ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ နိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တိုက္ရိုက္အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ နိုင္ငံျခားဝင္ေငြရွာေဖြေပးနိုင္ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးနိုင္ျခင္း၊ လူထုလူတန္းစားအသီးသီးထံသို႔ ဝင္ေငြမ်ား တိုက္ရိုက္၊ သြယ္ဝိုက္၊ တစ္ဆင့္ခံနည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ စီးဝင္ေရာက္ရွိေစျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိေစနိုင္ေသာ မီးခိုးမထြက္ သည့္ စက္႐ုံလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေသာ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားရွိျခင္း (Attraction)၊ သြားလာမႈလြယ္ကူျခင္း (Accessibility)၊ တည္းခိုေနရာထိုင္ခင္းရွိျခင္း (Accommodation) ႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈရွိျခင္း (Administration) စသည့္တို႔ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း စနစ္တက်ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ နိုင္ငံတကာခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကခရီးသြား လုပ္ငန္း က႑တို႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္ အေရအတြက္မွာလည္း ႏွစ္စဥ္ မွန္မွန္ တိုးတက္လ်က္ရွိၿပီး အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ စာရင္း ဇယားေကာက္ ယူမႈ အေျခအေနအရ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား (၂.၉၀) သန္း လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ (၃.၄၄) သန္းထိ လာေရာက္လည္ ပတ္ခဲ့ပါသည္။

ဝန္ႀကီးဌာန၏မူဝါဒ

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔ ယခု အစိုးရသစ္တာဝန္ယူသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါ မူဝါဒ (၆) ရပ္ကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္-
(က) ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္အတြက္ နိုင္ငံျခားေငြရွာ ေဖြေပးသည့္ အေရးႀကီးေသာ စီးပြားေရးက႑တစ္ခုျဖစ္ေစေရး။
(ခ) ခရီးသြားလုပ္ငန္းေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္တိုင္းရင္းသားအားလုံး၏ ယဥ္ေက်း မႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ ေရ ေၿမ ေတာေတာင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး။
(ဂ) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တိုးတက္က်ယ္ျပန႔္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဘဝမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး။
(ဃ) နိုင္ငံတကာႏွင့္ေဒသတြင္းခ်ဳပ္ဆိုထားေသာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို နိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ယွဥ္၍ တတ္စြမ္းသမၽွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး။
(င) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အေနျဖင့္ ပါဝင္ျဖည့္ ဆည္းအက်ိဳးျပဳေရး။
(စ) ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး အမ်ားပါဝင္မႈရွိေသာ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းေဖာ္ ေဆာင္ေရး။

ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာမူဝါဒမ်ား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ သည္-
(က) ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းပါ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ သာ အကူအညီမ်ားကို ဖြံ့ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ရရွိနိုင္ေရးေဆာင္ ရြက္ရန္။
(ခ) ျမန္မာနိုင္ငံကို ထင္ရွားသည့္ ခရီးစဥ္ေဒသျဖစ္ေအာင္ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပလုပ္ငန္း မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အကူအညီျဖင့္ျမႇင့္တင္ေၾကာ္ျငာမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္ ျပန႔္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဂ) ႏွစ္စဥ္နိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈ တိုးတက္ျမႇင့္မားေရး အမ်ိဳးသားဝင္ေငြ တိုးပြားေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေရးတို႔အတြက္ နည္းလမ္း မ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဃ) ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာမ်ား တိုးတက္ျမႇင့္မားလာေစ ေရးႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ား စနစ္တက်တိုးတက္ျပန႔္ပြားေစေရးတို႔အတြက္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား၊ ျပပြဲမ်ား၊ Conference မ်ား က်င္းပနိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
(င) ခရီးစဥ္ေဒသအလိုက္ ဆြဲေဆာင္မႈေနရာမ်ား ျပကြင္း/ျပကြက္မ်ား စုံလင္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ရန္။
(စ) ျမန္မာနိုင္ငံ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားအလိုက္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကို ေရရွည္ တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္ႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ အသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဆ) နိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးတို႔ အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဇ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အဆင္ျပလြယ္ကူစြာ ဝင္/ထြက္နိုင္ေရးတို႔အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ရန္။
(စ်) ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည့္ ခရီးလွည့္လည္ျပသျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ ဆိုင္လုပ္ ငန္း၊ အမွတ္တရပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း စသည္တို႔ကို စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး လမ္ညႊန္ထိန္းသိမ္းရန္။
(ည) ျမန္မာနိုင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပဳျပင္ေရးဆြဲရန္။
(ဋ) တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္လာေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဌ) လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈ သင္တန္းမွ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ားအထိ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဍ) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ သင္တန္းမ်ား တြင္ အာဆီယံစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေစျခင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဎ) ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ မထိခိုက္ေစေရး ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား မပ်က္စီး မေပ်ာက္ကြယ္ေစေရး လူမႈေရးျပႆနာမ်ား မေပၚ ေပါက္ေစေရးစီပြားေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးတို႔အတြက္ မ်က္ေျခ မပ်က္ ဂ႐ုစိုက္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္။
