ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ၊ Expeclition Myanmar Tour Co., Ltd ၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားဧည့္သည္ (၅) ဦးသည္ (၂၈-၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ (၅) စီးျဖင့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္မွ တဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး ျမ၀တီ-က်ိဳက္ထုိ-ေနျပည္ေတာ္-အင္းေလး-မႏၱေလး-ပုဂံ-အမ္း- သံတြဲ- ဂြ- ရန္ကုန္- ပဲခူးၿမိဳ႕မ်ားသို႕ သြားေရာက္၍ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ေနရာမ်ားကို လည္ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး (၁၀-၂-၂၀၁၈) ရက္ ေန႔တြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္မွတဆင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။

ခရီးသြား ပြင့္လင္းရာသီျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အုပ္စုလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ဆုိင္ကယ္၊ စက္ဘီးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္းစဥ္ဆက္မျပတ္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာ လည္ပတ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။