ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္လ (၉) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟုိတယ္ႏွင့္တည္းခိုရိပ္သာမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ ေစရန္ႏွင့္ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳ ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ဧည့္ႀကိဳသင္တန္းႏွင့္ အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္း သိမ္းေရး သင္တန္း (၂) မ်ိဳး သင္တန္းဆင္းပြဲကို  (၆-၇-၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္ပုိင္းတြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ ေရႊသီရိ ဟိုတယ္ခန္းမ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟုိတယ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရွမ္း/ေျမာက္ဇုန္) ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ ဒုတိယ ဥကၠဌမ်ား၊ မူဆယ္၊ နမ့္ခမ္းေဒသမွ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

bty

အဆိုပါ ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ ဧည့္ႀကိဳဘာသာရပ္၌ သင္တန္းသား (၂၄) ဦး၊ အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရးဘာသာရပ္၌ သင္တန္းသား (၁၈) ဦး၊ စုစုေပါင္းသင္တန္းသား (၄၂) ဦးတုိ႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး သင္တန္းကာလမွာ (၁၈-၆-၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၆-၇-၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ (၃) ပတ္ၾကာျမင့္ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။