(ဏ) ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္ေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ေလယာဥ္၊သေဘၤာ၊ ရထား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ဝန္ေဆာင္ မႈျပဳနိုင္ေရး ထိန္းသိမ္း ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(တ) ခရီးသည္ေရာက္ရွိမႈႏွင့္ ေဒသအလိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးနိုင္ေရး အေျခအေနမၽွတမႈ ရွိ/ မရွိ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း၊ အျခားအစီ အစဥ္ထားရွိျခင္း တို႔ျပဳ နိုင္ေရးတို႔ အတြက္ သုေတသနႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ရန္။
(ထ) ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ေဒသအတြင္း ဆင့္ပြားအက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈ လူမႈအဆင့္အတန္းဖြံ့ၿဖိဳးမႈ ဆင္းရဲေလ်ာ့ခ်နိုင္မႈတို႔ကို မွန္ကန္တိ က်ေသာ ကိန္း ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္။
(ဒ) ျပည္သူမ်ားမွ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာသြားလာနိုင္သည့္ ျပည္ပထြက္ခြာသည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Outbound Tourism) ကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားမွ စနစ္ တက် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္။
(ဓ) ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္း (Domestic Tourism) ကို စနစ္တက် ဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း အက်ိဳးရွိေစမည့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (CBT) ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ေနရာမ်ားအားေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္လ်က္ရွိၿပီးလက္ရွိတြင္ေအာက္ပါေနရာ(၁၅)ခုတြင္လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရး ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္-
(၁) ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ား
(၂) ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ရွိပန္ပက္ႏွင့္ တနီးလာလဲေက်းရြာမ်ား (၃) ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ႀကီးေဒသ
(၄) ရွမ္းျပည္နယ္၊ပအို႔ဝ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိလြယ္ေခၚ၊အင္းနီ၊ ထီးနဲ႔ႏွင့္ကကၠဴေက်းရြာမ်ား
(၅) မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိေက်းရြာမ်ား
(၆) မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စေလၿမိဳ႕နယ္ရွိမက်ီးကန္ေက်းရြာ
(၇) မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းကြန္းႏွင့္ေက်ာက္ေျမာင္းရြာ ၾကားရွိရြာ (၆)ရြာ၊ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
(၈) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္သလဲေက်းရြာ
(၉) ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆာ္ေလာင္းေက်းရြာ
(၁၀) စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊဘိုခရိုင္ရွိေက်းရြာမ်ား
(၁၁) မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စဉ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီသည္ေက်းရြာႏွင့္ ျမစ္ကမ္းႀကီး

ေက်းရြာ

(၁၂) ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ တာရႊန္းရြာ
(၁၃) ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ရွိလြယ္ႏြဲ႕ဘုရားေတာင္ေရဆိပ္ေက်းရြာ
(၁၄) ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ စကားေက်းရြာ
(၁၅) ရွမ္းျပည္နယ္၊ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ရွိစီက်အင္း ေက်းရြာ၊ ပင္စိမ္းပင္ေက်းရြာ

၎အျပင္ ေအာက္ပါေနရာ(၆)ခုတြင္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္က်န္ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားအား ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္−
(၁) ရြာငံၿမိဳ႕နယ္၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရာဇႀကီးေက်းရြာႏွင့္ ေတာင္ျမင့္ ေက်းရြာ
(၂) ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ထားဝယ္ခရိုင္၊ စမ္းလွမ္းေက်းရြာ
(၃) ဒုံေညာင္းမွိုင္းေက်းရြာ၊ ၿမိတ္ခရိုင္၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္
(၄) မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာခရိုင္၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေတာင္ေက်းရြာ၊ Myanmar Hill Lodges ခရီးသြားလုပ္ငန္း
(၅) စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာခရိုင္၊ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခမိုး- ေညာင္သာယာ- ခိုျပင္ေက်းရြာမ်ား
(၆) ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့ေသာင္းခရိုင္၊ မၾကဳံဂလက္ေက်းရြာ

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔မွ (၈) ရက္ေန႔ထိ ေနျပည္ေတာ္၌ CBT စံ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားျပဌာန္းနိုင္ေရး အစည္းအေဝး ကိုျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေဆာင္၍ GIZ ၊ Lux Dev ၊ ITC၊ CBI တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅-၆)ရက္ႏွင့္ (၇)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာ ေရးဥပေဒအသစ္ကိုေရးဆြဲၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၎ ဥပေဒ အသစ္ျပဌာန္းၿပီးပါက လက္ရွိဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳေပးေနေသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဒသအတြင္းပင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ပိုမိုလြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ ေလၽွာက္ထား ရယူနိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း မႏၲလာေကာလိပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီမံခန႔္ခြဲမႈေကာလိပ္ (ရန္ကုန္) တို႔မွ B.A(Tourism)ျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူ(၂၆)ဦးႏွင့္ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ (၁၅)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၄၁)ဦးအား အႀကီးတန္း စာေရးရာထူးျဖင့္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ပထမအႀကိမ္အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ(၂၆) ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠဌဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ အဆိုပါညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးပြဲတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းပိုမိုဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳရမည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္း ခဲ့ပါသည္။

