ယေန႔ေခတ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက တကမာၻလုံးအတိုင္းအတာ အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္ ၁၂၃၅ သန္း ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၂၀ ဘီလီယံရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ပထမ (၄)လအတြင္း ၆% ပိုမို တိုးတက္ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ တကမာၻလုံး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအားလုံး၏ ၇% ရွိခဲ့ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ဓာတုေဗဒပစၥည္း မ်ားႏွင့္ ေလာင္စာဆီမ်ားၿပီးလွ်င္ ကမာၻ႔နံပါတ္(၃) အဆင့္ရွိ ပို႔ကုန္ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ကမာၻ႔ GDP ၏၁၀% ရွိၿပီး အလုပ္အကိုင္အေနျဖင့္ (၁၀)ေယာက္တြင္(၁)ေယာက္သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ စပ္သည့္ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (UNWTO)၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရွိရပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ပိုမိုလုပ္ကိုင္ လာၾကလ်က္ရွိပါသည္။ (၂၁)ရာစု ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္ပုံစံသည္ (၂၀)ရာစုက ပုံစံႏွင့္ မ်ားစြာ ကြဲျပားသြား ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈပုံစံအသစ္မ်ားလည္း ထပ္မံေပၚထြန္း လာလ်က္ရွိပါသည္။ ကမာၻသည္ ႐ြာတစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈအလြန္ လ်င္ျမန္ လာျခင္း၊ ခရီးသြားလာေရးအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာလာျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္ မႈေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပသနာမ်ား၊ ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ (၂၁)ရာစုခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚ အဓိကလႊမ္းမိုးထား ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ ခရီးစဥ္ေဒသေစ်းကြက္ ရွာေဖြေရးတြင္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ပိုမို ျပင္းထန္လာ လ်က္ရွိၿပီး လူသိမ်ားေသာ ခရီးစဥ္ေဒသသို႔ခရီးသည္မ်ား ပိုမိုသြားေရာက္လည္ပတ္ လ်က္ရွိၾက သည္။ ျပည္တြင္းခရီးသြား လုပ္ငန္းေစ်းကြက္ (Domestic Market) သည္ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ေစ်းကြက္ (International Market)ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လာလ်က္ရွိၿပီး ခရီးသည္ေရာက္ရွိမႈ အေရအတြက္ကို ေမွ်ာ္မွန္းျခင္းထက္ အရည္အေသြးရွိေသာ (ေငြေၾကးပိုမိုသုံးစြဲေသာ) ခရီးသည္ေဈးကြက္ကို ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ကိုင္ လာၾကလ်က္ရွိပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အေျခခံအခ်က္မ်ား
ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏အေျခခံအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား(Attractions)၊ တည္းခို ေနထိုင္ေရး (Accommodation)၊ ဆက္သြယ္သြားလာေရး အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈရွိျခင္း (Accessibility)ႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပး သည့္အရာမ်ား(Ancillaries)စသည့္ က႑အားလုံးတို႔သည့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အိုင္စီတီနည္းပညာ (အထူး သျဖင့္ Online Media မ်ား)ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနပါသည္ –
ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား(Attractions)။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးရာေဒသမ်ားတြင္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားကိုဆြဲေဆာင္ ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား၊ အခင္းအက်င္း မ်ားရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ သဘာဝအတိုင္း ျဖစ္ေပၚေန သည့္ Natural Attractions မ်ား၊ လူတို႔ျပဳျပင္ဖန္တီးထားသည့္ Man-made Attractions မ်ား၊ ပြဲလမ္း သဘင္အခမ္း အနား Event Attractions မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ Cultural Attractions မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ Social Attractions မ်ား စသျဖင့္မ်ားစြာရွိပါသည္။ ၎ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ခရီးသည္မ်ား ကိုယ္တိုင္ပါဝင္လုပ္ကိုင္ ခံစားႏိုင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ၎ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားအား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားပိုမိုသိရွိေစရန္မီဒီယာကိုအသုံးျပဳ၍ျမႇင့္တင္ေၾကျငာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရပါသည္။ ခရီးစဥ္ ေဒသဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္စာအုပ္၊ စာတမ္းမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားထုတ္ေဝျခင္း၊ ခရီးျမႇင့္ ႐ုပ္သံ အစီအစဥ္မ်ား႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ျခင္း၊သတင္းစာ၊ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း၊ ခရီးသြား ျပပြဲမ်ား၊ အခမ္းအနား၊ ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ပါဝင္ျပသျခင္း၊ လူစည္ကားရာေနရာ မ်ားတြင္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ျဖင့္ ေၾကာ္ျငာ ျခင္း ျပည္တြင္းျပည္ပမွ မီဒီယာမ်ား ဖိတ္ေခၚ၍ ၎တို႔သတင္းဌာနမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေရးသား ေဖာ္ျပ ေစျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား အျပင္ website၊ blog၊ forum မ်ားတြင္ ေရးသား လႊင့္တင္ျခင္း၊ လူမႈ ကြန္ယက္မီဒီယာမ်ား (facebook၊ twitter၊ instagram၊ linkedIn၊ pinterest စသည္) တြင္ ေရးသား လႊင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ခရီးျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးသုံးစြဲႏိုင္မႈအေျခအေနအရ ၎လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ အခေပး ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာၾကပါသည္။
တည္းခိုေနထိုင္ေရး(Accommodation)။ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားရွိ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ ေနရာမ်ားကို ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ရာတြင္ ၎တို႔အတြက္ အဓိကလိုအပ္သည့္အရာမ်ားအနက္တစ္ခုမွာ တည္းခိုေနထိုင္ေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ဧည္သည္မ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစေရးကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဧည္သည္မ်ားအတြက္ အိမ္မွေဝးေသာအိမ္ (Home Away From Home) ျဖစ္ေစရန္ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈ (Hospitality) ကိုအဓိက ဦးစားေပးရ ေသာလုပ္ငန္း တစ္ခု လည္းျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္းတြင္ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ အင္း၊ တည္းခို ခန္းမ်ား၊ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား စသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအဓိကပါဝင္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ လည္း ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ တည္းခိုေရးအတြက္ မီဒီယာကိုအသုံးျပဳ၍ ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ အင္တာနက္၊ လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွတဆင့္ အခန္းမ်ား ဝယ္ယူလာႏိုင္သည့္ Online Booking စနစ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး၊ Agoda, Tripadvisor စသည့္ Online Agent website မ်ားမွ တဆင့္ ဟိုတယ္ အိပ္ခန္းေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဆက္သြယ္သြားလာေရး အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈရွိျခင္း(Accessibility)။ ခရီးစဥ္ေဒသ တစ္ခု၏ေအာင္ျမင္မႈ သည္ ဆက္သြယ္သြားလာေရး အဆင္ေျပလြယ္ ကူမႈရွိျခင္းႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္သြားလာေရး လြယ္ကူမႈ မရွိေသာ ေဒသတစ္ခုတြင္ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမ်ားမည္မွ်ပင္ ရွိေနေသာ္လည္း ခရီးသည္မ်ား ေမွ်ာ္မွန္း သေလာက္ တိုးတက္ ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ Accessibility သည္ ကုန္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းမ်ား ျဖင့္ေရာက္ရွိ လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။ ခရီးစဥ္ေဒသသို႔ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္လိုင္းမ်ား၊ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးလိုင္းမ်ားသည္ ၎တို႔ ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ခရီးသည္မ်ားလိုက္ပါ စီးနင္းေရးအတြက္ သမား႐ိုးက်မီဒီယာမ်ား၊ လူမႈကြန္ယက္ မီဒီယာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ျမႇင့္တင္ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ အင္တာနက္၊ လူမႈကြန္ယက္မ်ားတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ လိုင္းမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ website မ်ား၊ social page မ်ား၊ mobile apps မ်ား ထူေထာင္လႊင့္တင္ကာ ခရီးစဥ္မ်ားအလိုက္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္အခ်ိန္ဇယားမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေန႐ုံသာမက online booking စနစ္ျဖင့္ လက္မွတ္မ်ားမွာယူႏိုင္ၿပီး online မွတဆင့္ ေငြကိုတိုက္႐ိုက္ေပးေခ်ႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ေဆာင္႐ြက္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။

ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္အရာမ်ား(Ancillaries)။ သည္ ဧည့္သည္မ်ားခရီးသြားရာတြင္ စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစရန္ အတြက္ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသည့္ အရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ကိုပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အျပင္အျခားေသာခရီးသြားရာတြင္ လိုအပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား(ဥပမာ-ဗီဇာကိစၥ၊ လက္မွတ္ မ်ားရရွိေရး စသည္) ကို ကူညီေပးပါသည္။ သဘာ၀ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ Seashores, Sea bath, Fishing, Rock climbing, Trekking, Sightseeing စသည့္ ဝန္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူတို႔ျပဳလုပ္ထား ေသာ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ Dance, Music, Drama, Cinema, Swimming Pool, Festivals, Night Bazaars စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ျမႇင့္တင္ေၾကာ္ျငာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို Online Media မ်ား အသုံးျပဳ၍ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကပါသည္။

အထက္ပါ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေျခခံအခ်က္မ်ားအျပင္ ခရီးစဥ္မ်ားအစအဆုံး ဝန္ေဆာင္မႈေပး ေနေသာ ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ၎တို႔ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ျပည္ပမွျပည္တြင္း ခရီးစဥ္(Inbound)၊ ျပည္တြင္းမွျပည္ပခရီးစဥ္ (Outbound) ႏွင့္ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ (Domestic) စသည့္ ခရီးစဥ္မ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းအမႈကို Internet မွတဆင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ၎ ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းအားလုံးနီးပါးကို Online တြင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည့္ Online Travel Agent (OTA)မ်ားေပၚေပါက္လာလ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ OTAသည္ ေျမျပင္တြင္ ကုမၸဏီ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္၍ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သမား႐ိုးက် ခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအား လုပ္ငန္းယွဥ္ၿပိဳင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ပင္ ေရာက္ရွိလာ လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ Tour Guide မ်ား သည္လည္း မီဒီယာကိုအသုံးျပဳ၍ ျမႇင့္တင္ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ားအျပင္၊ www.showaround.com ကဲ့သို႔ Online Agency website မ်ားမွလည္း ခရီးသည္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ခ်ိတ္ဆက္ ဝန္ေဆာင္ မႈေပးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါ သည္။

ခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္ မီဒီယာ
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ လူအခ်င္းခ်င္းသတင္းစကားျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴး သည့္ (word of mouth)အေပၚတြင္သာ မွီခိုလ်က္မိမိတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွ အေပါင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြမ်ား၏ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ခရီးသြားလာလည္ပတ္ျခင္း ခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား၊ စာ႐ြက္စာတမ္း၊ ေျမပုံ၊ ခရီးသြားလမ္းၫႊန္စာအုပ္မ်ား၏ အကူအညီကို ရယူ၍ ခရီးသြား လာျခင္းအမႈကိုျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ မီဒီယာ၏ အခန္း က႑ကို စတင္စဥ္းစား မည္ ဆိုပါက သမား႐ိုးက်မီဒီယာမ်ားျဖစ္သည့္ တီဗီ၊ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ ခရီးသြားစာအုပ္၊စာတမ္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္၊ စီဒီ၊ ဒီဗီဒီ စသည့္တို႔ကို မ်က္စိတြင္ ျမင္ေယာင္မိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ word of mouth ၏ အေရးပါမႈသည့္ ယခင္ကမိမိေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ကိုသာ လႊမ္းမိုးေသာ္ လည္း ယေန႔ေခတ္တြင္ ေျပာင္းလဲလာေသာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္အတူ လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာေၾကာင့္ တစ္ကမာၻလုံးသို႔ပင္ လႊမ္းမိုး လာေစၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ခရီးသြားလာမႈပုံစံကို ရွင္းလင္းတင္ျပလိုပါသည္ –

(က) ပထမဦးစြာ သမား႐ိုးက်ခရီးသြားလာမႈပုံစံတြင္ ခရီးသည္တစ္ေယာက္သည္ ခရီးစဥ္ ေဒသတစ္ခုကို(Attention)အာ႐ုံစိုက္မႈရွိလာသည္။ ထို႔ေနာက္ (Interest) စိတ္၀င္ စားမႈျဖစ္ လာၿပီး(Desire)သြားေရာက္လည္ပတ္ခ်င္စိတ္ တျဖည္းျဖည္းေပၚလာသည္။ ၎ေနာက္ (Memory) အႀကိမ္ႀကိမ္စိတ္ထဲတြင္ ခရီးစဥ္အေၾကာင္း စဥ္းစား မိလာၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ (Action) အဆိုပါခရီးစဥ္ေဒသကို သြားေရာက္လည္ပတ္ ပါေတာ့သည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ကိုျပန္ခ်ဳပ္လွ်င္ Attention၊ Interest၊ Desire၊ Memory ႏွင့္ Action ဟူေသာ အဆင့္ (၅)ဆင့္ရွိသည္ကိုေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

