ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၂) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစၿပီး  အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေစရန္  ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူအမ်ားပါဝင္လာေစၿပီး အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈအတတ္ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းအားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ရရွိလာမည့္ ဝင္ေငြ မ်ားကို ရရွိခံစားေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ မႏၲေလး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား အလုပ္အကိုင္ျပပြဲ ၂၀၁၈ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္  မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၇၈လမ္း၊ လမ္း ၃၀ေထာင့္၊ Hotel Marvel အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။

 

အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာန၊ မႏၲေလး႐ုံးခြဲမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးခင္ေမာင္ေ႐ႊႏွင့္ မႏၲေလးဟိုတယ္ႏွင့္ အသက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဆင့္တို႔မွ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အခမ္းအနား သို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ မႏၲေလး႐ုံးခြဲမွ အရာထမ္း/အမႈထမ္းမ်ား၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၊ သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား စုစုေပါင္းလူဦးေရ (၁၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားမွ(MHVTi) သင္တန္းဆင္းေက်ာင္းသား/ သူမ်ား၏ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ အတတ္ပညာ လက္ေတြ႕ သ႐ုပ္ျပမႈမ်ားအား လွည့္ လည္ၾကည့္ရႈၾက ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ လိုအပ္ေနေသာ ကြၽမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေခၚယူရန္အတြက္ (Demand Letters) မ်ား လက္ခံရယူျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး အခမ္းအနားကို ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။