ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၁၆) ရက္

“One Belt, One Road” မိတ္ဖက္အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရး သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔ကုိ ျမင့္မားလာေစေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ “One Belt, One Road, One Tourism International Conference” ကို Indonesia ႏုိင္ငံ, Palembang တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔မွ (၂၄) ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရိွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါ ကြန္ဖရင့္တြင္ တင္ျပဖတ္ ၾကားရန္အတြက္ စာတမ္းမ်ားတင္သြင္းႏုိင္ၿပီး ကြန္ဖရင့္မွခ်မွတ္ထားေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား အနက္မွ ေခါင္းစဥ္ (၁) ခုအား အဂၤလိပ္ဘာသာ (Times New Roman Font 12, double-spaced on one A4 Page) ျဖင့္ ေရးသား၍ မိမိတုိ႔၏ အမည္၊ ရာထူး၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ email လိပ္စာမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ကာ (၁၅.၈.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး [email protected] သို႔ေပးပုိ႔ႏုိင္ ပါသည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား သိရိွလုိပါက [email protected] သုိ႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။

စာတမ္းဖတ္ၾကားရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားအနက္မွ အနည္းဆံုး (၁) ဦးသည္ Indonesia ႏုိင္ငံ, Palembang တြင္ က်င္းပမည့္ “One Belt, One Road, One Tourism” အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ကြန္ဖရင့္သို႔ တက္ေရာက္၍ မိမိတုိ႔ ေရးသားေပးပို႔ထားေသာ စာတမ္းအား ဖတ္ၾကားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါ သည္။