(ခ) ဒုတိယပုံစံသည္ အင္တာနက္စတင္ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ ပုံစံျဖစ္ၿပီး ၄င္းတြင္လည္း Attention၊ Interest၊ Search၊ Action ႏွင့္ Share ဟူေသာ အဆင့္ (၅)ဆင့္ရွိပါသည္။ ခရီးသည္တစ္ေယာက္သည္ ပထမဦးစြာ ခရီးစဥ္ ေဒသတစ္ခုကို (Attention)အာ႐ုံစိုက္မႈရွိလာၿပီး (Interest) စိတ္၀င္စားမႈ ျဖစ္လာ ပါသည္။ထို႔ေနာက္ ၎ခရီးစဥ္ေဒသအေၾကာင္းကို(Search) အင္တာနက္တြင္ရွာေဖြ ၿပီး(Action) အဆိုပါ ခရီးစဥ္ေဒသသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ပါသည္။ ခရီးသည္သည္ အဆိုပါခရီးစဥ္ အေၾကာင္းကို ခရီးသြားေရာက္စဥ္ (သို႔မဟုတ္) ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ အင္တာနက္မွတဆင့္ (Share) အခ်က္အလက္မ်ားျပန္ လည္မွ်ေဝျခင္းကို ျပဳလုပ္ပါသည္။

(ဂ) ေနာက္ဆုံးပုံစံသည္ ယေန႔ေခတ္လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ေနာက္ေျပာင္းလဲ သြားသည့္ခရီးသြားလာမႈပုံစံျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသည္တစ္ေယာက္ သည္ ပထမဦးစြာခရီးစဥ္ ေဒသ တစ္ခုကို(Attention)အာ႐ုံစိုက္မႈရွိလာၿပီး (Interest)စိတ္၀င္စားမႈ ျဖစ္လာပါသည္။ထို႔ေနာက္ ၎ခရီးစဥ္ေဒသအေၾကာင္းကို (Social) လူမႈကြန္ယက္ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းစုံးစမ္းပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါ ခရီးစဥ္ေဒသသို႔ (Action) သြားေရာက္လည္ပတ္ ပါသည္။

ေျပာင္းလဲလာေသာ ခရီးသြားလာမႈပုံစံမ်ား

အဆိုပါ ေျပာင္းလဲလာေသာ ခရီးသြားလာမႈပုံစံမ်ားသည့္ မီဒီယာမ်ား၏ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ လူအခ်င္းခ်င္းသတင္းစကားျပန္လည္ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ word of mouth သည္လည္း ယေန႔အခ်ိန္တြင္ online word of mouth အသြင္ျဖစ္ လာခဲ့ၿပီး ခရီးသြား လုပ္ငန္း တြင္မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရွိလာပါသည္။ online word of mouth တြင္ ခရီးသည္တစ္ဦးသည္ ယင္းသြားေရာက္လည္ပတ္သည့္ခရီးစဥ္ေဒကို ကိုယ္ တိုင္ျမႇင့္တင္ေၾကာ္ျငာ ေပးသည့္သေဘာမ်ိဳး လည္းျဖစ္ လာၿပီး ၎ကို Social + Local + Mobile Marketing (SoLoMo) ဟုေခၚဆိုလာၾကပါသည္။ SoLoMo သည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ အလြန္ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္တစ္ဦးသည္ ပုဂံေဒသ သို႔ေရာက္ရွိ လည္ပတ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း Mobile Phone ျဖင့္ ႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပုံကို Social Media ျဖစ္ေသာ ၎၏ Facebook တြင္ Location တည္ေနရာကိုေဖာ္ျပ၍ post တင္လိုက္ပါသည္။ ထိုအခါ Facebook မွသူငယ္ခ်င္းမ်ားက like ႏွင့္ comment မ်ားေရး သား၍ ပုဂံေဒသအေၾကာင္းကို ေမးျမန္းၾက မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါခရီးသည္က သူႀကဳံ ေတြ႕ခံစားေနရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို real time ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးပါလိမ့္မည္။ ၎၏ သူငယ္ခ်င္း မ်ား အနက္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားက postကို ထပ္မံ share ပါလိမ့္မည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္တြင္ ပုဂံသို႔ လာေရာက္ လည္ ပတ္သည့္ယင္းႏိုင္ငံျခားသားကိုယ္တိုင္ SoLoMoအသုံးျပဳ၍ ပုဂံေဒသကို ေၾကာ္ျငာေပးေနေၾကာင္း သိျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(SoLoMo)

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈပုံစံအသစ္မ်ား
တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္တိုးတက္လာေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ အိုင္စီတီနည္းပညာမ်ား၏အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းပုံစံ၊ ခရီးသြားဧည့္သည္တို႔၏ အမူ အက်င့္ႏွင့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ားေျပာင္းလဲလာလ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ ခရီးသည္အခ်င္းခ်င္း စရိတ္မွ်ခံ၍ သုံးစြဲျခင္း (sharing economy) ကဲ့သို႔ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈပုံစံ အသစ္မ်ား လည္းေပၚေပါက္လာပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိ သည့္ကုမၸဏီမ်ား၊အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ကဲ့သို႔ တစ္သီးပုဂၢလအေနျဖင့္လည္း ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း (Information)၊ တည္းခိုေနထိုင္ေရး (Accommodation)၊ ပို႔ေဆာင္ေရး(Transport)၊ အစားအေသာက္(Food)ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား (Tourism Activities) စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အိုင္စီတီ နည္းပညာမ်ား အသုံးျပဳ၍ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထပ္မံရွင္းလင္းတင္ျပ ရလွ်င္ –
အခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း (information) တြင္ ခရီးစဥ္ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လာ ေရာက္လည္ပတ္ၿပီးသူ ဧည့္သည္မ်ား၏မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေဒသရွိခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာအခ်က္ အလက္မ်ားကို အင္တာနက္မွတဆင့္ ေဖာ္ျပေပးျခင္း (TripAdvisor, Yelp စသည့္ site မ်ား)
တည္းခိုေနထိုင္ေရး (Accommodation) တြင္ ခရီးစဥ္ေဒသ၌ အိပ္ယာ၊ အိပ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ ေနအိမ္စသည့္ တို႔ကို ကာလတိုငွားရမ္းျခင္း (Airbnb, HomeAway, Couchsurfing စသည့္ site မ်ား)ပို႔ေဆာင္ေရး (Transport) တြင္ ခရီးတိုအတြက္ႏွင့္ ခရီးရွည္မ်ားအတြက္ ခရီးသည္အခ်င္းခ်င္း ကုန္က်စရိတ္မွ်ခံသြားလာႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း (Uber, Lyft, BlaBlaCar စသည္) အစားအေသာက္ (Food) တြင္ ခရီးစဥ္ေဒသရွိ သီးသန္႔ပတ္ဝန္းက်င္၌ ေဒသႏၲရ အစားအစာ မ်ားကို ဧည့္သည္အခ်င္းခ်င္းကုန္က်စရိတ္မွ်ခံ၍စားေသာက္ႏိုင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း (EatWith, Feastly, VizEat စသည့္ site မ်ား) ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား (Tourism Activities) တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ဧည့္လမ္းၫႊန္ ျခင္း၊ အေပ်ာ္ခရီးသြားျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (BeMyGuest, ToursByLocals, Vayable စသည့္ site မ်ား) အထက္ပါ က႑အလိုက္ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားေသာ Site အမည္မ်ားကို Internet Search Engine (ဥပမာ-Google) မ်ားမွတဆင့္ ရွာေဖြၾကည့္ပါက တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာသိရွိ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

EatWith
ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲလာေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီးပြားေရးပုံစံမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈရွိေရး၊ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အရည္အေသြး ျပည့္မွီေရးစသည့္အခ်က္မ်ား ႏွင့္ျပည့္စုံရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။အျခားတစ္ဖက္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑မ်ား အေနျဖင့္လည္း ခရီးသြားေစ်းကြက္တြင္ယွဥ္ၿပိင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈျဖစ္ေစသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္မည္ ျဖစ္ရာ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရန္ (၁) မိမိႏိုင္ငံ/မိမိေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚဖြံ႕ၿဖိဳးေနေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ ေဆာင္မႈ ပုံစံ အသစ္မ်ားကိုသိရွိနားလည္ၿပီးေစာင့္ၾကည့္ျခင္း (၂) ျပဌာန္းထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တြင္ ပါဝင္ေနသည့္က႑အားလုံး၏ စိတ္ပါ ဝင္စားမႈကိုေလ့လာျခင္း (၃) ေစ်းကြက္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုံစံ ေျပာင္းလဲျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္စားေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိ ရပါသည္။
သို႔ျဖစ္ရာယေန႔ေခတ္ တိုးတက္လ်က္ရွိသည့္နည္းပညာမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈပုံစံမ်ား၊ ခရီးသြားလာမႈပုံစံမ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ား၏ အမူအက်င့္အေလ့အထမ်ား ေျပာင္းလဲလာမႈ အေျခအေနႏွင့္ နည္းပညာ၏ အခန္းက႑အား ရႈျမင္သုံးသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။
ေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ (ဟိုတယ္/ခရီး)

References:
(1) UNWTO Tourism Highlights 2017 Edition

(2) New Platform Tourism Services (or the so-called Sharing Economy) – Understand, Rethink and Adapt, September 2017, by UNWTO