ခရီးသြားျမႇင့္တင္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံ၊ အင္းေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မြန္-ကရင္၊ ၿမိတ္ကၽြန္းစု၊ ပ်ဴေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕မ်ား၊ ကယား၊ မေကြး၊ စစ္ကိုင္း၊ က်ိဳက္ထီးရိုး၊ ခ်င္းေတာင္တန္း ခရီးစဥ္ေဒသႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ အထင္ကရခရီးစဥ္ေဒသ မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ Welcome to the Golden Land၊ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏွစ္အလိုက္ထုတ္ေဝ ထားသည့္ Myanmar Tourism Statistics လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ နိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ Dos and Don’ts Booklets မ်ား၊ Let the Journey Begin DVD၊ Visit Myanmar Now DVD -5 ႏွင့္ Enchanting Myanmar DVD , Myanmar Rising DVD မ်ားႏွင့္ ဆြမ္းအုပ္ပုံ Memory Stick မ်ား ကိုထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္နိုင္ငံတကာခရီးသြားျပပြဲမ်ား၊ ျပည္ပသံ႐ုံးမ်ား၊ ေကာင္စစ္၀န္႐ုံးမ်ားမွတဆင့္နိုင္ငံတကာသို႔ ျဖန္႔ခ်ီ၍ ခရီးသြားက႑အားျမႇင့္ တင္ေၾကာ္ျငာနိုင္ခဲ့ပါသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မ်ားႏွင့္အဓိကခရီးစဥ္ေဒသမ်ားတြင္ Information Counter မ်ားဖြင့္လွစ္၍ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝလၽွက္ရွိၿပီး လက္ရွိလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ဒီဇိုင္းပုံစံ မ်ားျဖင့္ျပင္ဆင္ ထုတ္ေဝျခင္း၊ အလားအလာရွိေသာ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ Website အားနိုင္ငံတကာဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အဆင့့္ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိသည့္အျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံႏွင့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အလြယ္တကူသိရွိနိုင္ေရးအတြက္ You Tube၊ Facebook၊ Instragram စသည့္ Social Media မ်ားမွတဆင့္ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ႏွစ္စဥ္ နိုင္ငံတကာခရီးသြားျပပြဲမ်ားျဖစ္ေသာ စကၤာပူ ASEAN Tourism Travex ၊ ဂ်ာမနီ ITB Berlin၊ ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ Thailand Travel Mart plus၊ JATA Tourism Expo၊ စကၤာပူနိုင္ငံ က်င္းပသည့္ ITB ASIA၊ Cambodia Travel Mart၊ China International Travel Mart၊ Moscow International Travel Mart၊ International Travel Expo Ho Chi Minh City (ITE-HCMC)၊ ၿဗိတိန္ World Travel Mart စသည့္ နိုင္ငံတကာခရီးသြားျပပြဲမ်ားသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ျပသလ်က္ရွိပါသည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ စကၤာပူနိုင္ငံအေျခစိုက္ Sphere Exhibits Private Ltdတို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာနိုင္ငံ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ Conference (Myanmar Hospitality & Tourism Conference) ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊အျခားဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား NGO၊ နိုင္ငံတကာမွ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား INGO၊ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ LuxDev, GIZ, CBT, ITC, PFC တို႔ႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံကို ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ သိရွိနိုင္ေရးအတြက္ နိုင္ငံတကာ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဥေရာပ၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတို႔မွ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားပါဝင္ေသာ Mega Joint FAM Trip ႏွင့္ Education Trip to Myanmar စသည့္ FAM Trip မ်ားအားလည္းေကာင္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ပါသည္။
ထိုင္းနိုင္ငံအေျခစိုက္ Hay ASEAN an English Online Travel Program ရိုက္ကူး ေရးအဖြဲ႕မွ ဇြန္လတြင္လည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံ NHK International Inc ရိုက္ကူးေရးအဖြဲ႕မွ စက္တင္ဘာလတြင္လည္းေကာင္း၊ ASEAN China Center (ACC) ၏အစီအစဥ္ႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ Bejing Television (BTV) ၏ အစီအစဥ္ တို႔ျဖင့္အာဆီယံႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွစ္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။
ကယားျပည္နယ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ Project on all Inclusive Tourism focusing on Kayah State အရ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ (FAM Trip) အစီအစဥ္ကို ပုဂၢလိကခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မီဒီယာမ်ားမွ စုစုေပါင္း(၄၀) ဦးခန႔္ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕ျဖင့္ (၁၇-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂၀-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္နိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖိုရမ္ကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၂) ရက္ေန႔တို႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန (၂) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္နိုင္ရန္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ယမ္လိဖိန္အႏုပညာအဖြဲ႕ကိုဖိတ္ေခၚၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖတင္ ဆက္ခဲ့ပါသည္။ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေနာက္ဆက္တြဲလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈပေဒသာကပြဲကို (၂၅-၁၁-၂၀၁၇) မွ (၁-၁၂-၂၀၁၇) အထိ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ ပုဂံ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ (Myanmar International Travel Mart) မ်ားကိုရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ပါ သည္။၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ပါသည္။ Mandalay Travel Show 2017 ကိုလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ နိုဝင္ဘာလက မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏွင့္ဂ်ပန္ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုခိုင္ျမဲလာေစရန္၊ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အၾကားၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္လာနိုင္ေစရန္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဂ်ပန္ခရီးသြားမ်ား ပိုမိုလာေရာက္ေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအား ကမၻာ့ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ျမႇင့္တင္ေၾကျငာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ခ်ယ္ရီပန္းစိုက္ပ်ိဳးပြဲေတာ္ (ပထမအႀကိမ္) ကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ၿပီးခ်ယ္ရီပန္းပင္(၁၀၀)ကိုစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္လည္း ဒုတိယအႀကိမ္ ခ်ယ္ရီပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ခ်ယ္ရီပင္ေပါင္း (၁၀၀၀)ကို အၿပီး သတ္စိုက္ပ်ိဳးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံအၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္သည့္အေနျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔မွ (၁၂) ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာ-ထိုင္း ခရီးသြားက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးတို႔ (၁၁-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။
“Angkor-Bagan: Two Ancient Cities- One Destination” ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂၀၁၇-၂၀၂၀) Action Plan ကို (၁၇.၁၁.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံ၊ ဆီရမ္ရိ(ပ္) ၿမိဳ႕၌ ႏွစ္နိုင္ငံ ခရီးသြားဝန္ႀကီး မ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပုဂံ-ေညာင္ ဦးသို႔ နိုင္ငံတကာ ေလယာဥ္ ဆင္းသက္နိုင္ေရးႏွင့္ ဗီဇာကိစၥစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ လၽွက္ရွိပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းမဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္၂၀၁၆-၂၀၂၅(ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အာဆီယံေဒသအား တစ္ခုတည္းေသာခရီးစဥ္ေဒသျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းအာဏာ ပိုင္မ်ား(NTOs) အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အျခားအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ပုံမွန္တက္ေရာက္လၽွက္ရွိၿပီး အာဆီယံခရီးသြာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂၁)ရက္ေန႔အထိ စင္ကာပူနိုင္ငံတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္၂၀၁၇ကို ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးအုန္းေမာင္သည္ (၂၀) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝးသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္အစည္း အေဝးမ်ားျဖစ္သည့္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံႏွင့္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝး၊ (၄၅)ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းအေဝး၊ (၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ+႐ုရွားခရီးသြားလုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးမ်ားကိုလည္း ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္-၂၀၁၇တြင္ ASEAN Homestay and Community Based Tourism (CBT) Award ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္း အနားကို က်င္းပရာ ျမန္မာနိုင္ငံမွ အာဆီယံလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုမ်ားကို ၿမိဳင္ခရီးစဥ္ေဒသ၊ ပအို႔(ဝ္)ခရီးစဥ္ေဒသႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ခရီးစဥ္ေဒသတို႔မွ ရရွိခဲ့ပါသည္။
အာဆီယံ-အိႏၵိယ ေဆြးေႏြးဖက္ဆက္ဆံေရး (၂၅) ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ျမန္မာ နိုင္ငံမွ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္အျဖစ္ (၁၁-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၁၂-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ လည္းေကာင္း၊ (၁၂-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၁၃-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ လည္းေကာင္း က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာ 3rd Myanmar International Travel Mart 2017 (Yangon) တြင္ အာဆီယံ-အိႏၵိယဗုဒၶဘာသာဘုရားဖူးခရီးစဥ္မ်ား ျမႇင့္တင္ေရး ဓါတ္ပုံျပပြဲႏွင့္ အာဆီယံေရႊရတုခရီးသြားႏွစ္အထိမ္းအမွတ္ျပခန္းမ်ားကို ျပသနိုင္ခဲ့ပါသည္။
မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ ခရီးသြားလုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းေရးမႉး႐ုံး (MTCO) ထူေထာင္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို (၂၉-၃၁.၃.၂၀၁၈)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ GMS Summit တြင္ GMS အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါမည္။
မႏၲေလးၿမိဳတြင္ (၃၀-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၌လည္းေကာင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ (၁-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၌ လည္းေကာင္း၊ ပုဂံၿမိဳ႕တြင္ (၃-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၌ လည္းေကာင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အာဆီယံခရီးသြားစံႏႈန္းမ်ားဆိုင္ရာအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အာဆီယံအစိမ္းေရာင္ ဟိုတယ္စံႏႈန္း၊ အာဆီယံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစံႏႈန္း၊ အာဆီယံ သန္႔ရွင္းေသာခရီးသြားၿမိဳ႕ေတာ္စံႏႈန္းႏွင့္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ (၂၀၁၆-၂၀၂၅) မ်ားကို ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ၿပီး အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မွ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း(၃၄၀)ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑အတြင္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ မိမိဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္စီစဥ္မႈ၊ျပည္ပဖြံ့ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဆက္စပ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူမႈ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတို႔တြင္ ေဒသအလိုက္ ပုဂၢလိကက႑အတြင္း လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးေပးနိုင္ေရးတို႔အတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္သင္တန္းမ်ားကို စနစ္တက်ျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးလ်က္ရွိရာ အစိုးရ၏ ဒုတိယ(၁) ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့မႈမ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္းသင္တန္းမ်ားအေနျဖင့္(၁.၄.၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၃၁.၃.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သင္ တန္းမ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း စုစုေပါင္း (၅၁) ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား (၄၂၂၉) ဦး ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ခဲ့ပါသည္-
