ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၈) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနႏွင့္ လြယ္ပန္းစုံ ေဒသလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္း (၃) မ်ိဳးအား (၄-၁၀-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕ ျမတ္ေစတနာ ဧည့္ရိပ္သာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ေတာင္ႀကီး႐ုံးခြဲမွ  ၫႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္မွ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လြယ္ပန္းစံုေဒသ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ သင္တန္းဆရာ/ ဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္ တန္းသား/ သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ေတာင္ႀကီး႐ုံးခြဲမွ  ၫႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔မွ အမွာစကား ေျပာၾကားကာ အခမ္းအနားကို ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္း (၃) မ်ိဳးကို (၄.၁၀.၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၃၁.၁၀.၂၀၁၈)    ရက္ေန႔ထိ (၄) ပတ္ၾကာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ (၇၈) ဦး တက္ေရာက္လ်က္ရိွ ပါေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။