Welcome to Myanmar

Welcome to Myanmar

Welcome to Myanmar

Welcome to Myanmar

Welcome to Myanmar

Welcome to Myanmar

Welcome to Myanmar

Welcome to Myanmar

Welcome To Myanmar

Find Hotel

Find Tour Company


Find Tour Guide

Local News

Latest News and Announcements

Online Guest List Management System သင္တန္းဖြင့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာ ဆက္စပ္သင္တန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္မ်ားတြင္...

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား MV Genting Dream အေပ်ာ္စီးသေဘၤာျဖင့္ ခရင္းခြကၽြန္းသို႔လာေရာက္လည္ပတ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၁) ရက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာေတာင္ေရေျမ သဘာ၀အလွ အပမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာခံစားႏိုင္ရန္ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္သာမက နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွ...

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ် စြာျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ...

ျမန္မာ-တရုတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ ျမန္မာ-တရုတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန နီလာခန္းမ၌ျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္၊  အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဗရတ္ဆင္း ႏွင့္...

ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (မႏၱေလးရံုးခဲြ) တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္ေရး ဆိုင္ရာမ်ားေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၉) ရက္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း ခရီးသြားက႑စနစ္တက် ဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ေရးေဆြးေႏြးပြဲကို  (၁၈-၂-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (မႏၱေလးရုံးခြဲ)၌ ျပဳလုပ္ရာ မႏၱေလးရံုးခြဲမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊...

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၈) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ် စြာျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ...

Photo Gallery

Video Gallery

Myanmar is Long time ago, old indian had known Myanmar as ‘Byama’. The earliest word of Myanmar came out in the area of Bagan especially in Taungoo Ni stone-inscription. In the 15th century, ‘Burma’ is firstly named by Portuguese who came to trade. Throughout the time of British’s colony, English used ‘Burma’ for Burma ethnicity. Burma is an ethnicity among national races. The word of Myanmar embraces the national races of Kachin, Kayar, Kayin, Chin, Burma, Mon, Rakhine and Shan. It named Myanmar which refer all kinds of race that live together in the Republic of the Union of Myanmar in unity.
( From Myanmar Online Encyclopedia)

Top Destinations


Yangon

Yangon, at one time called Rangoon, was founded by King Alaungpaya on the site of a small settlement called Dagon when he conquered Lower Myanmar in 1755. The city is home to institutions such as the National Museum and Bogyoke Museum displaying …

Bagan

Numerous traditions have been preserved in Bagan and its surrounding villages, including handicrafts such as beautiful lacquerware, basket weaving, sand art painting, woodcarving and bronze wares. If you cannot make it to a workshop to witness these items being made,…

Mandalay

Mandalay was the last royal city before Myanmar was colonised by Britain in 1885. While the scale of King Mindon’s ambition for the walled citadel is clear from first glance, the whole magnificent palace complex was devastated during World War II. That said, …

Inlay

Inlay Lake (also known as Inle Lake) is a scenic highland lake in Shan State. It is easily accessible by plane from Yangon, Bagan or Mandalay to Heho airport. From there it is a 35km journey by road to Nyaung Shwe, the main “marina” for pick-up by boat.

Useful Myanmar Phrases

Auspicious to you all

Mingalar Bar


How are you?

nei kaun: ue. la:


Good morning

mingala nan ne khin: ba


Good evening

kaun: tho: nya. nei khin: ba


Good night / Good Bye

thwa: bi


Thank You

kyei: zu: tin ba de


Thank you very much

kyei: zu: amya: gyi: tin ba de


I cannot speak Myanmar

Myanmar lo matat’ bu:


Do you understand?

khamya: na: le tha la:


May I take a photograph

da’ poun yai’ lo. ya. mala:


May I use the telephone?

te li hpon: thoun: lo. ya. ma. la:


Where is the restroom

ein tha be ma shi. tha le:


How much?

be lau’ le:


What’s that?

e: da ba le:


Very expensive

zei: mya: de


See you again

noun gya. thei: da paw.


Please to meet you

twei. ya. da wan: tha ba de


Good luck

kan kaun: ba zei


Sorry

sel’ mashi ba ne.


Excuse me

thi: khan ba


It’s all right.

ya ba de


Yes (Male)

hou’ ke khin bya.


Yes (Female)

hou’ ke shin.


No

hin. in:


Really?

da ge la:


It’s impossible.

ma hpyi’ nain bu:


Possibly

hpyi’ nain ba de


I beg your pardon (male)

khin mya (?)


I beg your pardon (female)

shin (?)


Can I help you?

ku nyi ba ya. zei


Help!

ke gya. ba oun:


Beautiful

hla. lai’ ta


I want..

…gyin de


Directions

I want to go..

…go thwa: gyin ba de


Where is…?

…be na: ma le:


Turn left

be be cho:


Turn right

nya be cho:


Straight ahead

te. de. thwa: ba


Stop here

dima ya’ ba


Slow down

hpyei: byei:


Be careful.

tha di: hta: ba


Be careful, don’t drive too fast

tha di: hta: ba: phyie: byei: maun:


Turn back

pyan hie:


Turn Back

pyan hie:


How much do I owe you?

be lau’ kya. tha le:


Keep the change

maan: ne. daw


Places

Airport

lei zei


Bus Station

ba saka: hma’ tain


Railway Station

buda youn


Hotel

hou te


Embassy

than youn:


Hospital

hsei: youn


Clinic

hsei: gan:


Police Station

ye: sa khan:


Post Office

sa dai


Market

zei:


River Boat Jetty

thin: baw: zei’


Guest house

e. yei’ tha


Restaurant

sa: thau’ hsain