(၂၂.၄.၂၀၁၈) ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ စာမ်က္နွာ င ၊ စ ၊ ဆ ၊ ဇ
(၂၂.၄.၂၀၁၈) ေၾကးမံု သတင္းစာ စာမ်က္နွာ င ၊ စ ၊ ဆ ၊ ဇ

အစိုးရသစ္၏ဒုတိယ(၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈ အစီအစဥ္မ်ား
ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တိုက္႐ိုက္အေထာက္ အကူျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရွာေဖြေပးႏိုင္ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပး ႏိုင္ျခင္း၊ လူထုလူတန္းစားအသီးသီးထံသို႔ ဝင္ေငြမ်ား တိုက္႐ိုက္၊ သြယ္ဝိုက္၊ တစ္ဆင့္ခံနည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ စီးဝင္ေရာက္ရွိေစျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိေစႏိုင္ေသာ မီးခိုးမထြက္ သည့္ စက္႐ုံလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားရွိျခင္း (Attraction)၊ သြားလာမႈလြယ္ကူျခင္း (Accessibility)၊ တည္းခိုေနရာ ထိုင္ခင္းရွိျခင္း (Accommodation) ႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈရွိျခင္း (Administration) စသည့္တို႔ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရးဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑တို႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္ အေရအတြက္မွာလည္း ႏွစ္စဥ္ မွန္မွန္ တိုးတက္ လ်က္ရွိၿပီး အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သည့္ စာရင္းဇယားေကာက္ယူမႈ အေျခအေနအရ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻလွည့္ခရီး သြား (၂.၉၀) သန္း လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ (၃.၄၄) သန္းထိ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။

ဝန္ႀကီးဌာန၏မူဝါဒ

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔ ယခု အစိုးရသစ္တာဝန္ယူသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါ မူဝါဒ (၆) ရပ္ကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္-
(က) ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြရွာ ေဖြေပးသည့္ အေရးႀကီးေသာ စီးပြားေရးက႑     တစ္ခုျဖစ္ေစေရး။
(ခ) ခရီးသြားလုပ္ငန္းေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္တိုင္းရင္းသားအားလုံး၏ ယဥ္ေက်း မႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ ေရ ေျမ   ေတာေတာင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး။
(ဂ) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တိုးတက္က်ယ္ျပန႔္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဘဝမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး။
(ဃ) ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ယွဥ္၍ တတ္စြမ္းသမွ် အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး။
(င) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အေနျဖင့္ ပါဝင္ျဖည့္ ဆည္းအက်ိဳးျပဳေရး။
(စ) ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး အမ်ားပါဝင္မႈရွိေသာ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းေဖာ္ ေဆာင္ေရး။
ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာမူဝါဒမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္-
(က) ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းပါ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ သာ အကူအညီမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားထံမွ ရရွိႏိုင္ေရးေဆာင္ ႐ြက္ရန္။
(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထင္ရွားသည့္ ခရီးစဥ္ေဒသျဖစ္ေအာင္ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပလုပ္ငန္း မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အကူအညီျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေၾကာ္ျငာမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္ ျပန႔္စြာ ေဆာင္႐ြက္ရန္။
(ဂ) ႏွစ္စဥ္ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈ တိုးတက္ျမႇင့္မားေရး အမ်ိဳးသားဝင္ေငြ တိုးပြားေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေရးတို႔ အတြက္ နည္းလမ္း မ်ား ရွာေဖြေဆာင္႐ြက္ရန္။
(ဃ) ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာမ်ား တိုးတက္ျမႇင့္မားလာေစ ေရးႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ား စနစ္တက် တိုးတက္ျပန႔္ပြားေစေရးတို႔အတြက္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား၊ ျပပြဲမ်ား၊ Conference မ်ား က်င္းပႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ရန္။
(င) ခရီးစဥ္ေဒသအလိုက္ ဆြဲေဆာင္မႈေနရာမ်ား ျပကြင္း/ျပကြက္မ်ား စုံလင္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ရန္။
(စ) ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားအလိုက္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကို ေရရွည္ တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္  ခရီးစဥ္ေဒသ အသစ္ႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ အသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ရန္။
(ဆ)   ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးတို႔ အတြက္ စီမံေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္။
(ဇ)    အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အဆင္ျပလြယ္ကူစြာ ဝင္/ထြက္ႏိုင္ေရး တို႔ အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ရန္။
(စ်)     ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည့္ ခရီးလွည့္လည္ျပသျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္လုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ ငန္း၊ အမွတ္တရပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း စသည္တို႔ကို စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး လမ္ၫႊန္ ထိန္းသိမ္းရန္။
(ည)      ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပဳျပင္ေရးဆြဲရန္။
(ဋ) တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္း မ်ား  စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေအာင္ စီမံေဆာင္႐ြက္ရန္။
(ဌ)      လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈ သင္တန္းမွ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ားအထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ စီမံေဆာင္႐ြက္ရန္။
(ဍ)    ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ သင္တန္းမ်ား တြင္ အာဆီယံစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေစျခင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္။
