+95-67- 406458 [email protected]
เลือกหน้า

ภูมิประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับทิเบตซึ่งเป็นเขตที่ได้รับอนุญาติให้ปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศลาว และ ประเทศไทย ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล ทิศตะวันตกติดกับอ่าวเบงกอล ประเทศบังคลาเทศ และ ประเทศอินเดีย ชายฝั่งทะเลเป็นภาคใต้ของประเทศเมียนมา และ ที่ราบกว้างใหญ่ภายในประเทศเป็นภาคเหนือของประเทศเมียนมา ประเทศเมียนมามีพื้นที่ประมาณ 676,578 ตารางกิโลเมตร (261,227 ตารางไมล็)

เทือกเขาที่คล้ายรูปเกือกม้อ และ พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดีเป็นภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นของประเทศเมียนมา ในเทือกเขาที่ตั้งอยู่ทิศเหนือสุดของประเทศเมียนมา ยอดเขา “คากาโบราซี” เป็นยอดเขาที่สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีความสูง 5,881 เมตร (19,296 ฟุต) เทือกเขาส่วนใหญ่ทอดแนวจากทิศทางเหนือลงไปทางใต้ เทือกเขายะไข่ตั้งอยู่เป็นกำแพงระหว่างประเทศเมียนมากับประเทศอินเดีย แล้ว ยอดเขามีความสูง 2,740 เมตร (ประมาณ 9,000 ฟุต) เทือกเขาบิเล่าทางทิศใต้ของรัฐฉานตั้งอยู่ตลอดแนวบริเวณระหว่างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเมียนมา ที่ราบสูงฉานซึ่งเริ่มต้นจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสูงประมาณ 910 เมตร (ประมาณ 3,000 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล

แคบและยืดออกไปข้างใน เขตหุบเขาตอนกลางกว้างขวางประมาณ 320 กิโลเมตร ( ประมาณ 200 ไมล์) ตลอดที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี และ แม่น้ำสะโตง พื้นที่ราบลุ่มซึ่งเป็นดินอุดมสมบูรณ์ และ มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีความกว้างใหญ่ 46,620 ตารางกิโลเมตร (18,000 ตารางไมล์) แนวฝั่งยะไข่ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเมียนมา และ แนวฝั่งตะนาวศรีมีภูเขาหลายยอดและ โอบล้อมด้วยเกาะ ประเทศเมียนมามีท่าน้ำธรรมชาติดีๆด้วย

 

ภูมิอากาศ

ประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เขตเนินเขาซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ ทิศเหนือ มีสภาพอากาศที่ชุ่มเย็น ในระหว่างฤดูฝน ฝนตกน้อยในเขตตอนกลาง ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมตอนกลางถึงเดือนตุลาคมตอนกลาง

ประชากร

ตามสำมะโนประชากร พ.ศ.2557 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีจำนวนประชากร ประมาณ 51 ล้านคน ชาติพันธ์หลักก็คือ พม่า กะฉิ่น กะยา กะเหรี่ยง ฉิน มอญ ยะไข่ และ ฉาน เรียกว่า “เมียนมา” โดยรวมชาติพันธ์เหล่านั้น

 

 

ศาสนา

รอยละ 80 ของชาวเมียนมาเป็นชาวพุทธ ซึ่งนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท แล้ว มีคนที่นับถือศาสนาคริส ศาสนามุสลิม ศาสนาฮินดู และ มีความเชื่อเรื่องนัต

 

ภาษา

มีการใช้ภาษาเมียนมาเป็นหลัก แล้วก็มีการใช้ภาษาฉิน ภาษากะฉิ่น ภาษากะเหรี่ยง ภาษาฉาน ซึ่งเป็นภาษาของชาติพันธ์คนจำนวนน้อย ภาษาของชนเผ่าทั้ง 135 ชนเผ่า ภาษาแมนดาริน(ภาษาจีนกลาง) ภาษากวางตุ้งที่ชาวจีนซึ่งอพยพมาจากต่างประเทศ ภาษาฮินดูและภาษาอูรดู ซึ่งชาวอินเดียใช้ ประเทศเมียนมาเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ก็เลยใช้ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง

 

