ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ (၁၄) ရက္

              ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ဦးအုန္းေမာင္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔၊ ညေန (၇) နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Melia ဟိုတယ္၌ ငပလီ ကမ္းေျခ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္သည့္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ၍ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ ငပလီကမ္းေျခေဒသသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ ကမ္းေျခေဒသမ်ားတြင္ အလွပဆံုးႏွင့္ အေက်ာ္ၾကားဆံုးကမ္းေျခေဒသျဖစ္ၿပီး၊ ကမၻာေပၚရွိကမ္းေျခ ေဒသမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ထိပ္ဆံုးကမ္းေျခ (၁၀) ခုတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ပိုင္းအေတာအတြင္းတြင္ ကမ္းေျခ၏ အရည္အေသြး က်ဆင္းလာၿပီး၊ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ဧည့္သည္မ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈလည္း က်ဆင္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္း ႏုိင္ေရးအတြက္ ေရတို၊ ေရရွည္အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စီမံ၊ ဘ႑ာ၊ အခြန္ႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းမွ ေျပာ ၾကားရာတြင္ ငပလီကမ္းေျခသည္ ခရီးသြားဧည့္သည္တိုးတက္မ်ားျပားလာမႈႏွင့္အညီ ကမ္းေျခ၏ သဘာ၀ အလွအပမ်ားမွာ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း၊ အဆုိပါေလ်ာ့နည္းသြားမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အစီအမံမ်ား အျမန္ဆံုးခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈမ်ားကို အဓိက ထိန္းေက်ာင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာသည့္ ပညာရွင္မ်ားမွ ကမ္းေျခေဒသ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္၊ ဦးလႈိင္ဦးမွ ကမ္းေျခေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို အေသးစိတ္တင္ျပပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ငပလီကမ္းေျခ သဘာ၀အလွအပမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းခဲ့ မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူ၍ အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒသခံမ်ား၏ တင္ျပ မႈမ်ားကိုလည္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္။

အဆိုပါ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အတူ ရခုိင္ျပည္နယ္ စီမံ၊ ဘ႑ာ၊ အခြန္ ႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီမွ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ၊ ေဒါက္တာ ခ်ာလီသန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းမွ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာအသင္းမွ ဒုဥကၠဌ ေဒါက္တာခ်ိဳ၀င္းေမာ္၊  Occupational Safety Health & Environment Service Co.,Ltd မွ ဦးစိုးျမင့္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္၊ ဦးလႈိင္ဦး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္၊ ဦးျမင့္ေထြးတို႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။