(က) ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)တြင္ဧည့္လမ္းညႊန္(အေျခခံ) သင္တန္း(၂)ႀကိမ္အား သင္တန္းသား(၂၂၀)ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
(ခ) ေဒသဆိုင္ရာဧည့္လမ္းညႊန္(အေျခခံ) သင္တန္းမ်ားအား ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန႐ုံးခြဲမ်ား၏ႀကီးၾကပ္စီစဥ္မႈျဖင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတို႔တြင္ စုစုေပါင္း သင္တန္း(၃)ႀကိမ္အား သင္တန္းသား (၁၅၇)ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
(ဂ) ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ(၄)ပတ္သင္တန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဧည့္ႀကိဳ၊ အိပ္ခန္း ေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ အစားအစာႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာ (၀န္ေဆာင္မႈ)ႏွင့္ အစား အစာႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာ (ထုတ္လုပ္မႈ) သင္တန္းမ်ားအား ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန႐ုံးခြဲမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္စီစဥ္မႈျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတို႔တြင္ စုစုေပါင္းသင္တန္း (၂၉)ႀကိမ္အား သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ (၃၀၇၅)ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
(ဃ) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ Lux Dev တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ (၄)ပတ္သင္တန္းမ်ားအား စုစုေပါင္း သင္တန္း(၈)ႀကိမ္၊ သင္တန္းသား(၂၈၁)ဦးျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာသင္ တန္းေက်ာင္း (ရန္ကုန္)တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
(င) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန႐ုံးခြဲမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ သက္ဆိုင္ရာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ စပ္ သင္တန္းျဖစ္ေသာ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ စာရင္းကိုင္ရက္တိုသင္တန္း(၃)ႀကိမ္၊ စုစု ေပါင္းသင္တန္းသား(၁၅၁) ဦးျဖင့္ ပုဂံႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။
(စ) တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ေဒသမ်ားမွ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းတိုးပြား လာေစေရးႏွင့္ေဒသ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္ အကူ ျပဳေစရန္အတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားအျဖစ္အဂၤလိပ္စာႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာ (အေျခခံ)သင္တန္းကို (၅)ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္းသင္တန္းသား(၃၀၀)ဦးျဖင့္ ေျမာက္ဦး၊ ကေလာ၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေညာင္ေရႊ၊ ဘားအံေဒသမ်ားတြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
(ဆ) ကိုလံဘီယာအစိုးရ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔၏ ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ အဆိုပါ၀န္ႀကီး ဌာန (၂)ခုမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စပိန္ဘာသာ အထူးျပဳလိုင္စင္ရ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားပါ၀င္တက္ ေရာက္သည့္ စပိန္ဘာသာစကား (၄)လသင္တန္းကို (၁)ႀကိမ္ သင္တန္းသား(၅၇) ဦးျဖင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)တြင္ (၁၈.၉.၂၀၁၇) မွ (၅.၁.၂၀၁၈) ထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
(ဇ) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔၏ ႀကီးၾကပ္ စီစဥ္မႈျဖင့္ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ လက္ေအာက္ရွိ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ (Tourist Police)မ်ားအား နိုင္ငံျခားသားမ်ား ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာအသိပညာမ်ား ေပးနိုင္ေရးအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျခခံသင္တန္း (Tourism Foundation Course for Tourist Police Force)သင္တန္းကို တပ္ဖြဲ႕၀င္ သင္တန္းသား(၄၀)ဦးျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးေဟာင္းတြင္ (၄.၉.၂၀၁၇) မွ (၂၉.၉. ၂၀၁၇) ထိဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ပသင္တန္းမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ေပးျခင္းအတြက္(၁.၄.၂၀၁၇)ရက္ေန႔မွ(၃၁.၃.၂၀၁၈)ရက္ေန႔အထိ ျပည္ပနိုင္ငံ မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ သင္တန္းမ်ားသို႔ အရာထမ္း/အမႈထမ္း(၁၈)ဦး၊ အစည္းအေဝးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ (၈၇)ဦး စုစုေပါင္း (၁၀၅)ဦး ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။
ျပည္ပဖြံ့ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Lux Dev, Swisscontact, PFC, JICA, တို႔၏ ပူးေပါင္းပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ (၁.၄.၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂၈.၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္-

(စ်) လူဇင္ဘတ္နိုင္ငံ၊ Luxembourg Development Cooperation Agency (LuxDev) ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာထမ္း/ အမႈထမ္းမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ အျခားစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ ႐ုံးခြဲမ်ားတြင္ သင္တန္းေပါင္း (၅၂)ႀကိမ္၊ သင္တန္းသား (၇၉)ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။
(ည) ဝန္ႀကီးဌာန၏ႀကီးၾကပ္မႈ၊ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏စီစဥ္မႈ၊ Luxembourg Development Cooperation Agency ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေညာင္ေရႊ၊ ကေလာ၊ ဘားအံ၊ ေျမာက္ဦးႏွင့္ ငပလီေဒသမ်ားတြင္ Hotel Operation Management သင္တန္း၊ Supervisory Management (Level 1,2) သင္တန္း၊ In-Company Trainer သင္တန္း မ်ားကို (၄၇)ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း သင္တန္းသား (၂၈၉၃)ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။
