ေနျပည္ေတာ္ မတ္လ ၅ ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမိုတိုးတက္ဝင္ေရာက္လာေသာ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို  အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ သြားလာလည္ပတ္နိုင္ေရး  သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးနိုင္ရန္၊ ေဒသခံလူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ႏွင့္ လူစြမ္းအားအရင္ျမစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(ေတာင္ႀကီး႐ုံးခြဲ)၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နည္းပညာသက္ေမြး ပညာႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန (ေညာင္ေ႐ႊသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း(ရွမ္း/ေတာင္ဇုန္)၊ Myanmar-Luxembourg Development Cooperation ႏွင့္ေနာ္ေဝအေျခစိုက္ Partnership For Change Organization (PFC)တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ဟိုတယ္ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို (၂၈-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ေညာင္ေရႊသက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္း က်င္းပပါသည္။

          သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အင္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းလႈိင္၊ နည္းပညာ သက္ေမြးပညာႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာျပည့္ေက်ာ္သူ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(ေတာင္ႀကီး႐ုံး)မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚၫြန္႔ၫြန္႔ခိုင္၊ ေညာင္ေ႐ႊသက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရွမ္းေတာင္ဇုန္) မွ ဦးစဝ္သာဦး တို႔က အသီးသီးအမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး Myanmar-Luxembourg Development Cooperationမွ Senior Expert Trainer ဦးေအာင္ေအာင္လြင္၊ ေနာ္ေဝအေျခစိုက္ Partnership For Change Organization (PFC)မွ Program Manager ဦးေအာင္လြင္ႏွင့္ Country Director Mr.Oscar တို႔က သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္ သင္႐ိုၫႊန္းတမ္းမ်ား၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အခမ္းနားကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွတာဝန္ရွိသူမ်ား Partnership For Change Organization (PFC) ႏွင့္Inle Speakမွ သင္တန္းဆရာ/ဆရာမမ်ား ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ Tourism Police ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္အေရွ႕ပိုင္းတို႔မွ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ(၅၀)ဦးႏွင့္ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူမ်ား၏မိဘမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

          အဆိုပါ ဟိုတယ္ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္းကို ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ထိ သင္တန္းကာလ(၉)လ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ျပီး ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ား၊ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္၊ ITဘာသာရပ္ႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ အသုံးခ်ျခင္းနည္းပညာ ဘာသာရပ္မ်ားကို  စာေတြ႕(၅)လႏွင့္လက္ေတြ႕(၄)လသင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိ ပါသည္။