ့မႈအျဖစ္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားကို ကာလအတန္ၾကာကပင္ Free Visa ေပးထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ထပ္မံ၍ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ လမ္းၫြန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဌာနမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ
ရလာဒ္အျဖစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီးယား Ordinary Passport ကိုင္သူႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ Free Visa ကိုလည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ (Visa on Arrival ) ျဖင့္လည္းေကာင္း ၂၀၁၈၊ ေအာက္တိုဘာ(၁)ရက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ဝင္ခြင့္ျပဳေပးသြား ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

Tourism and the Digital Transformation
ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(UNWTO)သည္ ကမာၻ႔ေဒသအသီးသီးရွိ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မျပတ္ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ကာ ခရီးသြားက႑စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ တိုင္း ႏိုင္ငံအသီးသီး၌ ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔ (World Tourism Day စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္) ကို အခမ္းအနားမ်ားျဖင့္ က်င္းပေစၿပီး UNWTO အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ သဝဏ္လႊာ မ်ားေပးပို႔ ဖတ္ၾကားေစလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း World Tourism Day ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ့ရာ ယခုလာမည့္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလ (၂၇)ရက္တြင္လည္း က်င္းပရန္ အခ်ိန္ထပ္မံက်ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေပသည္။ ယမန္ႏွစ္က ၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာလ တြင္ World Tourism Day ေန႔ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန -၂ (MICC II) ၌က်င္းပခဲ့ရာ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠဌ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ(၂) ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠဌ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္ပသံ႐ုံးမ်ားမွသံတမန္မ်ား၊ UN ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ NGO INGO မ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုံညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခု ၂၀၁၈၊ စက္တင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔အတြက္ ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ေဆာင္ပုဒ္(Motto)မွာ “Tourism and the Digital Transformation” ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာဘာသာျဖင့္ “ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ဖို႔ ဒီဂ်စ္တယ္နည္း ပညာျဖင့္ ေျပာင္းလဲစို႔” ဟုဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုထားပါသည္။
ယခု ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ထိုေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ သဂၤဟ ဟိုတယ္၌ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားလ်က္ရွိရာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အႀကီးအကဲတစ္ဦး တက္ေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ၿပီး Digital Marketing ဆိုင္ရာျပခန္းမ်ားကိုလည္း စုံလင္စြာျပသသြားမည္ျဖစ္ေပသည္။ ခရီးသြားက႑ႏွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စုံလင္စြာတက္ေရာက္ၾကႏိုင္ေရး လည္းဖိတ္ၾကားထားရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔ေခတ္သည္ အိုင္တီေခတ္ျဖစ္ေလရာ အထက္ပါေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အသီးသီးအရပ္ရပ္တို႔တြင္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို တြင္က်ယ္စြာ အသုံးခ်လာၾကေပသည္။ ယင္း လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားအနက္မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္လည္း ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို ထိေရာက္စြာ
အသုံးျပဳလ်က္ ခရီးသြားက႑ကို ျမႇင့္တင္ဆြဲေဆာင္ ေၾကာ္ျငာမႈျပဳၾကေလသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ခရီးသြားက႑အတြက္ ေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာမည္ ျဖစ္ေပသည္-
(၁) Digital တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေၾကာင့္ အခ်ိန္ကိုက်ဳံ႔သြားေစၿပီး သမား႐ိုးက် လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မွ ခြဲထြက္ျခင္း
(၂) ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာႏွင့္ လူတို႔၏ဉာဏ္ရည္ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ကြန္ပ်ဳတာမွတဆင့္ အႀကီးစားအခ်က္အလက္မ်ား၊ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားရရွိၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း လွ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္း
(၃) ကမာၻႏွင့္အဝန္း စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေသာ အေ႐ြ႕တစ္ခုျဖစ္လာေစျခင္း
(၄) ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ အေတြ႕အႀကဳံသစ္မ်ားကို ပိုမိုလိုလားရယူလာၾကရာ ခရီးစဥ္ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ေဈးကြက္ပိုမိုတိုးျမႇင့္ ရရွိလာႏိုင္ျခင္း

