အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေျဖေလ်ာ့မႈအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္/ထြက္ခြာသည့္အခါတိုင္း ျဖည့္သြင္းရသည့္ Arrival Card ႏွင့္ Depature Card မ်ား အသုံးျပဳျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ေန႔မွ စ၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ (၂၄.၉.၂၀၁၈) ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၄၆ ၁၁ ၁၁ (၅၁၄၀) ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားထားရွိပါသည္။