ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၀)ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းအားဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒ သႀကီး ရံုးခြဲတာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်ာက္စိမ္းခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးအုန္းေမာင္၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဦးရည္မြန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္ႏွင့္ ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးရံုးခြဲ တာ၀န္ခံမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ခရီးသြားဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္ ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးမတိုင္မီ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရန္ရွိသည္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းသည့္ အစည္းအေဝးျဖစ္သည့္အတြက္ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ႐ုံးခြဲတာဝန္ခံမ်ားအေနျဖင့္ စနစ္တက်ႏွင့္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဆြးေႏြးတင္ျပ ၾကရန္ႏွင့္ ယေန႔တက္ ေရာက္လာသူမ်ားအား ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္  အဓိကအခ်က္(၃)ခ်က္ကို အသိေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါေၾကာင္း၊

ပထမအခ်က္မွာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရးဆြဲထားသည့္ အသစ္ထုတ္ျပန္မည့္ ျမန္မာ နိုင္ငံခရီးသြားလာေရးဥပေဒသည္ မၾကာမီ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပဌာန္းၿပီးေနာက္ နည္း ဥပေဒမ်ား ဆက္လက္ေရးဆြဲၿပီး ယခု၀န္ႀကီးဌာနကတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မ်ား၏ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ဆိုင္ရာမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ျဖန္႔ခြဲေတာ့မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ မိမိတို႔၏ ရံုးခြဲမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္သိရွိျပင္ဆင္ထားရွိရန္ အသိေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ဒုတိယအခ်က္မွာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတို႔တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မည္သို႔စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္  မိမိတို႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဘက္မွ မည္သည္တို႔ကူညီပံ့ပိုးရန္ လိုအပ္မည္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္သိရွိလိုပါေၾကာင္း၊

တတိယအခ်က္မွာ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရွိ မိမိတို႔႐ုံးခြဲမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါက ခရီးသြားဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ညႇိႏႈိင္းေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပေစလို ေၾကာင္းျဖင့္  အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္အရ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန မူ၀ါဒႏွင့္ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္း စစ္ေဆးေရးဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ျမန္မာနိုင္ငံ ခရီးသြား လာေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း)ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပၿပီး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး   ရံုးခြဲတာ၀န္ခံမ်ားမွ   ေဒသ အလိုက္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခ အေန မ်ားအား အသီးသီး ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္လက္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာနတာ၀န္ခံ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႕ေနာက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားေပၚ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္မွ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီးမွ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္း ေပးၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ညေနပိုင္းတြင္ရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။