ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၁၂)

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္ -၂၀၁၈ (Myanmar Tourism Conference-2018)  ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ  ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန – ၂ ၌ က်င္းပရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠဌ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠဌ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္ နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ားမွ သံတမန္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ကြန္ဖရင့္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဦးစားေပးစီးပြားေရးမူဝါဒတြင္ ပါဝင္ေစရန္၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑၏ အေရးပါမႈကိုေပၚလြင္ေစရန္၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုံရိပ္ကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ရရွိမည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျပည္သူ/ျပည္သားမ်ား မွ်ေဝခံစားႏိုင္ၾကေစရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ယခုအမ်ိဳးသားအဆင့္ အစည္းအေဝးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ေနရာတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က (၂) ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပစဥ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္မည္ဟုယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊

ယခုကြန္ဖရင့္တြင္ခရီးစဥ္ေဒသစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္  ခရီးသြားထုတ္ကုန္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစေရး၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းေစ်းကြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အခြန္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အရည္အေသြးျမင့္မားေစရန္အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးေရးတို႔တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ေရွ႕လာမည့္ အနာဂတ္အလားအလာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာစာတမ္းရွင္မ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ထို႔အျပင္သက္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑အလိုက္ မည္သို႔ပိုမိုတိုးတက္ရန္ ေဆာင္႐ြက္မည္ကို Round Table ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသြားမည္ဟုသိရွိရေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးရရွိခ်က္ မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္မည္ ဟုလည္း သိရွိရပါေၾကာင္း၊

ယခုကြန္ဖရင့္တြင္ မိမိတို႔၏ အသိပညာအတတ္ပညာ၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို အေကာင္းဆုံးႏွင့္ ထိထိမိမိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ကို မည္သို႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ ေအာင္ ဖန္တီးၾကမည္ဆိုသည့္ အျမင္ႏွင့္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသြားၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊

ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ခု စနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ခရီးစဥ္ေဒသအလိုက္ Feasibility Study၊ Project Proposal၊ Brainstorming Workshop မ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးၿပီး ေရတိုေရရွည္စီမံခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ကာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသည္အမ်ားဆုံး လာေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ အေရွ႕တိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယားသမၼတ ႏိုင္ငံတို႔ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ာမနီ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ခရီးသြားဧည့္သည္ အမ်ားဆုံး လာေရာက္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို အထူး Target ထားၿပီး ဧည့္သည္ပိုမိုလာေရာက္ေရးယခုထက္မ်ားစြာ ပိုမိုႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ သြားရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးသည္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ဝင္ေရာက္မႈ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ နည္းအမ်ိဳး မ်ိဳးျဖင့္ ႀကံဆေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရဆိပ္မ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ နယ္စပ္ဝင္ထြက္ေပါက္ ဂိတ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္႐ြက္သကဲ့သို႔ ဗီဇာစနစ္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဗီဇာေၾကးမ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း စသည့္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္တိုးျမင့္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လတ္တေလာတြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံသားမ်ား ဝင္ေရာက္မႈနည္းပါးလ်က္ရွိ ေသာ္လည္း အာဆီယံ+၃ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမ်ားမွ ဧည့္သည္ဝင္ ေရာက္မႈ ပိုမိုတိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ၎(၃)ႏိုင္ငံကို ဗီဇာစနစ္မ်ားေျဖေလွ်ာ့ဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား ပိုမိုလာေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လည္ပတ္ခ်င္စရာ ေကာင္းေသာခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ကမာၻကပိုမိုထဲထဲဝင္ဝင္ သိရွိလာေစရန္ ေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္မႈမ်ား အမ်ားအျပားျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာကို ပိုမိုေၾကာ္ျငာသြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ လည္းျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္အခန္းခမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေစ်းႏႈန္းမ်ား သည္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းႏႈန္းမ်ား ထက္ မပိုေစဘဲ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရမည္ျဖစ္ၿပီး ဧည့္သည္မ်ားေပးရသည့္ တန္ေၾကးႏွင့္ မိမိတို႔ ဘက္ကျပန္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ထိုက္တန္ရန္ (Value for Money) ျဖစ္ရန္ အလြန္အေရး ႀကီးပါေၾကာင္း၊

