ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၆)ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္သည္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္၀န္ေဆာင္ မႈ သင္တန္းေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္သည့္ Digital Marketing ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရး ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

အစည္းအေဝး၌ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ Digital Marketing ဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရး ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို (၁၂-၁၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ယခုျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္အတြက္ Digital နည္းပညာကို အသုံးျပဳၿပီး ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ အတြက္ ေဒသႏွင့္ႏိုင္ငံအလိုက္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ (၆)ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ Digital Marketing Taskforce ကို Digital Marketing Advisory Team ၊ Digital Marketing Committee ႏွင့္ Digital Marketing Implementation Team စသည့္ အဖြဲ႕ (၃)ဖြဲ႕ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီကို နယ္သာလန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Center for the Promotion of Imports  from Developing Countries (CBI) အဖြဲ႕အစည္းမွ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ Digital Marketing လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ရည္မွန္းခ်က္၊ Target Market အလိုက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေငြေၾကးခြဲေဝသုံးစြဲရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို စနစ္တက်ျဖင့္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေဆာလ်င္စြာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးသြားရန္ လိုေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။

ထိုေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ (၆) ခုမွ ဝိုင္း၀န္းအႀကံျပဳေဆြးေႏြးၾကၿပီး နယ္သာလန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Center for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) အဖြဲ႕အစည္း၏ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မွ Digital Marketing ဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြး ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ (၆) ဖြဲ႕ႏွင့္ Digital Marketing Advisory Team ၊ Digital Marketing Committee ႏွင့္ Digital Marketing Implementation Team မ်ား မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္း (၆၀) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါ သည္။