วัฒนธรรม

แม้ประเทศเมียนมาตั้งอยู่ระหว่างประเทศจีนกับประเทศอินเดียซึ่งทั้งประเทศเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมระดับสูง แต่วัฒนธรรมของประเทศเมียนมาแตกต่างจากทั้ง 2ประเทศนั้น แต่ผสมให้เข้ากันอยู่ในลักษณะความประพฤติของชาวเมียนมา ชาวเมียนมากำลังรักษาความผูกพันภายในครอบครัว ความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ ความเชื่อในพระพุทธศาสนา และ การแต่งกายแต่ละท้องถิ่นซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณี ชาวเมียนมาเป็นชาวที่อยู่อย่างมีความสุขโดยมองโลกแง่ดี และ พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะที่เผชิญหน้ากับความยากลำบาก ชาวเมียนมามีความชื่อเสียงเพราะมีความซื่อสัตย์ ความเป็นมิตร นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวสู่ประเทศเมียนมา ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อความต้อนรับด้วยความยินดี และ ความอบอุ่มของคนในท้องถิ่น ประเทศเมียนมาชื่อเสียงเพื่องานเทศกาลตลอดทั้ง 12เดือนของทั่วประเทศ (เช่น- งานสงกรานต์ งานขึ้นปีใหม่นากะ(ซะไก) งานเทศกาลโคมลอยตาซองได (เมืองตองจี รัฐฉาน) เทศกาลมะนอ(รัฐกะฉิ่น)

 

ประวัติ

ประเทศเมียนมามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เริ่มจากศตวรรษที่11 สมัยพระมหากษัตริย์ อะหน่อยะถ่า ซึ่งก่อสร้างอาณาจักรเมียนมาครั้งแรก ณ เมืองพุกาม ความกว้างใหญ่ของอาณาจักรพักามเป็นบริเวณทั้ง หว่างเขามีนันของประเทศไทยและประเทศเมียนมา แล้ว คงอยู่นานศตวรรษ 2 ศตวรรษ ในศตวรรษที่16 พระมหากษัตริย์ บุเรนองได้ก่อสร้างอาณาจักรเมียนมาครั้งที่ 2 ในพ.ศ.2295 พระมหากษัตริย์อะลองมีนตะยาจี ได้ก่อสร้างราชวงศ์สุดท้ายของเมียนมา ในพ.ศ.2368รุกล้ำเข้าสู่ประเทศเมียนมาโดยเกิดสงครามล่วงล้ำดินแดนครั้งแรก ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2 ชาวญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศเมียนมาตั้งแต่ พ.ศ.2485 ถึง พ.ศ.2488 ซึ่งเป็นเวลาที่กองทัพมหามิตรกลับเข้ามา ประเทศเมียนมาได้รับเอกราช ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2491  หลังจากเป็นประเทศอาณานคมเป็น 100 ปีกว่า

 

สกุลเงิน

“จ๊าด” เป็นสกุลเงินของประเทศเมียนมา 1จ๊าดเท่ากับ 100ปยา ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ มีฉบับละ 1จ๊าด 10จ๊าด 20จ๊าด 45จ๊าด 50จ๊าด 90จ๊าด 100จ๊าด 200จ๊าด 500จ๊าด 1,000จ๊าด 5,000จ๊าด และ 10,000จ๊าด

 

เวลาทำงาน

ธนาคาร                  : 9:30 น. – 15:00น.           วันจันทร์-วันศุกร์

สำนักงาน                : 9:30 น. – 16:30น.           วันจันทร์-วันศุกร์

 

ภาษีศุลกากร

สกุลเงินต่างชาติ(10,000ดอลกว่า)เครื่องเพชรพลอย กล้องถ่ายรูป และ เครื่องไฟฟ้าจะต้องแจ้งเอกสารแถลงการณ์ภาษีศุลกากร ที่สนามบิน แจ้งประกาศไว้เพื่อให้เก็บภาษี แล้ว จำกัดไว้ การส่งออกวัตถุโบราณและ สิ่งสำคัญทางโบราณคดี

 

สุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุขและกีฬากำลังปัฏิบัติรายการจัดการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีกว่าเดิมเพื่อให้สนับสนุนการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และ กฎหมายทางสุขภาพนานาชาติ ให้สำเร็จ มีการตรวจสอบทางสุขภาพ ณ สนามบินนานาชาติ และ มีการขอร้องเพื่อให้นักท่องเที่ยวกรอกแบบฟอร์มทางสุขภาพ