ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားေရာက္ လည္ပတ္နုိင္ေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ရွိရာ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္သာမက နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ လာေရာက္သည့္ ခရီသြား ဧည့္သည္မ်ား အတြက္လည္း ၀င္/ထြက္ သြားလာမႈလြယ္ကူေစေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ ကယ္မ်ားျဖင့္လည္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ၿပီး နုိင္ငံအတြင္းရွိ သဘာဝ အလွအပရႈခင္း မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို လာေရာက္ ၾကည့္ရႈေလ့လာ လည္ပတ္လ်က္ရွိပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးမႈႏွင့္ Kaung Hein Shwe Sin International Co.,Ltd ၏ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား (၁) ဦးသည္ ကိုယ္ပိုင္ ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္ (၁) စီးျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂) ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ေန႔အထိ တမူး နယ္စပ္ဂိတ္မွ ဝင္ေရာက္လာၿပီး တမူး- ဂန္႔ေဂါ – မႏၱေလး -က်ိဳက္ထုိ- ျမ၀တီ- မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြား ေရာက္၍ အဆိုပါေဒသမ်ားရွိ ထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ားကိုလည္ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္မွ တဆင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။

ထုိ႔အတူ Osuga Myanmar Travels & Tours Co.,Ltd ၏ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသား (၃) ဦးတုိ႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ (၃) စီးျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၃၁) ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ေန႔အထိ ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္မွ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ျမ၀တီ- က်ိဳက္ထီးရုိး- ပုဂံ- ဂန္႔ေဂါ – တမူးၿမိဳ႕ မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ အဆိုပါေဒသမ်ားရွိ ထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ားကို လည္ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ေန႔တြင္ တမူးနယ္စပ္ဂိတ္မွ တဆင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ မုိးေရးသို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာ သြားၾကပါသည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ မိုးရာသီကာလျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္/ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။