(ဎ)    ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ မထိခိုက္ေစေရး ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား မပ်က္စီး မေပ်ာက္ကြယ္ေစေရး လူမႈေရးျပႆနာမ်ား မေပၚ ေပါက္ေစေရးစီပြားေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးတို႔အတြက္ မ်က္ေျခ မပ်က္ ဂ႐ုစိုက္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္။
(ဏ) ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္ေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ေလယာဥ္၊ သေဘၤာ၊ ရထား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ ဝန္ေဆာင္မႈျပဳႏိုင္ေရး ထိန္းသိမ္း ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။
(တ)  ခရီးသည္ေရာက္ရွိမႈႏွင့္ ေဒသအလိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရး အေျခအေနမွ်တမႈ ရွိ/ မရွိ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း၊ အျခားအစီအစဥ္ ထားရွိျခင္း တို႔ ျပဳႏိုင္ေရးတို႔ အတြက္ သုေတသနႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ရန္။
(ထ)   ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ေဒသအတြင္း ဆင့္ပြား အက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈ လူမႈအဆင့္အတန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဆင္းရဲေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မႈတို႔ကို မွန္ကန္တိက်ေသာ ကိန္း ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္။
(ဒ)     ျပည္သူမ်ားမွ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာသြားလာႏိုင္သည့္ ျပည္ပထြက္ခြာသည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Outbound Tourism) ကို ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားမွ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္။
(ဓ)       ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္း (Domestic Tourism) ကို စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္။

ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၏

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု အခ်ိန္တိုတို အတြင္း အက်ိဳးရွိေစမည့္ ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (CBT) ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားအားေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ေအာက္ပါေနရာ(၁၅)ခုတြင္လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္-
(၁) ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္ပတ္ဝန္းက်င္ေက်း႐ြာမ်ား
(၂) ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ရွိပန္ပက္ႏွင့္ တနီးလာလဲေက်း႐ြာမ်ား (၃) ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ႀကီးေဒသ
(၄) ရွမ္းျပည္နယ္၊ပအို႔ဝ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိလြယ္ေခၚ၊အင္းနီ၊ ထီးနဲ႔ႏွင့္ကကၠဴေက်း႐ြာမ်ား
(၅) မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိေက်း႐ြာမ်ား
(၆) မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စေလၿမိဳ႕နယ္ရွိမက်ီးကန္ေက်း႐ြာ
(၇) မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းကြန္းႏွင့္ေက်ာက္ေျမာင္း႐ြာ ၾကားရွိ႐ြာ (၆)႐ြာ၊ ဧရာ ဝတီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
(၈) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္သလဲေက်း႐ြာ
(၉) ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆာ္ေလာင္းေက်း႐ြာ
(၁၀) စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေ႐ႊဘိုခ႐ိုင္ရွိ ေက်း႐ြာမ်ား
(၁၁) မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီသည္ေက်း႐ြာႏွင့္ ျမစ္ကမ္းႀကီးေက်း႐ြာ
(၁၂) ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ တာ႐ႊန္း႐ြာ
(၁၃) ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ရွိ လြယ္ႏြဲ႕ဘုရားေတာင္ေရဆိပ္ေက်း႐ြာ
(၁၄) ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္၊ စကားေက်း႐ြာ
(၁၅) ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ရွိ စီက်အင္း ေက်း႐ြာ၊ ပင္စိမ္းပင္ေက်း႐ြာ
၎အျပင္ ေအာက္ပါေနရာ(၆)ခုတြင္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ က်န္ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားအား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္−
(၁) ႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရာဇႀကီးေက်း႐ြာႏွင့္ ေတာင္ျမင့္ ေက်း႐ြာ
(၂) ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ စမ္းလွမ္းေက်း႐ြာ
(၃) ဒုံေညာင္းမႈိင္းေက်း႐ြာ၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္
(၄) မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာခ႐ိုင္၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေတာင္ေက်း႐ြာ၊ Myanmar Hill Lodges ခရီးသြားလုပ္ငန္း
(၅) စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာခ႐ိုင္၊ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခမိုး- ေညာင္သာယာ- ခိုျပင္ေက်း႐ြာမ်ား
(၆) ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္၊ မႀကဳံဂလက္ေက်း႐ြာ
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔မွ (၈) ရက္ေန႔ထိ ေနျပည္ေတာ္၌ CBT စံ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားျပဌာန္းႏိုင္ေရး အစည္းအေဝး ကိုျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဦးေဆာင္၍ GIZ ၊ Lux Dev ၊ ITC၊ CBI တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅-၆)ရက္ႏွင့္ (၇)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာ ေရးဥပေဒအသစ္ကိုေရးဆြဲၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၎ ဥပေဒ အသစ္ျပဌာန္းၿပီးပါက လက္ရွိဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳေပးေနေသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဒသအတြင္းပင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ပိုမိုလြယ္ကူ အဆင္ေျပစြာ ေလွ်ာက္ထား ရယူႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း မႏၲလာေကာလိပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီမံခန႔္ခြဲမႈေကာလိပ္ (ရန္ကုန္) တို႔မွ B.A(Tourism)ျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူ (၂၆)ဦးႏွင့္ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ (၁၅)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၄၁)ဦးအား အႀကီးတန္း စာေရးရာထူးျဖင့္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ပထမအႀကိမ္အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၂၆) ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္အမ်ိဳးသားခရီးသြား လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္ ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠဌ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ အဆိုပါညႇိႏႈိင္းအစည္း အေဝးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီးမ်ားတြင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳရမည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ခဲ့ပါသည္။
