ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၈) ရက္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၆) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ထံုးေက်ာက္လွိဳဏ္ဂူ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ရြာငံၿမိဳ႕၊ ဗထူးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ေတာင္ႀကီးရံုးခြဲမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္မွ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ Fauna and Flora International မွ Regional Project Development Director Mr. Frank Momberg ၊ Fauna and Flora International မွ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာမ်ား၊  ေဒသခံမ်ားနွင့္ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ေတာင္ႀကီးရံုးခြဲမွ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းေအာင္က အဖြင့္အမွာစကားကိုလည္းေကာင္း၊ Fauna and Flora International မွ Regional Project Development Director Mr. Frank Momberg က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝ ထံုးေက်ာက္လွိဳဏ္ဂူမ်ား တည္ရွိမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ FFI Myanmar မွ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္လင္းႏွင့္ ဦးေငြလြင္က ထံုးေက်ာက္လွိဳဏ္ဂူမ်ားစနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္လက္၍ Community Observation Association ေမာ္လၿမိဳင္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၊ ဆင္လယ္ေရဝင္ဂူထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးႏွင့္ Climb O’ Clock (ရန္ကုန္)မွ ဦးညီညီေအာင္ တုိ႔က ရေသ့ပ်ံဂူႏွင့္ ဆင္လယ္ေရဝင္ဂူ ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာမ်ား၊ လွိဳဏ္ဂူမ်ားေလ့လာရာတြင္ ေဘးကင္း လံုျခံဳေရးႏွင့္ အသံုးျပဳေသာကိရိယာမ်ားတုိ႔ကို အသီးသီးရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား အုပ္စု (၂)စုဖြဲ႕ကာ ထံုးေက်ာက္ဂူမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာမ်ားကို  ဝိုင္းဝန္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။