ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၄)

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၊ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ရွိ စစ္ကိုင္းဟိုတယ္ခန္းမ၌  (၁၁.၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႕တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕အတြင္းရွိ  လိုင္စင္ရဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုရိပ္သာမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုေပါင္း၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ စစ္ကိုင္းရံုးခြဲမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္သူဦး ႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားေရွ႕တြင္ ဟိုတယ္တည္းခုိရိပ္သာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ (စစ္ကုိင္းၿမိဳ႔) ကို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ (၁၇ )ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၄င္းအဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ စစ္ကုိင္းေဒသ ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ႏွင့္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ သုိ႕ လာေရာက္ေသာ ၿပည္တြင္းၿပည္ပခရီးသြားမ်ား အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားေပးႏုိင္ရန္တုိ႔ၿဖစ္ေႀကာင္း သိရွိရသည္ ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁၂.၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႕ ေန႕လည္ပိုင္းတြင္ စစ္ကိုင္းဟိုတယ္ခန္းမ၌ ဟိုတယ္တည္းခုိရိပ္သာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ (စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕) မွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားအား ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၊ စစ္ကိုင္းရံုးခြဲတာ၀န္ခံ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္သူဦးက စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ၊ အနာဂတ္အစီအမံမ်ား ႏွင့္ လုိင္စင္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား၏ ေမးၿမန္းမႈမ်ားအား  ျပန္လည္ရွင္းလင္းေၿဖႀကားခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။