(ဋ) ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍ Luxembourg Development Cooperation Agency၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ “In Company Trainner”(၁)လ သင္တန္းအား (၂၇.၄.၂၀၁၇)မွ (၉.၅.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရ နည္းပညာေကာလိပ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ရွမ္ျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ေညာင္ေရႊ ၿမိဳ႕နယ္၊ မက်ီးစင္ေက်းရြာရွိ ေညာင္ေရႊသက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ (၁)လ သင္တန္းအား (၄)ႀကိမ္ စာေတြ႕/ လက္ေတြ႕ ပို႔ခ်ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။
(ဌ) ဆြစ္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (Swisscontact) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာမႈ၊ လုပ္ငန္းအတြင္း စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ လူ႔အရင္း အျမစ္မ်ား တိုးပြားလာေစေရးအတြက္ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာသင္တန္း ကနဦးေဆာင္ ရြက္မႈ (Hotel Training Initiative- HTI) အစီအစဥ္ျဖင့္ သင္တန္း (၆) ႀကိမ္ အားသင္တန္းသား(၁၆၉၉)ဦးျဖင့္ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပုဂံေဒသ မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။
(ဍ) ေနာ္ေဝနိုင္ငံ Partnership for change PFC ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕တြင္ Inle Speaks Community Skills Development Center ဖြင့္လွစ္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ (အေျခခံ) စကားေျပာသင္တန္း (ESL) ႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း(၈)ႀကိမ္၊သင္တန္းသား(၆၂၆)ဦးျဖင့္ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။
(ဎ) ဂ်ပန္နိုင္ငံ Tokyo Metropolitan Assembly Federation for Japan Myanmar Friendship ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ပထမဆုံး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ့ၿဖိဳးေရး အစီ အစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ Guest Relations သင္တန္းအစီအစဥ္အား ေနျပည္ေတာ္၊ ဘားအံႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။
(ဏ) အီတလီနိုင္ငံ Florence University ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ လူသား စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း စီမံခ်က္အရ အီတလီနိုင္ငံ Florence University တြင္ နာရီေပါင္း (၂၄၀) ၾကာ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ယူ၍ က်န္ကာလမ်ား၌ ျမန္မာနိုင္ငံ သို႔ ျပန္လာၿပီး အင္တာနက္မွတဆင့္ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ အစီရင္ခံစာ (Report) ႏွင့္ က်မ္းျပဳစာတမ္း (Thesis) ျပဳစုတင္ျပရသည့္ Urban Analysis and Management မဟာဘြဲ႕ (၁) ႏွစ္ သင္တန္းကို (၂၅.၄.၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွ (၁၉.၆.၂၀၁၆) ရက္ေန႔အထိ သင္တန္းသား (၁၀) ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။
(တ) ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာေကာလိပ္(ရန္ကုန္) ႏွင့္ မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်လ်က္ရွိေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္ Bachelor of Tourism and Hospitality Management (BTHM)၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအား နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္အညီ ကိုက္ညီမႈရွိေစေရးအတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ Luxembourg Development Cooperation Agency ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။
(ထ) ဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ Luxembourg Development Cooperation Agency၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ပူးေပါင္းပါဝင္ မႈျဖင့္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ Action Plan (Human Resource Development Strategy & Action Plan-HRDSAP) ႏွင့္ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ ယူမႈအစီရင္ခံစာ Entrepreneur Survey တို႔ကို (၂၁.၁၂.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ေရးဆြဲထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
(ဒ) ထို႔အျပင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ဧည့္လမ္းညႊန္ေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕(ILO–STED)၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ ျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဧည့္လမ္းညႊန္အဆင့္(၃)ဆင့္အတြက္ အမ်ိဳးသားကၽြမ္းက်င္မႈ ‘စံ’(National Competency Standard for Tour Guide) အား အာဆီယံ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံလုပ္သားမ်ားကၽြမ္းက်င္မႈ‘စံ’ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႕ (National Skills Standard Authority- NSSA)မွ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑အတြင္းကၽြမ္းက်င္လုပ္ သားမ်ားေမြးထုတ္ေပးနိုင္ေရးအတြက္လည္း NSSA လက္ေအာက္ရွိ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ေရးႏွင့္အသိအမွတ္ျပဳေရးေကာ္မတီ ACC ၏စီစစ္မႈျဖင့္ Waiting Staff (Level 1)အလုပ္အကိုင္အတြက္ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား (၂၁၀) ဦးႏွင့္ Room Attendant (Level 1)အလုပ္အကိုင္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား (၁၈၂)ဦးတို႔ကို ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
(ဓ) နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍ျမန္မာနိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအသင္း (MHPA)ႏွင့္ Luxembourg Development Cooperation Agency တို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ေဒသခံ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳ ဟိုတယ္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာသင္တန္း (၄) မ်ိဳး (၃) လ သင္တန္းမ်ားကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ႏွင့္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ (၁၉.၁၂.၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၉.၃.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ အထိ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ပညာေပးေရးဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကိုတည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့မႈမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
