ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၇) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားေရာက္ လည္ပတ္နုိင္ေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္သာမက နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ လာေရာက္သည့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အတြက္လည္း ၀င္/ထြက္ သြားလာမႈလြယ္ကူေစေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။      ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ Exo Travel Myanmar Co., Ltd ၏ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသား (၃) ဦးႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသား (၁) ဦးတုိ႔သည္ ကုိယ္ပုိင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၁) စီးျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ (၂၄)ရက္ေန႔ အထိ တမူးနယ္စပ္ဂိတ္မွ ဝင္ေရာက္လာၿပီး တမူး- ကေလး- မံုရြာ- မႏၱေလး- ပုဂံ- ကေလာ- ေညာင္ေရႊ (အင္းေလး)- ပဲခူး- က်ိဳက္ထီးရုိး- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္၍ ေအာက္တုိဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ တဆင့္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းရာသီကာလျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္ တုိးျမွင့္၀င္ေရာက္လာႏုိင္ေရး ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွတဆင့္  ၀င္ေရာက္လာ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာ ေဒသမ်ားသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။