ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ (၁၂) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕မ်ား၊ ပုဂၢလိကအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး အတြက္အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးဦးႏွင့္  ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ အထက္ျမန္မာျပည္တာ၀န္ခံ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေအးဟန္၊  ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ မံုရြာရံုးခြဲတာ၀န္ခံ၊  ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္သူဦးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ၉-၃-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ကသာခ႐ိုင္၊ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ဇလံုေတာင္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းစနစ္ တက်ဖြံၿဖိဳးေရး အတြက္ အစီအမံမ်ား ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႕သို႕ ကြင္းဆင္းေလ့လာရာတြင္ ဇလံုေတာင္ေဒသသို႔ လာေရာက္သည့္လမ္းခရီး အဆင္ေျပ ေစေရး၊  ယာဥ္ရပ္နားစခန္းေနရာ သတ္မွတ္ေရး၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား စနစ္တက်ေနရာခ် ထားေရး၊ အမ်ား သံုးသန္႔စင္ခန္းမ်ား လံုေလာက္စြာတိုးခ်ဲ႕ေရး၊  တည္းခိုေနထိုင္ေရး တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေတာင္တက္ ကားအသင္းေနရာ သတ္မွတ္ခ်ထားေရး၊ ခရီးသြားမ်ားအား အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ကားစီးႏိုင္ေရး၊  ေတာင္ အတက္အဆင္း အႏၲရယ္ကင္းရွင္းစြာသြားလာႏိုင္ေရး၊ ေတာင္ေတာ္ေပၚတက္ေရာက္ရာတြင္ လြယ္ကူ စြာျဖင့္ လာေရာက္သူအားလံုးတက္ေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရရွိေရး၊  အတက္အဆင္းလမ္းခြဲျခား ေဆာင္ရြက္ ေရး၊  ေတာင္ေတာ္ေပၚတြင္ အေဆာက္အဦးတိုးခ်ဲ႕မႈမ်ားအား စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရး စသည့္အခ်က္ မ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး  လိုအပ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥရပ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္၀န္ႀကီး ဌာနမ်ား၊  ေဒသခံႏွင့္ ေဆြးေႏြးၫွိနိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။