(က) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၄၀/၄၂)ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းရွိ ဟိုတယ္ခရီးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ အေဆာက္အဦအား လူဇင္ဘတ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေအဂ်င္စီ (Lux Dev)မွျပဳျပင္ မြမ္းမံ၍ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း (Hospitality Training School – HTS) အျဖစ္ဖြင့္လွစ္ကာ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်လ်က္ရွိပါသည္။
(ခ) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ (၃၁)လမ္းေထာင့္ရွိ ရသာ ကြန္ဒိုမီနီယံဒုတိယ ထပ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း (Tourism TrainingSchool- TTS) ကိုလည္းLux Devမွ ျပဳျပင္မြမ္းမံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီးဧည့္လမ္းညႊန္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပး လ်က္ရွိပါသည္။
(ဂ) အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္းမွာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဌာန လက္ေအာက္ရွိသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ထိေရာက္ လြယ္ကူေစေရးအတြက္ (Tourism and Hospitality Training Center- THTC) အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါသည္။
(ဃ) ထို႔အျပင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန႐ုံးႏွင့္တြဲလ်က္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း အေဆာက္ အဦသစ္တစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ လမ္းညႊန္မႈ၊လူဇင္ဘတ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈေအဂ်င္စီ၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ရာ (၂၉.၁၁.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ လူဇင္ဘတ္ နိုင္ငံဆိုင္ရာ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ သင္တန္းေက်ာင္းသစ္အား ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား၊ ႐ုံးလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္း မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ(အေျခခံ)သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ပညာေပးေရးဌာနခြဲႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊မကာအိုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရးတကၠသိုလ္ (Institute for Tourism Studies)တို႔အၾကားခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာပညာေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းတို႔တြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းမွတဆင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ လူသားစြမ္းရည္တိုးျမႇင့္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ (MOU) လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳေပးထားမႈအေျခအေနမ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းနိုင္ငံသားမ်ား၏ ခရီးသြားလာမႈသည္လည္း တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ တိုးတက္မ်ားျပားလာရာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေသာ ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ျဖစ္ေစေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစေရး၊ နိုင္ငံေတာ္၏ အခြန္အခတိုးျမႇင့္ရရွိေစေရးတို႔အား ရည္ရြယ္ၿပီးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဒုတိယ(၁)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုရိပ္သာ(၁၂၇)လုံး၊ (၆၅၁၁) ခန္းအား ႀကိဳတင္တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳမိန႔္ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာ (၁၄၉) ခု၊ အခန္း(၇၂၂၁)ခန္းအားလည္းေကာင္း၊ ခရီးလွည့္လည္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ (၄၈၅) ခု၊ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္(၂၅၆၄)ခု၊ ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ငန္းလိုင္စင္(၄၄၉)ဦးႏွင့္ေဒသ ဆိုင္ရာဧည့္လမ္းညႊန္ (၂၆၆)ဦး၊ျပည္တြင္းဘုရားဖူးခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္(၈၇) ခုတို႔အား လိုင္စင္ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ခဲ့ပါသည္။
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သက္သာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လိုင္စင္ေၾကးမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ (၁.၁၀.၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွစ၍ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေပးသြင္းေနရေသာ လိုင္စင္ေၾကးမ်ား၏ ၅၀ % ေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအေျခအေနမ်ား

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈအေနႏွင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လအထိ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ဟိုတယ္(၅၉)လုံး၊ အခန္းေပါင္း(၁၁၆၂၀)ခန္း၊ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး အေမရိ ကန္ေဒၚလာ(၃၈၀၅.၀၂၅)သန္းရွိရာမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊မတ္လကုန္တြင္ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ဟိုတယ္အလုံးေပါင္း (၆၄)လုံး၊အခန္းေပါင္း (၁၂၁၉၄)ခန္း၊ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာ(၄၃၇၀.၉၇)သန္းရွိလာပါသည္။

ခရီးစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မႈအေျခအေနမ်ား