ခရီးသြားျမႇင့္တင္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား

ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံ၊ အင္းေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မြန္-ကရင္၊ ၿမိတ္ကြၽန္းစု၊ ပ်ဴေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕မ်ား၊ ကယား၊ မေကြး၊ စစ္ကိုင္း၊ က်ိဳက္ထီး႐ိုး၊ ခ်င္းေတာင္တန္း ခရီးစဥ္ေဒသႏွင့္ ရပ္႐ြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ အထင္ကရခရီးစဥ္ေဒသမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ Welcome to the Golden Land၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏွစ္အလိုက္ထုတ္ေဝထားသည့္ Myanmar Tourism Statistics လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အတြက္ Dos and Don’ts Booklets မ်ား၊ Let the Journey Begin DVD၊ Visit Myanmar Now DVD -5 ႏွင့္ Enchanting Myanmar DVD , Myanmar Rising DVD မ်ားႏွင့္ ဆြမ္းအုပ္ပုံ Memory Stick မ်ား ကိုထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားျပပြဲမ်ား၊ ျပည္ပသံ႐ုံးမ်ား၊ ေကာင္စစ္၀န္႐ုံးမ်ားမွ တဆင့္ႏိုင္ငံ တကာသို႔ ျဖန္႔ခ်ီ၍ ခရီးသြားက႑အား ျမႇင့္တင္ေၾကာ္ျငာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မ်ားႏွင့္အဓိကခရီးစဥ္ေဒသမ်ားတြင္ Information Counter မ်ားဖြင့္လွစ္၍ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာလမ္းၫႊန္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝလွ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ဒီဇိုင္း ပုံစံမ်ားျဖင့္ျပင္ဆင္ထုတ္ေဝျခင္း၊ အလားအလာရွိေသာ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ Website အား ႏိုင္ငံတကာဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အဆင့့္ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိသည့္အျပင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ You Tube၊ Facebook၊ Instragram စသည့္ Social Media မ်ားမွတဆင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားျပပြဲမ်ားျဖစ္ေသာ စကၤာပူ ASEAN Tourism Travex ၊ ဂ်ာမနီ ITB Berlin၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ Thailand Travel Mart plus၊ JATA Tourism Expo၊ စကၤာပူႏိုင္ငံ က်င္းပသည့္ ITB ASIA၊ Cambodia Travel Mart၊ China International Travel Mart၊ Moscow International Travel Mart၊ International Travel Expo Ho Chi Minh City (ITE-HCMC)၊ ၿဗိတိန္ World Travel Mart စသည့္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားျပပြဲမ်ားသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ျပသလ်က္ရွိပါသည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Sphere Exhibits Private Ltdတို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ Conference (Myanmar Hospitality & Tourism Conference) ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ား၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား NGO၊ ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရမဟုတ္ သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား INGO၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ LuxDev, GIZ, CBT, ITC, PFC တို႔ႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ဥေရာပ၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားပါဝင္ေသာ Mega Joint FAM Trip ႏွင့္ Education Trip to Myanmar စသည့္ FAM Trip မ်ားအားလည္းေကာင္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Hay ASEAN an English Online Travel Program ႐ိုက္ကူး ေရးအဖြဲ႕မွ ဇြန္လတြင္လည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ NHK International Inc ႐ိုက္ကူးေရးအဖြဲ႕မွ စက္တင္ဘာလတြင္လည္းေကာင္း၊ ASEAN China Center (ACC) ၏အစီအစဥ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Bejing Television (BTV) ၏ အစီအစဥ္တို႔ျဖင့္အာဆီယံႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွစ္ အထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္႐ိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။
ကယားျပည္နယ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ Project on all Inclusive Tourism focusing on Kayah State အရ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ (FAM Trip) အစီအစဥ္ကို ပုဂၢလိကခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မီဒီယာမ်ားမွ စုစုေပါင္း(၄၀) ဦးခန႔္ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ျဖင့္ (၁၇-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂၀-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။
တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ေရးဖိုရမ္ကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၂) ရက္ေန႔တို႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန (၂) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ႏိုင္ရန္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ယမ္လိဖိန္အႏုပညာအဖြဲ႕ ကိုဖိတ္ေခၚၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေနာက္ဆက္တြဲလႈပ္ရွားမႈ အျဖစ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈ ပေဒသာကပြဲကို (၂၅-၁၁-၂၀၁၇) မွ (၁-၁၂-၂၀၁၇) အထိ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ ပုဂံ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ (Myanmar International Travel Mart) မ်ားကိုရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ပါသည္။ Mandalay Travel Show 2017 ကိုလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလက မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုခိုင္ၿမဲလာေစရန္၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အၾကားၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဂ်ပန္ခရီးသြားမ်ား ပိုမိုလာေရာက္ေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကမာၻ႔ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ျမႇင့္တင္ေၾကျငာေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ခ်ယ္ရီပန္းစိုက္ပ်ိဳးပြဲေတာ္ (ပထမအႀကိမ္) ကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ခ်ယ္ရီပန္းပင္ (၁၀၀)ကို စိုက္ပ်ိဳး ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္လည္း ဒုတိယအႀကိမ္ ခ်ယ္ရီပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ခ်ယ္ရီပင္ေပါင္း (၁၀၀၀)ကို အၿပီးသတ္စိုက္ပ်ိဳးသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ သည့္အေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔မွ (၁၂) ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာ-ထိုင္း ခရီးသြားက႑ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္ လႊာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးတို႔ (၁၁-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။
“Angkor-Bagan: Two Ancient Cities- One Destination” ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂၀၁၇-၂၀၂၀) Action Plan ကို (၁၇.၁၁.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ဆီရမ္ရိ(ပ္) ၿမိဳ႕၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခရီးသြားဝန္ႀကီး မ်ားက လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔ျပင္ ပုဂံ-ေညာင္ဦးသို႔ ႏိုင္ငံတကာ ေလယာဥ္ ဆင္းသက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဗီဇာကိစၥစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာ ဗ်ဴဟာအစီအစဥ္၂၀၁၆-၂၀၂၅(ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025)၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အာဆီယံေဒသအား တစ္ခုတည္းေသာခရီးစဥ္ေဒသျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အာဆီယံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအာဏာပိုင္မ်ား(NTOs) အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အာဆီယံခရီးသြား လုပ္ငန္းဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အျခား အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပုံမွန္တက္ေရာက္လွ်က္ရွိၿပီး အာဆီယံခရီးသြာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂၁)ရက္ေန႔အထိ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖိုရမ္၂၀၁၇ကို ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးအုန္းေမာင္သည္ (၂၀) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝးသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္အစည္း အေဝးမ်ားျဖစ္သည့္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံႏွင့္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား ခရီးသြား လုပ္ငန္းဝန္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝး၊(၄၅)ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းအေဝး၊ (၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ+႐ုရွား ခရီးသြားလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး မ်ားကို လည္း ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္-၂၀၁၇တြင္ ASEAN Homestay and Community Based Tourism (CBT) Award ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အာဆီယံလူထုအေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္း ဆုမ်ားကို ၿမိဳင္ခရီးစဥ္ေဒသ၊ ပအို႔(ဝ္)ခရီးစဥ္ေဒသႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ခရီးစဥ္ေဒသတို႔မွ ရရွိခဲ့ပါသည္။
အာဆီယံ-အိႏၵိယ ေဆြးေႏြးဖက္ဆက္ဆံေရး (၂၅) ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္အျဖစ္ (၁၁-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၁၂-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ မႏၲေလး ၿမိဳ႕၌ လည္းေကာင္း၊ (၁၂-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၁၃-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ လည္းေကာင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 3rd Myanmar International Travel Mart 2017 (Yangon) တြင္ အာဆီယံ-အိႏၵိယ ဗုဒၶဘာသာဘုရားဖူး ခရီးစဥ္မ်ား ျမႇင့္တင္ေရး ဓါတ္ပုံျပပြဲႏွင့္ အာဆီယံေ႐ႊရတု ခရီးသြားႏွစ္အထိမ္းအမွတ္ျပခန္းမ်ားကို ျပသႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ ခရီးသြားလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းေရးမႉး႐ုံး (MTCO) ထူေထာင္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို (၂၉-၃၁.၃.၂၀၁၈) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ GMS Summit တြင္ GMS အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ လက္မွတ္ေရး ထိုးၾက ပါမည္။
မႏၲေလးၿမိဳတြင္ (၃၀-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၌လည္းေကာင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ (၁-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၌ လည္းေကာင္း၊ ပုဂံၿမိဳ႕တြင္ (၃-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၌လည္းေကာင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အာဆီယံခရီးသြားစံႏႈန္းမ်ားဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အာဆီယံအစိမ္းေရာင္ ဟိုတယ္စံႏႈန္း၊ အာဆီယံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစံႏႈန္း၊ အာဆီယံ သန္႔ရွင္း ေသာခရီးသြားၿမိဳ႕ေတာ္စံႏႈန္းႏွင့္ အာဆီယံခရီးသြား လုပ္ငန္း မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ (၂၀၁၆-၂၀၂၅) မ်ားကို ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ၿပီး အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မွ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း(၃၄၀)ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား က႑အတြင္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရးအတြက္ မိမိဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္စီစဥ္မႈ၊ ျပည္ပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဆက္စပ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတို႔တြင္ ေဒသအလိုက္ ပုဂၢလိကက႑အတြင္း လူ႔စြမ္း အားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးေပးႏိုင္ေရး တို႔အတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္သင္တန္း မ်ားကို စနစ္တက်ျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးလ်က္ရွိရာ အစိုးရ၏ ဒုတိယ(၁) ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့မႈမ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္းသင္တန္းမ်ားအေနျဖင့္(၁.၄.၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၃၁.၃.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သင္တန္းမ်ားအား ေအာက္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း စုစုေပါင္း (၅၁) ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား (၄၂၂၉) ဦး ေမြးထုတ္ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္-
