ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁) ရက္

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ခရီးသြားက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား တုိး တက္၀င္ေရာက္လ်က္ရိွရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တိုးျမႇင့္ဝင္ေရာက္လာေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ားကို လုိအပ္ေသာ ခရီးသြားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားမွ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရိွႏုိင္ေစရန္ ရည္ ရြယ္ကာ မဟာမုနိဘုရားႀကီးတြင္ Information Counter ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (မႏၱေလးရုံးခြဲ) ၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈ၊ မဟာမုနိဘုရားႀကီး ေဂါပကအဖြဲ႔၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (မႏၱေလးရုံးခြဲ) မွ တာ၀န္ရိွသူ မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားသည္ Information Counter တြင္ ထားရိွရန္လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘုရားႀကီးေဂါပကအဖြဲ႔ထံ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၏ အဓိက ခရီးစဥ္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ မဟာမုနိ ဘုရားႀကီးသို႔ ၀င္ေရာက္ဖူးေျမာ္သည့္ ခရီးစဥ္အားေရရွည္ တည္တံ့ ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား အေသးစိတ္ညႇိႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။