ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ (၁၃)ရက္

နုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား၏စီစဥ္မႈျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္စုလိုက္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီးမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္ေပါက္မ်ားနွင့္ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း ၎တို႔ နွင့္အတူ တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒနွင့္ လိႈင္းနႈန္းစဥ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားအရ လိႈင္းနႈန္း အသံုးျပဳခြင့္ ရယူအသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏စီစဥ္မႈျဖင့္ လာေရာက္သည့္ နိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း လည္ပတ္သည့္ ယာယီခရီးစဥ္အတြင္း လိႈင္းနႈန္းစဥ္အသံုးျပဳခြင့္ ေလ်ွာက္ထားမႈမရွိဘဲ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အေၾကာင္း ၾကားစာ ေပးပို႔လာပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ ယာယီခရီးစဥ္ အတြင္းဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳပါက ယာယီလိႈင္းနႈန္းစဥ္အသံုးျပဳခြင့္ကို ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားရယူေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

        ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန