ေနျပည္ေတာ္ ၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အဆင့္မီ အမ်ားျပည္သူသုံးသန္႔စင္ခန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး႐ုံးတြင္ (၆-၁၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (တိုင္းတာဝန္ခံ) ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း (တိုင္းတာဝန္ခံ)၊ စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါ သည္။

 

 

 

 

 

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း(တိုင္းတာဝန္ခံ)မွ အဖြင့္အမွာ စကား ေျပာၾကားၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (တိုင္းတာဝန္ခံ) ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ရန္ကုန္- ပုသိမ္ကားလမ္းသည္ ကားေမာင္းခ်ိန္ (၄)နာရီခန္႔သာၾကာျမင့္သျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားလမ္းခရီးတြင္ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းလမ္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ သန္႔စင္ခန္းမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ၿပီး ထင္သာျမင္သာရွိေသာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားျဖင့္ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာစြာ ဖိတ္ေခၚဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္ျခင္း၊ အခ်င္အတြယ္ျပည့္ဝျခင္း၊ စက္သုံးဆီအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္းးမ်ားသည္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္စပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားသန္႔ရွင္းျခင္း၊ အဆင့္အတန္းမီျခင္းမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔လုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူျပဳေစသည့္အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပုံရိပ္ကိုပါ တိုးတက္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္- ပုသိမ္ ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ရွိ စက္သုံးဆီေရာင္းဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ထားရွိရမည့္ ဆိုင္းဘုတ္နမူနာပုံစံမ်ားအား ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

ထို႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္ေပါင္း (၂၈) ဆိုင္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အေဝးေျပးကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အဆင့္မီအမ်ားျပည္သူသုံး သန္႔စင္ခန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရးကို အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။