ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ (၅) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ နိုင္ငံတကာမွ ကြ်မ္းက်င္ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္ သည္ ေဟာင္ေကာင္-မကာအို-ျမန္မာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းဥကၠဌ Dr.Lin Khin Wan ႏွင့္အဖြဲ႔ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လက္ခံေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးအတြက္ Digital Marketing ကိုေစ်းကြက္အလိုက္ အစိုးရနွင့္ပုဂၢလိကပိုင္းတို႔ အစုအဖြဲ႔မ်ားစုဖြဲ႔၍ အေကာင္းအထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္း ရံုးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ Manual စနစ္ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ စာရင္အင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို စနစ္တက် ထိမ္းသိမ္းထားရွိႏိုင္ေရး၊ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာျဖင့္မွ်ေဝအသံုးျပဳႏိုင္ေရး၊ Paper အသံုးျပဳမႈေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးတို႔ အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ Digital နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ICT ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေရး၊ Tourism web portal ထူေထာင္ေရးတို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္၊ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးနို္င္ပါရန္နွင့္ ၄င္းအျပင္ ေဟာင္ေကာင္မွခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေစေရး ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၾကေစလုိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က Digital Marketing နွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကိုရွင္းလင္း တင္ျပၿပီး ေဟာင္ေကာင္-မကာအို-ျမန္မာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းဥကၠဌ Dr.Lin Khin Wan နွင့္ GTMH telecom မွ  Chief Operation Officer Mr. Derek Hellmons တို႔က ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ Digital နည္းပညာျဖင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑ ျမင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးဗရတ္ဆင္း ၊ ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ႏွင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး Digital နည္းပညာကိုအသံုးျပဳ၍ ခရီးသြားျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအိုေဒသမ်ားမွခရီးသည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ပိုမိုလာေရာက္လည္ပတ္ေရးအတြက္ ခရီးသြားျမွင့္တင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။