ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္လ (၁၂) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားေရာက္ လည္ပတ္နုိင္ေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ရွိရာ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္သာမက နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ လာေရာက္သည့္ ခရီသြားဧည့္သည္မ်ား အတြက္လည္း ၀င္/ထြက္ သြားလာမႈလြယ္ကူေစေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ ပိုင္ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္လည္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ဝင္ ေရာက္ၿပီး နုိင္ငံအတြင္းရွိ သဘာဝအလွအပရႈခင္း မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာ လည္ပတ္လ်က္ရွိပါသည္။

 

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးမႈႏွင့္ Wide View Travels & Tours Co.,Ltd ၏ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသား (၂၈) ဦးတို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ (၇) စီးျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၇) ရက္ေန႔မွ ဇူလုိင္လ (၉) ရက္ေန႔အထိ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္ဂိတ္မွ ဝင္ေရာက္ လာၿပီး တာခ်ီလိတ္- က်ိဳင္းတံု – တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ အဆိုပါ ေဒသမ်ားရွိ ထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ားကိုလည္ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး ဇူလုိင္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္ဂိတ္မွ တဆင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ မိုးရာသီကာလျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္/ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွား  ေသာေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ ပတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။