Activities မ်ား
ယေန႔အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဧည့္သည္မ်ားပိုမိုလာေရာက္ေရးအတြက္ Digital နည္း ပညာကို စတင္အသုံးျပဳေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ ကမာၻ႔အေနာက္ျခမ္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ မျပတ္ဆက္ သြယ္ထိေတြ႕လ်က္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားျပပြဲမ်ားတြင္ သြားေရာက္ျပသျခင္း၊ ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ ခရီးသြားဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးမ်ားတက္ေရာက္ျခင္း၊ Seminar မ်ား၊ Workshop မ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္လာေရာက္ေလ့လာလည္ပတ္ေစသည့္ ခရီးစဥ္မ်ားဖန္တီးေပး ျခင္း၊ ျပည္ပသင္တန္းမ်ားေစလႊတ္ျခင္း၊ အလားတူပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ ခရီးသြားျပပြဲ လက္ခံက်င္းပၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ျပသေစျခင္း၊ ခရီးသြားဖိုရမ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အစည္း အေဝးမ်ား လက္ခံက်င္းပျခင္း၊ HR က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ယာဥ္တန္းခရီးစဥ္မ်ားစီစဥ္ေပးျခင္းတို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနေပ သည္။ ျပည္တြင္းပြဲစဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာျပပြဲႀကီးကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုဂံၿမိဳ႕၊ ေလာကနႏၵာ ဘုရား၌ (၁၆-၈-၂၀၁၈)မွ(၁၇-၈-၂၀၁၈) အထိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးတို႔မွ ေဒသ႐ိုးရာအစားအစာမ်ားကို ျပသၿပီးႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ားကို ထိေတြ႕ျမည္း စမ္းေစခဲ့သျဖင့္ အႀကိဳက္ေတြ႕ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းပြဲေတာ္သို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။
ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔သည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားဆိုင္ရာအမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ေႂကြးေၾကာ္ သံ(Slogan)မ်ားကို အလ်ဥ္းသင့္သလို သတ္မွတ္ေ႐ြး ခ်ယ္ေဖာ္ေဆာင္ၾကေလသည္။ ထိုသို႔ေဖာ္ျပရာ တြင္ ႐ုပ္ပုံေလးမ်ားႏွင့္အတူ ေႂကြးေၾကာ္သံတစ္ခုခု စာသားကိုပါ ေရးသားေလ့ရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္လည္း အလားတူခရီးသြားဆိုင္ရာအမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ေႂကြးေၾကာ္သံ(Slogan) ကိုေဖာ္ျပရာ တြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အထိ “Myanmar Let the Journey Begin” ကို အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။
ယခု ၂၀၁၈ မွစ၍ “ Myanmar Be Enchanted ”ကို ႏိုင္ငံေတာ္အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စတင္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္သက္ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ညႇိဳ႕ယူဖမ္းစားႏိုင္ေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာသေဘာအရ ယမန္ ႏွစ္၂၀၁၇၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဖ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ဖ်ားနယ္စပ္ေဒသ တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုသတင္းမ်ားကို ကမာၻ႔မီဒီယာမ်ားကလည္း ပုံႀကီးခ်ဲ႕ေဖာ္ျပၾကသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္(အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔) မည့္ဧည့္သည္မ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားခဲ့ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ဖက္ တြင္လည္း ယင္းအေျခအေနကို အျမန္ကုစားႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကမာၻ႔အေရွ႕ပိုင္းခ်မ္းသာ ေသာႏိုင္ငံမ်ား(ဂ်ပန္-ေတာင္ကိုရီးယား-တ႐ုတ္-မကာအို -ေဟာင္ေကာင္-ထိုင္း)သို႔ ေျခဦးလွည့္ကာ ဧည့္သည္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးသည့္အစီအစဥ္မ်ား ႏိုင္ငံေတာ္ကခြင့္ျပဳေပးခဲ့သျဖင့္ ယခုအခါ ယင္းႏိုင္ငံသားခရီးသည္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကပါသည္။