(က) ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)တြင္ဧည့္လမ္းၫႊန္(အေျခခံ) သင္တန္း(၂)ႀကိမ္အား သင္တန္းသား(၂၂၀)ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ် ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
(ခ) ေဒသဆိုင္ရာဧည့္လမ္းၫႊန္(အေျခခံ) သင္တန္းမ်ားအား ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန႐ုံးခြဲမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္စီစဥ္မႈျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတို႔တြင္ စုစုေပါင္း သင္တန္း(၃)ႀကိမ္အား သင္တန္းသား (၁၅၇)ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
(ဂ) ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ(၄)ပတ္သင္တန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဧည့္ႀကိဳ၊ အိပ္ခန္း ေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ (၀န္ေဆာင္မႈ)ႏွင့္ အစား အစာႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာ (ထုတ္လုပ္မႈ) သင္တန္းမ်ားအား ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန႐ုံးခြဲမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္ စီစဥ္မႈျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတို႔တြင္ စုစုေပါင္းသင္တန္း (၂၉)ႀကိမ္အား သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူ (၃၀၇၅)ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
(ဃ) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ Lux Dev တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဟိုတယ္ ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ (၄)ပတ္သင္တန္းမ်ားအား စုစုေပါင္း သင္တန္း (၈)ႀကိမ္၊ သင္တန္းသား(၂၈၁)ဦးျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာသင္ တန္းေက်ာင္း (ရန္ကုန္)တြင္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
(င) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန႐ုံးခြဲမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ သက္ဆိုင္ရာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ သင္တန္းျဖစ္ေသာ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ စာရင္းကိုင္ ရက္တိုသင္တန္း (၃)ႀကိမ္၊ စုစု ေပါင္းသင္တန္းသား(၁၅၁) ဦးျဖင့္ ပုဂံႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ သည္။
(စ) တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ေဒသမ်ားမွ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းတိုးပြားလာေစေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳေစရန္အတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္း မ်ားအျဖစ္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ(အေျခခံ) သင္တန္းကို (၅)ႀကိမ္၊စုစုေပါင္း သင္တန္းသား(၃၀၀)ဦးျဖင့္ ေျမာက္ဦး၊ ကေလာ၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေညာင္ေ႐ႊ၊ဘားအံေဒသမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။
(ဆ) ကိုလံဘီယာအစိုးရ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔၏ ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ အဆိုပါ ၀န္ႀကီးဌာန(၂)ခုမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စပိန္ဘာသာ အထူးျပဳလိုင္စင္ရ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားပါ၀င္တက္ ေရာက္သည့္ စပိန္ဘာသာစကား (၄)လသင္တန္း ကို(၁)ႀကိမ္ သင္တန္းသား(၅၇) ဦးျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း (ရန္ကုန္)တြင္ (၁၈.၉.၂၀၁၇) မွ (၅.၁.၂၀၁၈) ထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
(ဇ) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔၏ ႀကီးၾကပ္ စီစဥ္မႈျဖင့္ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ လက္ေအာက္ရွိကမာၻလွည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ (Tourist Police)မ်ားအား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျခခံသင္တန္း (Tourism Foundation Course for Tourist Police Force) သင္တန္းကို တပ္ဖြဲ႕၀င္ သင္တန္းသား(၄၀)ဦးျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးေဟာင္းတြင္ (၄.၉.၂၀၁၇) မွ (၂၉.၉. ၂၀၁၇) ထိဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ပသင္တန္းမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ ေပးျခင္းအတြက္(၁.၄.၂၀၁၇)ရက္ေန႔မွ (၃၁.၃.၂၀၁၈)ရက္ေန႔အထိ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ သည့္ သင္တန္းမ်ားသို႔ အရာထမ္း/အမႈထမ္း(၁၈)ဦး၊ အစည္းအေဝးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ (၈၇)ဦး စုစုေပါင္း (၁၀၅)ဦး ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။
ျပည္ပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Lux Dev, Swisscontact, PFC, JICA, တို႔၏ ပူးေပါင္းပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ (၁.၄.၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂၈.၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္-

(စ်) လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံ၊ Luxembourg Development Cooperation Agency (LuxDev) ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာထမ္း/ အမႈထမ္းမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ အျခားစြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ ႐ုံးခြဲမ်ားတြင္ သင္တန္းေပါင္း (၅၂)ႀကိမ္၊ သင္တန္းသား (၇၉)ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။