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို႔ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးစဥ္မ်ား၊ စင္းလုံးငွားေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ား၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ယာဥ္တန္းခရီးစဥ္မ်ား ၊ျပည္တြင္းျမစ္ေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား၊ ၿမိတ္ကၽြန္းစုစက္တပ္ရြက္ေလွခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိရာ အဆိုပါခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္နိုင္ရန္ ခရီးစဥ္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေရး အထက္ဌာနအသီးသီးသို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အစိုးရသစ္သက္တမ္း ဒုတိယ(၁)ႏွစ္တာကာလအတြင္း စက္တပ္ရြက္ေလွခရီးစဥ္ (၆၅၇) ႀကိမ္၊ ခရီးသည္ (၆၉၉၁) ဦး၊ ျပည္တြင္းျမစ္ေၾကာင္းခရီးစဥ္ (၁၁၆) ႀကိမ္၊ ခရီးသည္(၂၁၁၂) ဦး၊ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးစဥ္ (၃၉) ႀကိမ္၊ ခရီးသည္ (၃၈၁၇၅) ဦး၊ စင္းလုံးငွားေလယာဥ္ခရီးစဥ္ (၄) ႀကိမ္၊ ခရီးသည္ (၂၆၈) ဦး၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ယာဥ္တန္း ခရီးစဥ္ (၁၅၉) ႀကိမ္၊ ခရီးသည္ (၂၀၈၀) ဦး၊ မီးပုံပ်ံပ်ံသန္းျခင္း ခရီးစဥ္ (၁) ႀကိမ္၊ ခရီးသည္ (၂၇) ဦး၊ ပုဂံမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ (၁) ႀကိမ္၊ ခရီးသည္ (၃၀၈) ဦး၊ စုစုေပါင္း ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္ (၄၉၉၆၁) ဦး ဝင္ေရာက္လည္ပတ္နိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ခဲ့ပါသည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပဆက္ဆံေရးႏွင့္သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနခြဲအေနျဖင့္ဝန္ႀကီးဌာန၏ျမန္မာနိုင္ငံ ခရီးသြားက႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ဌာန၏ တရားဝင္ Website ၊ Social Media မ်ားႏွင့္ နိုင္ငံပိုင္သင္းစာမ်ားတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ နိုင္ငံပိုင္သင္းစာမ်ားတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးျမန္းစုံစမ္းမႈမ်ားအားလည္း အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ဌာနအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို ဒုတိယ(၁)ႏွစ္တာကာလအတြင္း (၃၀၈) ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ေပးနိုင္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သိရွိလိုသည္မ်ားကို E-mail ၊ Phone တို႔ျဖင့္ ေန႔စဥ္စုံစမ္းေမးျမန္းလာမႈမ်ားအား ဝန္ႀကီးဌာန၏ သက္ဆိုင္ရာဌာနခြဲမ်ားႏွင့္ညႇိႏွိုင္း၍ ေဆာလ်င္စြာျပန္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ (၁)ႏွစ္တာကာလ အတြင္းအေနျဖင့္ E-mail ျဖင့္ အႀကိမ္ေရ (၁၈၂၅) ခန႔္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အႀကိမ္ေရ (၂၅၇၆) ခန႔္ကို လက္ခံျပန္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ဝန္ႀကီးဌာန Website ျဖစ္ေသာ www.tourism.gov.mm ကို အစိုးရ၏ တရားဝင္ Website တစ္ခုအျဖစ္ ပိုမိုသိသာထင္ရွားလာေစရန္၊ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပေပးနိုင္ရန္ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြနိုင္ေစရန္၊ အစိုးရမွ ျပည္သူ လူထုအတြက္ သတင္းျပန္ၾကားေပးရန္၊ အစိုးရမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ အစိုးရမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္စသည့္ G2C ၊ G2B ၊ G2V စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၇-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွစတင္၍ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ(၂)ဘာသာ အသုံးျပဳ၍ လႊင့္တင္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ အဆိုပါ Website ကို ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၏ အဓိက

ဈးကြက္နိုင္ငံမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္၍ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအားသက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံသုံးဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း ေဖာ္ျပေပးလ်က္ရွိရာ ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမန္၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ ျပင္သစ္ စသည့္ ဘာသာစကား (၈)မ်ိဳးျဖင့္ လႊင့္တင္ထားပါသည္။ ဆက္လက္၍ စပိန္ႏွင့္ အီတလီဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း Website တြင္ ေဖာ္ျပေပးနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပဆက္ဆံေရးႏွင့္သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနခြဲအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ခရီးသြားက႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ သတင္းမွန္ မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သိရွိနိုင္ေရးအတြက္ Website ၊ Facebook ၊ Social Media မ်ား၊ သတင္းစာမ်ားမွေဖာ္ျပေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္သုံးစြဲမႈ မရွိသေလာက္နည္းပါးစြာျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြႏွင့္အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိေစေသာလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အျပင္ေလေၾကာင္းလိုင္းႀကီးမ်ားကအစေခါင္းရြက္ဗ်က္ထိုး ေဈးသည္မ်ားအထိ အက်ိဳးျပဳသည့္ Multiplier Effect ရွိတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။Tourist မ်ားသုံးစြဲသြားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းအႏွံ့၊ ေဒသအႏွံ့၊ ျပည္သူ၊ ျပည္သား အႏွံ့သို႔ စီးဝင္ ေရာက္ရွိသြားနိုင္ေသာ Fragmentation သေဘာရွိပါသည္။ Tourism လုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြမည္မၽွ ရသည္ကို တိတိက်က် တိုင္းတာရန္ခက္ခဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အထူးအက်ိဳးျပဳေသာ အတၱ၊ပရအမၽွဆုံးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္ကို တိုင္းျပည္၏ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ မီးခိုးမထြက္ေသာ လုပ္ငန္း(Smokeless Industry) အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားၾကပါသည္။
သို႔ေသာ္ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ခရီးသည္မ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာနိုင္ေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ၄င္းတို႔ ၏ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာေလ်ာ့ေပါ့ေပးနိုင္ေရးႏွင့္ နိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္မည့္ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားတိုက္ရိုက္ဆင္းသက္နိုင္ေရးအတြက္ေလယာဥ္ကြင္းမ်ားစြာကို အဆင့္ျမႇင့္တိုးခ်ဲ႕သည့္အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ား လိုအပ္ လ်က္ရွိသည္ျဖစ္ရာဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ပူးေပါင္းပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။
ယခုအခါနိုင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ေသာ စုေပါင္းအင္အား (Collective Strength) မူဝါဒသည္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္အလြန္ကိုက္ညီလွေသာ မူဝါဒ လမ္းညႊန္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါမူဝါဒကို ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက လိုက္နာၿပီး Tourism ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ပုဂၢလိကအသင္းအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းညႇိႏွိုင္း၍ လိုအပ္ေသာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန