ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ် စြာျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာေတာင္ေရေျမ သဘာ၀အလွအပမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာခံစားႏိုင္ရန္ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း မ်ားျဖင့္ သာမက နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း အေပ်ာ္စီးသေဘၤာမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ Shwe Ta Naw Group of Co.,Ltd ၏စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ ဒက္ခ်္ႏုိင္ငံသားဧည့္သည္ (၁၅) ဦးတုိ႔သည္  စက္ဘီး (၁၆) စီး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၂) စီးျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၆) ရက္ေန႔မွ  ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္- ဘားအံ- ေမာ္လၿမိဳင္- ဘီလူးကၽြန္း- ေမာ္လၿမိဳင္- သံျဖဴဇရပ္- ေရး (ကဗ်ာ၀ ကမ္းေျခ)- ထား၀ယ္- ေမာင္းမကန္- ေလာင္းလံု- ထား၀ယ္- ပါရာဒုိက္ကမ္းေျခ- ထား၀ယ္- ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္အတိုင္း သြားေရာက္လည္ပတ္၍ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွ ျပည္ပႏုိင္ငံ သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။

ပြင့္လင္းရာသီကာလျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ပိုမို တိုးျမွင့္၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေျဖေလွ်ာ့ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာေဒသမ်ားသို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္လာေရာက္လည္ပတ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။