ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၇) ရက္

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရိွ မဟာဂႏၶာရံုေက်ာင္းတုိက္သို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ေလ့လာၾကည္ညိဳရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္-

(က)    ေက်ာင္းတုိက္အတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ ေလ့လာၾကည္ညိဳၾကရန္၊

(ခ )    ဆြမ္းစားေဆာင္၊ သံဃာေတာ္မ်ားေနထုိင္ရာ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားအတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ျခင္း     မျပဳရန္၊

(ဂ )    ေက်ာင္းတုိက္အတြင္း မည္သည့္ေနရာတြင္မွ် ဓာတ္ပံု၊ ဗြီဒီယုိ မွတ္တမ္းတင္ရုိက္ကူးျခင္း မျပဳရန္၊

(ဃ)    ေက်ာင္းတုိက္အတြင္း လွည့္လည္ေလ့လာၾကည္ညိဳစဥ္ ဆူညံစြာ ဟစ္ေအာ္ေျပာဆုိျခင္း မျပဳရန္၊

(င )    သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္းဘုန္းေပးေနစဥ္ ဆြမ္းစားေဆာင္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ လွဴဒါန္းျခင္း မျပဳရန္၊

(စ )    ဆြမ္းအစရိွေသာ လွဴဖြယ္မ်ားလွဴဒါန္းလုိပါက ဆြမ္းစားခ်ိန္မတုိင္မီတြင္လည္းေကာင္း၊ဆြမ္း စားၿပီးခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ သီးသန္႔လွဴဒါန္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊

(ဆ)    အျခားလွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀တၳဳေငြမ်ား လွဴဒါန္းလုိပါက အလွဴခံဌာနသို႔ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းရန္၊

(ဇ )    ေက်ာင္းတုိက္အတြင္း မည့္သည့္ေနရာတြင္မွ် ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္း လံုး၀ (လံုး၀) မျပဳလုပ္ရန္၊

စသည္ျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားမ်ား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား    ထုတ္ျပန္ထားပါ ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။