ပုံမွန္ဧည့္သည္ရွိၿပီး ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားကိုလည္း အရည္အေသြး ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာအဆင့္မီျဖစ္လာေစေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ခရီးစဥ္အသစ္ မ်ားေဖာ္ထုတ္ သည့္ ေနရာမ်ားတြင္မိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကမာၻလွည့္ခရီး သည္မ်ားအတြက္ လည္ပတ္စရာမ်ားဆြဲေဆာင္မႈမ်ား၊ ေလ့လာစရာအသစ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပား လာသည္ႏွင့္အမွ် လည္ပတ္သည့္ ရက္ပိုၾကာၿပီး ေငြေၾကးလည္း ပိုမိုသုံးစြဲလာၾကမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး က႑ေပါင္းစုံအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည့္အ တြက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔သည္ Public Private Partnership ပုံစံျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ပိုမိုလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ကမာၻ႔အလယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  Nation Branding ကို Image ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မွ ႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္မ်ားပိုမို လာေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ ၿပီး ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္သတင္း ကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေၾကာ္ျငာၿပီးျဖစ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အလြန္အေရး ပါေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္ကို အားလုံးသိရွိၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား၏ လုံၿခဳံေရးကိုလည္း သတိထားေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးဘက္ကို ဦးစားေပးလြန္းလ်င္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏိုင္သလို စီးပြားေရး အတြက္ကို အေလးေပးလြန္းလွ်င္လည္း မလိုလားအပ္တဲ့ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည့္အတြက္ ဘက္စုံေထာင့္စုံမွ ဟန္ခ်က္ညီညီတိုးတက္လာေစရန္ စီစဥ္ႀကံဆၿပီး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးစဥ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္မ်ား အျပင္ ျပည္တြင္း ခရီးသြားမ်ား ပိုမိုစိတ္ခ်မ္းသာစြာ သြားလာေနထိုင္ လည္ပတ္ႏိုင္ၾကရန္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး၊ လက္ေတြ႕က်ၿပီး စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ အစီအမံမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြး တင္ျပ ေပးၾကၿပီးလက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အႀကံေကာင္းမ်ားကို အႀကံျပဳေပးၾကေစလိုေၾကာင္းျဖင့္ အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းျပခန္းမ်ားကိုလွည့္လွည္ၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ကြန္ဖရင့္၏ အခမ္းအနားအစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္က်င္းပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠဌႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ဥကၠဌ ဦးသက္လြင္တိုးက ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကြန္ဖရင့္-၂၀၁၈က်င္းပရျခင္း အေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကြန္ဖရင့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္Destination  Management   &    Product  Development ေခါင္းစဥ္၊ Tourism Promotion & Marketing Strategiesေခါင္းစဥ္၊ Tourism TVET Development Capacity Building ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ စာတမ္းရွင္မ်ားက ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးျခင္း တက္ ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအားျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကကာ ေခတၱရပ္နား ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ကြန္ဖရင့္၏ ေန႔လည္ပိုင္းအစီအစဥ္မ်ားကို မြန္းလြဲ (၁၃:၁၀) အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ စတင္ခဲ့ၿပီး Tourism SME Development  ေခါင္းစဥ္၊ Tourism Fund Raising & Taxation ေခါင္းစဥ္၊ Tourism Investment Opportunities Fortune ေခါင္းစဥ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ စာတမ္းရွင္မ်ားက ဖတ္ၾကားရွင္းလင္း တင္ျပျခင္း တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ခရီသြာ:လုပ္ငန္း သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ စားပြဲဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္က ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္ အနာဂတ္ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေၾကျငာခ်က္(မူၾကမ္း) ကို ဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေၾကျငာခ်က္ မူၾကမ္း အား လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးပါက ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ကြန္ဖရင့္ ၂၀၁၈ က်င္းပျခင္းဆိုင္ရာ သတင္းစာ ရွင္း လင္းပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက  ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကား ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။