ကမာၻတလႊားခရီးသြားၾကသူမ်ား
ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(UNWTO)မွ ထုတ္ျပန္ေသာစာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ကမာၻတလႊားရွိႏိုင္ငံအသီးသီးသို႔ ခရီးသြားလာၾက သူေပါင္း သန္းေပါင္း ၁၃၂၃ သန္းေက်ာ္ရွိေလသည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပဧည့္သည္ေပါင္း ၈၆.၉ သန္းေက်ာ္(ဝင္ေငြ ယူ႐ိုေငြ သန္းေပါင္း ၂၀၄.၃ ဘီလီယံျဖင့္) လာေရာက္သျဖင့္ ပထမ၊ စပိန္ႏိုင္ငံသည္ ဧည့္သည္ ၈၁.၈ သန္း ေက်ာ္(ဝင္ေငြ ယူ႐ိုေငြ သန္းေပါင္း ၁၇၂.၉ ဘီလီယံျဖင့္) လာေရာက္သျဖင့္ ဒုတိယ၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသည္ဧည့္သည္ေပါင္း ၇၅.၉ သန္းေက်ာ္ (ဝင္ေငြေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၅၀၁.၉ ဘီလီယံျဖင့္) လာေရာက္သျဖင့္ တတိယ ေနရာအသီးသီးတြင္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား တြင္မူကား အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၇ခုနစ္အတြင္း ျပည္ပဧည့္သည္ ၃၅ သန္းေက်ာ္ (ဝင္ေငြေဒၚလာ ဘီလီယံ ၅၃ ေက်ာ္ သန္းေပါင္း ငါးေသာင္းသုံးေထာင္ေက်ာ္)ရရွိခဲ့ကာ ထိပ္ဆုံးမွ အျပတ္အသတ္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဗိုလ္စြဲလ်က္ရပ္တည္ေနသျဖင့္ ထိုင္းတို႔ကို ေငးေမာအားက်ေန ၾကရေပ သည္။ ထိုဝင္ေငြမ်ိဳးသာ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံရရွိမည္ဆိုပါက (ေလာေလာဆယ္ဆယ္ မျဖစ္ႏိုင္ ေသးေသာ္လည္း) ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံစာရင္းမွ တစ္ခါတည္းလြတ္ေျမာက္ သြားႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္မိ ပါသည္။

မုခ်မေသြ လုပ္ၾကစို႔ေလ အေဆြတို႔ေရ

အထက္တြင္ေရးသားတင္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အား သဘာဝတရားႀကီးက ေပးအပ္ထား သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အေမြအႏွစ္မ်ားျပည့္စုံေနသည့္အျပင္ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ားလည္းျပည့္စုံ လာၿပီျဖစ္၍ မည္သို႔ပင္အခက္အခဲမ်ားရွိေစကာမူ မုန္တိုင္းစဲလွ်င္ ေလျပည္ေလညႇင္းေရာက္လာ သည္ဆိုသကဲ့သို႔ ဇြဲမေလွ်ာ့ပဲ၊ စိတ္မ ပ်က္ပဲ လဲေနလွ်င္ျပန္ထမည္ဟူေသာ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မိမိတို႔ျပည္သူအားလုံး ကာယစြမ္းအား၊ ဉာဏစြမ္းအား၊ ဝီရိယစြမ္းအားမ်ား စိုက္ ထုတ္လ်က္ ခရီးသြားက႑ႀကီး တိုးတက္ေရး မာန္ဟုန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လိုက္ၾက မည္ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ အဘယ္မွာေဝးပါေတာ့မည္နည္း။ အထက္ပါ အေနအထားမ်ား ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကမွီခိုအားထားႏိုင္မည့္ တိုင္းျပည္နံပါတ္တစ္ ဝင္ေငြျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိသည့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အရင္းအႏွီးသိပ္မစိုက္ရဘဲ ဝင္ေငြေကာင္းလွသည့္ (ႏိုင္ငံျခားေငြအေျမာက္အျမား ရရွိေရး၊ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝျမင့္မားလာေရးအတြက္) ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ ေရးကို “မုခ်မေသြ လုပ္ၾကစို႔ေလ အေဆြတို႔ေရ” ဟု တိုက္တြန္းရင္း မၾကာမီ၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေရးသား လိုက္ရပါသည္။