ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ (၇)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း စံႏႈန္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ေရး Conference ကို ယေန႕နံနက္ (၉း၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္၌ က်င္းပရာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနကို မိမိစတင္တာ၀န္ယူကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း  စနစ္တက်ႏွင့္ေရရွည္တည့္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ အုတ္ျမစ္ ခ်ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း ၊ အထူးသျဖင့္ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေရး ၊ လည္ပတ္စရာေနရာမ်ား ပိုမိုဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္၍ ရက္ၾကာၾကာ ေနထိုင္ေရးတို႕ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရိုးရာဓေလ့စရိုက္ႏွင့္ ေနရာေဒသအလွအပမ်ားသည္ ရပ္ရြာ အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အခ်င္း ေကာင္းမ်ားရွိပါ ေၾကာင္း ၊ ယခုကဲ့သို႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္း စံႏႈန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း အား ျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ Community Based Tourism ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစံႏႈန္းမ်ားကို အေျခခံ၍  အရည္အေသြးျပည့္၀စနစ္က်ေသာ ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း မ်ား ေပၚထြက္လာၿပီး ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြက္ တိုက္ရိုက္လူမႈစီးပြားအက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္၍ ေကာင္းမြန္ပါေၾကာင္း၊ ဤအစီ အစဥ္ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေသာ LUX DEV၊ GIZ  ၊ CBI ၊ CBT Network မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အထူးေက်းဇူး တင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း စံႏႈန္းတစ္ခု ထြက္ ေပၚလာမႈအတြက္ အားလံုးမွ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးေဖာ္ ထုတ္ေပးၾကပါရန္ ေျပာၾကားပါသည္။ အဆိုပါ ကြန္ဖရင့္ သို႕ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဆာင္ ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။ အဆိုပါကြန္ဖရင့္ ကို (၇-၁၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၈-၁၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႕အထိ (၂) ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။