ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၃)ရက္

ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္သည္  မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ မိုးကုတ္ေဒသတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ၂၀၁၈ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီးသို႔သြားေရာက္ကာ နံနက္ပိုင္း၌ မႏၱေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ရွိ Information Counter မ်ားအားၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

၄င္းေနာက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ဝင္ထြက္သြားလာရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ ေစေရး၊ Visa on arrival ျဖင့္ေရာက္ရွိလာသည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ စြာဝင္ေရာက္ ႏိုင္ေရး၊ Information Counter မ်ားတြင္ထားရွိမည့္ Electronic System မ်ားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားျဖန္႔ေဝေပႏိုင္ေရး တို႔အတြက္မႏၱေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ရိွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာ့ေလ ေၾကာင္းလိုင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးကာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ ေပါင္းစပ္ညွိႏွိဳင္းေပးခဲ့ၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႕ ထြက္ခြာခဲ့ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ နိုဝင္ဘာလ(၂)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕အတြင္း ခရီးစဥ္ေဒသ အသစ္အျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည့္ ဘားနတ္ပ္စစ္သခ်ၤဳိင္း၊ ေျပာင္းေခါင္းေက်းရြာ၊ ပန္လွ်င္ေက်းရြာမ်ား၊ မဏိမဂၤလာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေစ်းႏွင့္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ရွိ ဟိုတယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး မိုးကုတ္အင္းနွင့္ မဏိမဂၤလာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေစ်းဝန္းက်င္တြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ခရီးသြားျမွင့္တင္ေရး အထိမ္းအမွတ္စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ခ်ယ္ရီပန္းပင္မ်ား ရွင္သန္ႏို္င္ေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

၄င္းေနာက္ King Bridge Hotel တြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံု၍ မိုးကုတ္ေဒသတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ခရီသြားလုပ္ငန္းျဖစ္ထြန္းေစေရး၊ ခရီးစဥ္ေဒသသစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေရး၊ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားစိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာ တည္းခိုေနထိုင္ သြားလာႏိုင္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင့္ဆက္စပ္၍ အေသးစားအလတ္စား ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစေရး ကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ား အခက္အခဲမ်ားအား ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။