ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာ (၄)
(၄၀) ႀကိမ္ေျမာက္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးကို (၄-၁၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉ ၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အင္းယားလိတ္ ဟိုတယ္၌ စတင္က်င္းပရာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးအုန္း ေမာင္တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကေမာၻ ဒီးယား၊လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတို႔ရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္အဆင့္ရွိ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ Ms. Rhodara Concepcion ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မဟာမဲေခါင္ ေဒသခြဲခရီးသြားလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းေရး႐ုံးမွ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ Mr. Jens Thraenhart၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဟန္းစ္ဆိုက္ ဒယ္၊ Lux Dev၊ Swiss Contact ႏွင့္ GIZ တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကား ထားသူမ်ား စုစုေပါင္း(၅၀)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အဖြဲ႕ ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအစီအစဥ္စတင္ကတည္းကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တက္ ႂကြစြာပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခင္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ (၂၀၀၅-၂၀၁၅) ကို အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားေအာင္ျမင္စြာပူးေပါင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကေသာအာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္အျခားမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္လည္း ဆက္လက္၍ ကူညီကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေနျဖင့္၊ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအစီအစဥ္၏ (၂၅)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္း အမွတ္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ အတြင္း မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ (၂၀၁၆-၂၀၂၅) ကို အၿပီးသတ္ေရးဆြဲအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲခရီးသြားလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းေရးမႉး႐ုံး တို႔အတြက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း အဆိုပါ(၁၀)ႏွစ္တာ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္သည္ မဟာမဲေခါင္ ေဒသခြဲအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ အျခားခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္သူ မ်ားအားလုံးအတြက္ လမ္းၫႊန္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤမဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္သည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာ ဗ်ဴဟာမ်ား၊ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲမဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္(၂၀၁၂-၂၀၂၂)မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီ ေထြရွိၿပီး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေျခခံ အေဆာက္ အဦမ်ားျမႇင့္တင္ရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျမႇင့္တင္ရန္၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျမႇင့္တင္ရန္၊ ေဒသတြင္း သြားလာမႈလြယ္ကူေစရန္စေသာ အဓိကမဟာဗ်ဴဟာ(၅)ရပ္ ျဖင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ၏ စုစည္းမႈ၊ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈႏွင့္ ေဒသတြင္းသာတူညီမွ်ရွိမႈတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္က အစည္းအေဝး၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး အစည္းအေဝးကို အစီအစဥ္ အတိုင္းဆက္လက္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ယခုက်င္းပသည့္ (၄၀)ႀကိမ္ေျမာက္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္း အေဝးတြင္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲခရီးသြားလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္မႈ အစီအစဥ္ (၂၀၁၅-၂၀၂၀)အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊ ေဒသတြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္း စာရင္း ဇယားစံႏႈန္းမ်ားညီၫြတ္ေရးကိစၥ၊ မဟာမဲေခါင္ေဒသ ခြဲခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၌က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ မဲေခါင္ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖိုရမ္ႏွင့္ (၄၁)ႀကိမ္ေျမာက္ မဟာ မဲေခါင္ေဒသခြဲခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝး က်င္းပေရးကိစၥ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲခရီးသြားလုပ္ငန္းအေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာစီမံကိန္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားကိုအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အကၡရာစဥ္အလိုက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္(၂)ႀကိမ္က်င္းပလ်က္ရွိၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဘုတ္အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးႏွင့္ အျခားဆက္စပ္အစည္းအေဝးပြဲမ်ားကိုပါ ပူးတြဲက်င္းပေလ့ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။