(ည) ဝန္ႀကီးဌာန၏ႀကီးၾကပ္မႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏စီစဥ္မႈ၊ Luxembourg Development Cooperation Agency ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေညာင္ေ႐ႊ၊ ကေလာ၊ ဘားအံ၊ ေျမာက္ဦးႏွင့္ ငပလီေဒသမ်ားတြင္ Hotel Operation Management သင္တန္း၊ Supervisory Management (Level 1,2) သင္တန္း၊ In-Company Trainer သင္တန္း မ်ားကို (၄၇)ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း သင္တန္းသား (၂၈၉၃)ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
(ဋ) ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍ Luxembourg Development Cooperation Agency၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ “In Company Trainner” (၁)လ သင္တန္းအား (၂၇.၄.၂၀၁၇)မွ (၉.၅.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရ နည္းပညာေကာလိပ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ရွမ္ျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေညာင္ေ႐ႊ ၿမိဳ႕နယ္၊ မက်ီးစင္ေက်း႐ြာရွိ ေညာင္ေ႐ႊသက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ (၁)လ သင္တန္းအား(၄)ႀကိမ္ စာေတြ႕/ လက္ေတြ႕ ပို႔ခ်ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။
(ဌ) ဆြစ္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (Swisscontact) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာမႈ၊ လုပ္ငန္းအတြင္း စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ လူ႔အရင္း အျမစ္မ်ား တိုးပြားလာေစေရးအတြက္ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာသင္တန္း ကနဦးေဆာင္ ႐ြက္မႈ (Hotel Training Initiative- HTI) အစီအစဥ္ျဖင့္ သင္တန္း (၆) ႀကိမ္ အားသင္တန္းသား (၁၆၉၉)ဦးျဖင့္ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပုဂံေဒသ မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။
(ဍ) ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ Partnership for change PFC ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕တြင္ Inle Speaks Community Skills Development Center ဖြင့္လွစ္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ (အေျခခံ) စကားေျပာသင္တန္း (ESL) ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း(၈)ႀကိမ္၊ သင္တန္းသား(၆၂၆)ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပး ခဲ့ပါသည္။
(ဎ)  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Tokyo Metropolitan Assembly Federation for Japan Myanmar Friendship ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ပထမဆုံး လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီ အစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ Guest Relations သင္တန္းအစီအစဥ္အား ေနျပည္ေတာ္၊ ဘားအံႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။
(ဏ) အီတလီႏိုင္ငံ Florence University ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လူသား စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း စီမံခ်က္အရ အီတလီႏိုင္ငံ Florence University တြင္ နာရီေပါင္း (၂၄၀) ၾကာ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ယူ၍ က်န္ကာလမ်ား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ျပန္လာၿပီး အင္တာနက္မွတဆင့္ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ အစီရင္ခံစာ (Report) ႏွင့္ က်မ္းျပဳစာတမ္း (Thesis) ျပဳစုတင္ျပရသည့္ Urban Analysis and Management မဟာဘြဲ႕ (၁) ႏွစ္ သင္တန္းကို (၂၅.၄.၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွ (၁၉.၆.၂၀၁၆) ရက္ေန႔အထိ သင္တန္းသား (၁၀) ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။
(တ) ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာေကာလိပ္(ရန္ကုန္) ႏွင့္ မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်လ်က္ ရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္ Bachelor of Tourism and Hospitality Management (BTHM)၏ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္အညီ ကိုက္ညီမႈရွိေစေရးအတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ Luxembourg Development Cooperation Agency ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။
(ထ) ဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ Luxembourg Development Cooperation Agency၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ မႈျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ Action Plan (Human Resource Development Strategy & Action Plan-HRDSAP) ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ ယူမႈအစီရင္ခံစာ Entrepreneur Survey တို႔ကို (၂၁.၁၂.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ေရးဆြဲထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
(ဒ) ထို႔အျပင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ဧည့္လမ္းၫႊန္ေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕(ILO–STED)၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဧည့္လမ္းၫႊန္အဆင့္(၃)ဆင့္အတြက္ အမ်ိဳးသားကြၽမ္းက်င္မႈ ‘စံ’(National Competency Standard for Tour Guide) အား အာဆီယံ စံခ်ိန္စံၫႊန္း မ်ားႏွင့္အညီေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ားကြၽမ္းက်င္မႈ‘စံ’ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႕ (National Skills Standard Authority- NSSA)မွ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑အတြင္း ကြၽမ္းက်င္လုပ္ သားမ်ားေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရး အတြက္လည္း NSSA လက္ေအာက္ရွိ ကြၽမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရးေကာ္မတီ ACC ၏စီစစ္မႈျဖင့္ Waiting Staff (Level 1) အလုပ္အကိုင္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား (၂၁၀) ဦးႏွင့္ Room Attendant (Level 1)အလုပ္အကိုင္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား (၁၈၂)ဦးတို႔ကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
(ဓ) နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအသင္း (MHPA)ႏွင့္ Luxembourg Development Cooperation Agency တို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ေဒသခံ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာသင္တန္း (၄) မ်ိဳး (၃) လ သင္တန္းမ်ားကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ႏွင့္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ (၁၉.၁၂.၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၉.၃.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ အထိ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။
ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ပညာေပးေရးဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကိုတည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့မႈမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
(က) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၄၀/၄၂)ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းရွိ ဟိုတယ္ခရီးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ အေဆာက္အဦအား လူဇင္ဘတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေအဂ်င္စီ (Lux Dev)မွ ျပဳျပင္ မြမ္းမံ၍ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း (Hospitality Training School – HTS) အျဖစ္ဖြင့္လွစ္ကာ ဟိုတယ္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်လ်က္ရွိပါသည္။
(ခ) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ (၃၁)လမ္းေထာင့္ရွိ ရသာ ကြန္ဒိုမီနီယံဒုတိယ ထပ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း (Tourism TrainingSchool- TTS) ကိုလည္း Lux Devမွ ျပဳျပင္မြမ္းမံေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး ဧည့္လမ္းၫႊန္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
(ဂ) အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္းမွာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဌာန လက္ေအာက္ရွိသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ထိေရာက္ လြယ္ကူေစေရးအတြက္ (Tourism and Hospitality Training Center- THTC) အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
(ဃ) ထို႔အျပင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန႐ုံးႏွင့္တြဲလ်က္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္း အေဆာက္ အဦသစ္တစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ လမ္းၫႊန္မႈ၊ လူဇင္ဘတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈေအဂ်င္စီ၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ရာ (၂၉.၁၁.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ သင္တန္းေက်ာင္းသစ္အား ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား၊ ႐ုံးလုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ သင္တန္း မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ(အေျခခံ)သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ပညာေပးေရးဌာနခြဲႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊မ ကာအိုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရးတကၠသိုလ္ (Institute for Tourism Studies)တို႔အၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းတို႔တြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းမွတဆင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ လူသားစြမ္းရည္တိုးျမႇင့္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ (MOU) လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳေပးထားမႈအေျခအေနမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ခရီးသြားလာမႈသည္လည္း တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ တိုးတက္မ်ားျပားလာရာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေသာ ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ျဖစ္ေစေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခြန္အခတိုးျမႇင့္ရရွိေစေရးတို႔အား ရည္႐ြယ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဒုတိယ(၁)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုရိပ္သာ (၁၂၇)လုံး၊ (၆၅၁၁) ခန္းအား ႀကိဳတင္တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳမိန႔္ ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာ (၁၄၉) ခု၊ အခန္း(၇၂၂၁)ခန္းအားလည္းေကာင္း၊ ခရီးလွည့္လည္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ (၄၈၅) ခု၊ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္(၂၅၆၄)ခု၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္(၄၄၉)ဦးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဧည့္လမ္းၫႊန္(၂၆၆)ဦး၊ျပည္တြင္းဘုရားဖူးခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အသိအမွတ္ျပဳလက္ မွတ္(၈၇) ခုတို႔အား လိုင္စင္ခြင့္ျပဳေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သက္သာေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ လိုင္စင္ေၾကးမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေဆာင္႐ြက္ေပး ခဲ့ရာ (၁.၁၀.၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွစ၍ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေပးသြင္းေနရေသာ လိုင္စင္ေၾကးမ်ား၏ ၅၀ % ေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျခအေနမ်ား

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈအေနႏွင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လအထိ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ဟိုတယ္ (၅၉)လုံး၊ အခန္းေပါင္း(၁၁၆၂၀)ခန္း၊ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၈၀၅.၀၂၅) သန္းရွိရာမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လကုန္တြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟိုတယ္အလုံးေပါင္း (၆၄)လုံး၊ အခန္းေပါင္း (၁၂၁၉၄)ခန္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ(၄၃၇၀.၉၇)သန္းရွိလာ ပါသည္။

ခရီးစဥ္မ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မႈအေျခအေနမ်ား

ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးစဥ္မ်ား၊ စင္းလုံးငွားေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ား၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ယာဥ္တန္း ခရီးစဥ္မ်ား၊ ျပည္တြင္း ျမစ္ ေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား၊ ၿမိတ္ကြၽန္းစု စက္တပ္႐ြက္ေလွခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္ လ်က္ရွိရာ အဆိုပါခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ခရီးစဥ္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေရး အထက္ဌာနအသီးသီးသို႔ တင္ျပေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိရာ အစိုးရသစ္သက္တမ္း ဒုတိယ(၁)ႏွစ္တာကာလအတြင္း စက္တပ္႐ြက္ေလွခရီးစဥ္ (၆၅၇) ႀကိမ္၊ ခရီးသည္ (၆၉၉၁) ဦး၊ ျပည္တြင္းျမစ္ေၾကာင္းခရီးစဥ္ (၁၁၆) ႀကိမ္၊ ခရီးသည္ (၂၁၁၂)ဦး၊ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးစဥ္ (၃၉) ႀကိမ္၊ ခရီးသည္ (၃၈၁၇၅) ဦး၊ စင္းလုံးငွား ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ (၄) ႀကိမ္၊ ခရီးသည္ (၂၆၈) ဦး၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ယာဥ္တန္းခရီးစဥ္ (၁၅၉) ႀကိမ္၊ ခရီးသည္ (၂၀၈၀) ဦး၊ မီးပုံပ်ံပ်ံသန္းျခင္း ခရီးစဥ္ (၁) ႀကိမ္၊ ခရီးသည္ (၂၇) ဦး၊ ပုဂံမာရ သြန္ၿပိဳင္ပြဲ (၁) ႀကိမ္၊ ခရီးသည္ (၃၀၈) ဦး၊ စုစုေပါင္း ကမာၻလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္ (၄၉၉၆၁) ဦး ဝင္ေရာက္ လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပဆက္ဆံေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနခြဲအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ဌာန၏ တရားဝင္ Website ၊ Social Media မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပမွ ႏိုင္ငံပိုင္သင္းစာမ်ားတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ျပည္တြင္း / ျပည္ပမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးျမန္းစုံစမ္းမႈမ်ားအားလည္း အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ဌာနအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို ဒုတိယ(၁)ႏွစ္တာကာလအတြင္း (၃၀၈) ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ ေပးႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သိရွိလိုသည္မ်ားကို E-mail ၊ Phone တို႔ျဖင့္ ေန႔စဥ္စုံစမ္းေမးျမန္းလာမႈမ်ားအား ဝန္ႀကီးဌာန၏ သက္ဆိုင္ရာဌာနခြဲမ်ားႏွင့္ညႇိႏႈိင္း၍ ေဆာလ်င္စြာျပန္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ (၁)ႏွစ္ တာကာလ အတြင္းအေနျဖင့္ E-mail ျဖင့္ အႀကိမ္ေရ (၁၈၂၅) ခန႔္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အႀကိမ္ ေရ (၂၅၇၆) ခန႔္ကို လက္ခံျပန္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ဝန္ႀကီးဌာန Website ျဖစ္ေသာ www.tourism.gov.mm ကို အစိုးရ၏ တရားဝင္ Website တစ္ခုအျဖစ္ ပိုမိုသိသာထင္ရွားလာေစရန္၊ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား လြယ္ကူ စြာ ရွာေဖြႏိုင္ေစရန္၊ အစိုးရမွ ျပည္သူလူထုအတြက္ သတင္းျပန္ၾကားေပးရန္၊ အစိုးရမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပး ရန္ႏွင့္ အစိုးရမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္စသည့္ G2C ၊ G2B ၊ G2V စသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၇-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွစတင္၍ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ(၂)ဘာသာ အသုံးျပဳ၍ လႊင့္တင္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ အဆိုပါ Website ကို ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၏ အဓိက ေဈးကြက္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသုံးဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း ေဖာ္ျပေပးလ်က္ရွိရာ ၂၆-၁၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မွစတင္၍ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမန္၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ ျပင္သစ္ စသည့္ ဘာသာစကား (၈)မ်ိဳးျဖင့္ လႊင့္တင္ထားပါသည္။ ဆက္လက္၍ စပိန္ႏွင့္ အီတလီဘာသာ စကား မ်ားျဖင့္လည္း Website တြင္ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပဆက္ဆံေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနခြဲအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အား ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ သတင္းမွန္ မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ Website ၊ Facebook ၊ Social Media မ်ား၊ သတင္းစာမ်ား မွေဖာ္ျပေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္သုံးစြဲမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးစြာျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြႏွင့္အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေစေသာလုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္အျပင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းႀကီးမ်ားကအစ ေခါင္း႐ြက္ဗ်က္ထိုး ေဈးသည္မ်ားအထိ အက်ိဳးျပဳသည့္ Multiplier Effect ရွိတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။ Tourist မ်ားသုံးစြဲသြားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းအႏွံ႔၊ ေဒသအႏွံ႔၊ ျပည္သူ၊ ျပည္သား အႏွံ႔သို႔ စီးဝင္ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ေသာ Fragmentation သေဘာရွိပါသည္။ Tourism လုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြမည္မွ် ရသည္ကို တိတိ က်က် တိုင္းတာရန္ ခက္ခဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံသား မ်ားအတြက္ အထူးအက်ိဳးျပဳေသာ အတၱ၊ ပရအမွ်ဆုံးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္ကို တိုင္းျပည္၏ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ မီးခိုးမထြက္ေသာ လုပ္ငန္း(Smokeless Industry) အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ထားၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသည္မ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိက လိုအပ္ ခ်က္မွာ ၄င္းတို႔၏ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာေလ်ာ့ေပါ့ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွလာေရာက္မည့္ ေလ ေၾကာင္းလိုင္းမ်ား တိုက္႐ိုက္ဆင္းသက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ားစြာကို အဆင့္ျမႇင့္ တိုးခ်ဲ႕သည့္ အစီ အစဥ္ေကာင္းမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိသည္ျဖစ္ရာ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ပူးေပါင္း ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။
ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ေသာ စုေပါင္းအင္အား (Collective Strength) မူဝါဒ သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အလြန္ကိုက္ညီ လွေသာ မူဝါဒလမ္းၫႊန္ခ်က္ ျဖစ္ပါ သည္။ အဆိုပါမူဝါဒကို ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက လိုက္နာၿပီး Tourism ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးၾက ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန မ်ား၊ ပုဂၢလိကအသင္းအဖြဲ႕လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္း၍ လိုအပ္ေသာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန