+95-67- 406458 [email protected]
เลือกหน้า

สำนักงานกระทรวง

หน้าที่ของแผนกบริการทรัพยากรมนุษย์และการบริหาร

 1. คำนวณเรื่องการบริหารของสำนักงานเลขาธิการถาวรและกระทรวง
 2. ดำเนินเรื่องการบริหารพนักงานและการบริหารทั่วไปของสำนักงานกระทรวง
 3. การจัดส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการจัดเปิดการอบรม
 4. การกำกับการคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าร่วมสัมมนา งานแสดงนิทรรศการและ การประชุมปรึกษา ณ ในประเทศและต่างประเทศ
 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนการออกใบอณุญาตและ การเก็บถาษีของกระทรวง

หน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกนโยบาย

 1. การวิเคราะห์คำสั่งและ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับกฎหมายการท่องเที่ยวของประเทศเมียนมา
 2. การเสนอข้อส่งเสริมในโอกาสที่ข้อความในกฎหมายการท่องเที่ยวของประเทศเมียนมาจำเป็นที่จะเสริม
 3. การวิเคราะห์สังเกตและ ดำเนินตามข้อบังคับและคำสั่ง
 4. การดำเนินตามคำแนะนำทางกฎหมายของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อการออกกฎหมายที่จำเป็น กฎระเบียบข้อบังคับ และธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศบรรลุเป้าหมาย
 5. การตอบคำถามและข้อเสนอความเห็นของสมาชิกรัฐสภา
 6. การเสนอจดหมายของข้อเสนอถึงการประชุมรัฐบาลสหภาพและ คณะกรรมการรัฐบาลต่างๆ
 7. การออกนโยบายที่จำเป็น ข้อบังคับ คำสั่งและการประกาศ เพื่อดำเนินการท่องเที่ยวตามระบบที่ถูกต้องตามสมัย
 8. การวิเคราะห์คำสั่งเกี่ยวกับในอนุญาตทางธุรกิจและแก้ไขที่จำเป็น
 9. ตามสถานการณ์ปัจจุบันและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กฎหมายการท่องเที่ยวจำเป็นต้องบัญญัติกฎหมายธุรกิจการท่องเที่ยวเมียนมาใหม่(ร่าง) ซึ่งเพื่อสอดคล้องกับกฎหมายการท่องเที่ยวนานาชาติ
 10. กระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวกำหนดการประกาศ “การกำหนดชายหาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ตามจดหมายประกาศ ๑/๒๕๕๘” และ “เรื่องการอนุรักษ์พื้นที่ชายหาดตามฝั่งทะเล ตามจดหมายประกาศ ๒/๒๙๙๘” ตามกฎหมายโรงแรมและการท่องเที่ยวมาตรา ๓๑ (ข) ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘

 

หน้าที่ของแผนกวางแผนและสถิติ

 1. การรายงานความก้าวหน้าและวางแผนโครงการระยะสั้น ระยะยาวและโครงการประจำปี
 2. การเจรจกและการทำให้เกิดผลโครงการของกระทรวง รัฐและภูมิภาค
 3. รวบรวมข้อมูบสถิตอของแผนกทั้งหมดซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานกระทรวงแล้ว รายงานถึงกระทรวงอื่นๆ
 4. ให้ความสำคัญความถูกต้องในการเก็บข้อมูลสถิติ
 5. การรวบรวมและเก็บเอาสานและข้อมูบโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 6. การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลโดยเชื่อต่อเครือข่ายกับรัฐและภูมิภาค
 7. การทำให้เกิดผลระบบ e-government และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. การวิเคราะห์และ การประเมิณการวิจัย
 9. การเก็บรักษาบันทึกการดำเนินงานของคณะซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยใช้ ICT

หน้าที่ของแผนกการตรวจสอบบัญชีและ การเงินภานในกระทรวง

 1. คำนวณงบประมาณ รายรับและรายจ่ายอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติ
 2. รวบรวมข้อมูลงบประมาณจากแผนกต่างๆเป็นรายเดือน
 3. การควบคุมมการจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายของแผนกต่างๆให้สอดคล้องกับกิจกรรมของรัฐบาล
 4. การตรวจสอบกระบวนการเพื่อสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ
 5. การดำเนินการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
 6. การประสานงานกับสำนักงานการตรวจสอบบัญชีแห่งสหภาพ เพื่อตรวจสอบและการแก้ปัญหาข้อขัดข้อง

หน้าที่ของแผนกประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

 1. การแจ้งข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวถึงสื่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 2. อัปโหลดกิจกรรรมของกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเว็บไซต์และสื่อมวลชน
 3. การอนุเคราะห์ด้านเทคโนโลยีด้วยระบบวิดิทัศน์ในการประชุมของกระทรวง รัฐและภูมิภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ e-government
 4. การบันทึกวิดีโอสารคดี การประชุมกับคณะนานาชาติ พิธีการและ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 5. การตรวจสอบและการขออนุญาตจากคณะรัฐบาลสำหรับทัวท่องเที่ยวพิเศษ ได้แก่ ทัวร์คาราวาน ทัวร์มอเตอร์ไซ ทัวร์ขี่จักรยาน ทัวเรือยอชน์ การล่องเรือท่องเที่ยวในแม่น้ำอิรวดีและ ชินดวิน การเที่ยวบินเหมาลำ การแจ้งการอนุมัติถึงบริษัทนำเที่ยว และมอบหมายหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ประสานงานสำหรับการท่องเที่ยวนั้นๆ
 6. การส่งข้าวสารการท่องเที่ยวถึง MRTV และอัปโหบดข่าวสารในเว็บไซต์ของกระทรวงและเฟสบุ๊ก

หน้าที่ของสำนักงานกรมบริหาร

 1. การจัดการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศของรัฐมนตรี และข้าราชการชั้นสูง
 2. การบริหานกระบวนการเดินทางของรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นสูง ซึ่งประสานงานกับกระทรวงอื่นๆ
 3. การบริหารเงินเดือนของพนักงานขับรถ พนักงานบ้านของรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นสูง
 4. การจดทะเบียนจดหมายเข้าและออกของรัฐมนตรี รองรัฐมนตรี เสขานุการถาวรและ รองเลขานุการถาวร ตอลจดหมายและประสานงาน
 5. การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามโอกาส

หน้าที่ของกรมบ่งการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 1. การคำนวณค่าใช้จ่าย เงินเดือนของพนักงาน และรักษาประวัติส่วนตัว
 2. การปฏิบัติเรื่องคดีความ
 3. การดำเนินเรื่องการเกษียน
 4. การบันทึกบัญชี ที่ดินอาคาร เครื่องเรือน และเครื่องอื่นๆ
 5. การซ่อมแซมและรักษา
 6. การลบการเสียหายจากบันทึกบัญชี
 7. การรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์และอาคาร
 8. การบริหารรถรับส่งพนักงานและรถใช้งานในสำนักงาน
 9. การบริหารการซ่อมแซมรถและ ความแข็งแรงของรถ
 10. การกำกับการเขียนบัญชีของรายรับรายจ่าย และการแบ่งเงินกองทุนล
 11. การตรวจค่าใช้จ่ายของสำนักงานล่วงหน้าและออกเงินให้
 12. การขอค่าเช่าโรงแรม JV และโรงแรมที่เช่าให้เอกชน
 13. การทำบันทึกบัญชีเงิน การกำกับ การประสานงานกับธนาคารและการรับซึ่งเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเงินต่างประเทศ
 14. การกำกับและการแบ่งบัญชีธรรมดา บัญชีเงินก้อนใหญ่และกิจการภายใต้กรม
 15. การทำบัญชีรายเดือน
 16. การทำบัญชีรวมตามบัญชีรายปี
 17. การเสนอตอบรายงานตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจสอบัญชีแห่งสหภาพ
 18. การดำเนินการบริหารแผนกในต่างจังหวัด

หน้าที่ของแผนกกำกับดูแลการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 1. การกำกับและการออกใบอนุญาตโรงแรม โรงแรมม่านรูดและที่พัก
 2. การกำกับและการออกใบอนุญาตธุรกิจการท่องเที่ยว
 3. การกำกับและการออกใบอนุญาตการขนส่งนักท่องเที่ยว
 4. การกำกับและการออกใบอนุญาตมัคคุเทศก์
 5. การต่ออายุในอนุญาตและยกเลิกใบอนุญาต
 6. การกำกับและการกำหนดกฎหมายและข้อบังคับ การออกคำสั่งแก่ธุรกิจที่มีในอนุญาต
 7. การกำกับและการตรวจธุรกิจที่มีใบอนุญาต
 8. การตรวจและกานให้คำแนะนำให้รักษาข้อมูลการโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
 9. การกำกับและการตรวจสาขาสำนักงานในต่างจังหวัดในด้านการกำกับการออกใบอนุญาต
 10. การสนับสนุนและร่วมมือในการเปิดอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แผนกอบรมและการศึกษา

 1. การคัดเลือกตัวแทน เพื่อเข้าร่วมประชุม การสัมมนาและอื่นๆ ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงและองค์กร
 2. การกำกับสถาบันอบรมเกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยวของเอกชน
 3. การเจรจาเพื่อ ผู้เชี่ยวชาญทางการโรงแรมและการท่องเที่ยวมาเปิดการอบรมและ เพื่อสถาบันการอบรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเปิดสาขาในประเทศเมียนมา
 4. การดำเนินงานเพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรม การสัมมนา การประชุมและเรื่องอื่นๆ ในต่างประเทศ
 5. การจดทะเบียนรายชื่อการประชุม การสัมมนาและเรื่องอื่นๆที่ได้ร่วมงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. การจัดการอบรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ
 7. การบริหารห้องสมุดของกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 8. การบริหารการอบรมการท่องเที่ยวและแผนกการศึกษา
 9. การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามโอกาส

หน้าที่ของแผนกวางแผน

 1. การแจ้งและอธิบายธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับโครงการการโรงแรม ถึงนักธุรกิจทั้งชาวเมียนมาและช่าวต่างประเทศ
 2. การตรวจและเสนอข้อเสนอแนะของนักธุรกิจทั้งชาวเมียนมาและช่าวต่างประเทศ
 3. การพัฒนาโซนโรงแรม การประสานงานกับสำนักงานกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาโซนโรงแรม
 4. การพัฒนาโครงการโรงแรมใหม่ การประเมินผลและวางแผนเพื่อทำให้เกิดผล
 5. การวิเคราะห์โครงการโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศตามกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติและคำสั่ง
 6. การกำกับโครงการภายในประเทศและต่างประเทศในการทำให้เกิดผล
 7. การตรวจอย่างต่อเนื่องให้ดำเนินโครงการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา
 8. การเฉลยปัญกาเรื่องการขัดข้อง ข้อกำหนดในสัญญา เพื่อลงโทษตามกฎหมาย
 9. การประสานงานกับแผนกอื่นๆ ในเรื่องการนำเข้าอุปการณ์โรงแรม เครื่องใช้ ภาษีและอื่นๆ
 10. การวิเคราะห์แบบก่อสร้างของโครงการ
 11. การเขียนร่างสัญญา

แผนกความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค

ร่วมมือดำเนินงานด้วยองค์กรดังกล่าว

 1. สมาคมอาเซียน (ASEAN) อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม (CLMV) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา (ACMECS) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)
 2. การร่วมมือกับนานาชาติและการร่วมมือระหว่างสองประเทศ

หน้าที่ของแผนกส่งเสริมการท่องเที่ยว

 1. การยกระดับสถานที่ท่องเที่ยว การเขียนพรรณนาชักชวนสถานที่ท่องเที่ยวและ กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาของการท่องเที่ยวเมียนมา
 2. การออกแสดงอุปกรณ์พัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ จุลสาร ใบปลิว CD และDVD ในการแสดงการท่องเที่ยวนานาชาติและจัดส่งถึงสถานทูตเมียนมาในต่างประเทศ
 3. การตีพิมพ์และจำหน่ายในปลิว ใบพับ จุลสารเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีศักยภาพ
 4. การดำเนินการจัดเตรียมที่จำเป็นในการส่งตัวแทนเข้าร่วมงานแสดงการท่องเที่ยวนานาชาติ สัมมนา การประชุมซึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 5. การติดต่อกับ นอกจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการตลาด
 6. การทำให้เกิดผลกิจกรรมและงานซึ่งเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด ตามคำแนะนำของรัฐมนตรีตามโอสาม
 7. การประสานงานและร่วมมือเพื่อจัดงานเชิงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเทศกาล ตามภูมิภาค
 8. เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมียนมา แผนกส่งเสริมการท่องเที่ยวกำลังดำเนินงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างเช่น การโฆษณายกระดับสถานที่ท่องเที่ยว การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากประสานงานกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องในประเทศและ องค์กร นานาชาติแล้ว ยังติดต่อกับองค์กรการท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน องค์กรการท่องเที่ยวโลก และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

กิจกรรมสำคัญที่กำลังดำเนินดังต่อไปนี้-

 • การท่องเที่ยวโดยชุมชน

กระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวร่วมมือกับองค์กรการท่องเที่ยวนานาชาติ กำหนดพื้นที่โครงการ 6 แห่งซึ่งอยู่ในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกำลังดำเนินให้เกิดผล การท่องเที่ยวโดยชุมชนหมายถึง รูปแบบการท่องเที่ยวซึ่งชุมชนรับผิดชอบในการบริหาร ชุมชนและองค์กร INGO กำลังร่วมมือดำเนินและวางแผนโครงการแล้ว ทำให้เกิดผลดังนี้ เขตปกครองตนเองชาวปะโอะโดย Deutch Gesellschaft for International Zusammenabeit (GIZ) ประเทศเยอรมัน การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ เขตอินด่อจี รัฐกะฉิ่น โดย Fauna & Flora International อำเภอมไย มณฑลมะกวย โดย CBT Pilot Project ใน Action Aid INGO เขตต่านดองจี รัฐกะเหรี่ยงโดยองค์กรการท่องเที่ยวประเทศเมียนมาร่วมกับ Hanns Seidel Foundation Peace Nexus การอนุรักษ์ปลาโลมาแม่น้ำอิรวดี โดย World Conservation Society(WCS) และการดำเนินงานเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเที่ยวในอำเภอดิเมาะโซและลอยก่อ ในรัฐกะยา โดย International Trade Centre(ICT)

 • การจัดสัมมนาการพัฒนาสังคมชุมชนและการท่องเที่ยวประเทศเมียนมาอย่างยั่งยืน

ด้วยการกำกับของกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะตัวแทน Yeungnam

University จำนวน 7 คนซึ่ง Dr.CHOI Oe-Chool รองประธานมหาลัยนั้น มาเยี่ยมประเทศเมียนมา ตั้งแต่ วันที่ 13 ถึง วันที่16 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การเดินทางสู่ประเทศเมียนนาครั้งนี้ จะจัดสัมมนาการพัฒนาสังคมชุมชนและการท่องเที่ยวประเทศเมียนมา ในวันที่ 14 มกราคม ๒๕๕๙ ณ Novotel Hotel สัมมนานี้จำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการร่วมมือดำเนินการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเมียนมาและประเกาหลี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างการประสานงานเรื่องเกี่ยวกับอาชีพการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศ เมียนมา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการเข้าร่วมการท่องเที่ยวในชุมชนอิงนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของนโยบายการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สัมมนานี้ มีคนร่วมถึง 100 คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตัวแทนจากสำนักงานกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว บริษัทการท่องเที่ยวและวงการธุรกิจการท่องเที่ยวเอกชน คณะตัวแทนดังกล่าวนั้น ไปเยี่ยมพบปะกับรองรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องรับแขกของกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 • การดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพุกาม

ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. ๑๕๕๖ กระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวและ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)  ได้เซ็นชื่อ Record of Discussion  โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพุกาม ซึ่งเป็นโครงการระยะ 3 ปี (๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) และ JICA  จะอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญและ ทางด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกลุ่ม 3 กลุ่มแล้วแบ่งหน้าที่ดำเนินงาน คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มบริหารการท่องเที่ยว กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มก่อสร้างและพัฒนาอาคารในการท่องเที่ยวและ กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดจะมีผู้เชี่ยวชาญขาก JICA เข้าร่วมด้วย

กิจกรรมสำคัญของกลุ่มที่ 1 คือ การสร้างเว็บไซต์การท่องเที่ยวพุกาม การจำหน่ายแผ่นที่และใบปลิวพุกรมในภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น การเขียนแบบเพื่อได้ทราบข้อมูลระยะยาวของการท่องเที่ยวและข่าวสารการท่องเที่ยวอย่างง่ายดาย

กลุ่มที่ 2 ดำเนินโครงการ 3 โครงการคือ การสร้างเคาเตอร์แจ้งข้องมูลข่าวสารการท่องเที่ยว การสร้างที่ที่ชมวิว และการสร้างถนน กลุ่มนี้ร่วมมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมว่าการ และ UNESCO ซึ่งอยู่ในเขตพุกาม

กลุ่มที่ 3 ได้จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเครื่องเขิน การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี การให้ความรู้เกี่ยวกับความสุภาพ การแจกจุลสารการ์ตูนเชิงให้ความรู้เกี่ยวกับความสะอาดของอาหารและ แจกของฝาก ในการดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นได้จัดการอบรมมัคคุเทศก์ การอบรมเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่อ การออกแสดงเครื่องเขินและเครื่องหวายจากหมูบ้านอะเน่าพวาซอและ หมู่บ้านมิดเช ณ โรงแรมตินกะหะและ Kempinski เมืองเนปยีด่อ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ และได้สร้างสำเร็จเว็บไซต์พุกาม (http://www.wonderbagan.com) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สมาชิก 9 คนของกลุ่มที่ 1 ได้ไปเยี่ยมประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ถึง วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และได้ปรีกษาเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศเมียนมา

 • การดำเนินให้เกิดผลยุทธศาสตร์การส่งออกของประเทศ

คณะประกอบด้วยสมาชิก 40 คน ถูกจัดตั้งขึ้น ซึ่งเป็นตัวแทนจากกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว กระทรวงที่เกี่ยวข้องและ องค์กรเอกชน เพื่อดำเนินหน้าที่ของกรรมการทำให้เกิดผลยุทธศาสตร์การส่งออกของประเทศและการท่องเที่ยว เนื่องจากกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ร่วมดำเนินในการทำให้เกิดผลยุทธศาสตร์การส่งออกขอ่งประเทศซึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จุดมุ่งหมายของส่วนการท่องเที่ยวเพื่อทำให้เกิดผลยุทธศาสตร์การส่งออกของประเทศคือ เพื่อส่งเสริมการเข้าใจการตลาดดั้งเดิม เพื่อดำเนินการพัฒนาสินค้าส่งออก เพื่อพัฒนาระดับประสิทธิภาพของบริการสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวนการดำเนินการท่องเที่ยวอย่างราบรื่น

 • การแจกจำหน่าย CD/DVD หนังสือและใบปลิวซึ่งเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

กระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว แจกจำหน่ายใบปลิวสถานที่ท่องเที่ยว อย่างเช่น ย่างกุ้ง พุกามม มัณฑะเลย์ อินเล เนปยีด่อ รัฐมอญ-กะเหรี่ยง เทือกเขาชิน เกาะมะริด โบราณสถานเมืองเก่าปยู ใบพับ Welcome to the Golden Land ซึ่งเขียนรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีชื่อเสียงในประเทศเมียนมา ในปลิว Myanmar Tourism Statistics ซึ่งประกอบข้อมูลการท่องเที่ยวในแต่ละปี และ DVD Myanmar: Let the Journey Begin และ Visit Myanmar DVD 5 ซึ่งถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวอินเล ย่างกุ่ง เกาะมะริดและอื่นๆ นอกจากนั้น ยังออกอากาศเว็บไซต์ travelnaypyitaw.org website เพื่อให้เนปยีด่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว MICE

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ กำลังวางแผนและดำเนินการแจกจำหน่ายใบพับสภาซึ่งประชาชนสนใจเข้าศึกษาในเมืองเนปยีด่อ ใบพับเรื่องถ้ำมหัศจรรย์ในประเทศเมียนมาและ หนังสือบันทึกรวมภาพสถานที่ท่องเที่ยวเมียนมาซึ่งได้รับรางวัลในการประกวดภาพแห่งวันท่องเที่ยวโลก กำลังดำเนินการสร้าง Mobile Application ซึ่งประกอบข้อมูลการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเมียนมา

 • การออกแสดงในงานแสดงการท่องเที่ยวนานาชาติ

เนื่องจากกำลังดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมียนมาและ การหาและขยายตลาดเพื่อต่างประเทศได้รับทราบการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเมียนมา องค์กรการท่องเที่ยวประเทศเมียนมา สมามนักธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งสหภาพ และสมาคมส่งเสริมการตลาดธุรกจท่องเที่ยวเมียนมา ร่วมมือกับสายการบินเมียนมา บริษัทการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยความกำกับของกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวแล้ว ได้จัดการเพื่อออกแสดงในงานแสดงการท่องเที่ยวนานาชาติ กระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวสนับสนุนงบประมาณในการเช่าบูธ และสร้างบูธในงานแสดง

งานแสดงที่กระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวกำลังสนับสนุนเพื่อได้ออกบูธแสดงการท่องเที่ยวมีดังนี้

ASEAN Tourism Forum (AFT), ITB Berlin, Thailand Travel Mart, World Travel Mart, China International Travel Mart (CITM), JATA Travel Showcase, Moscow International Travel and Tourism Exhibtion

งานแสดงโดยบริษัทการท่องเที่ยวเอกชนและนักธุรกิจโรงแรมคือ

IBT Asia, ITE-HCME, PATA Travel Mart, Expo Milano

โดยศูนย์อาเซียน-เกาหลีได้จัด ASEAN Culture and Tourism Fair ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 22 พฤศจิกายนของทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๘ ตัวแทนกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกันเข้าร่วมงานแสดงดังกล่าว ซึ่งเป็นงานแห่งอาเซียนที่ประกอบด้วยการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมและห้องแสดงการท่องเที่ยว งานแสดงจัดขึ้น เพื่อมุ่งหมายในการผลักดัน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างอาเซียนและเกาหลี และในการส่งเสริมพื้นที่อาเซียนเป็นแห่งท่องเที่ยวอันเดียวกัน

 

วัตถุประสงค์ของกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว

“เพื่อมุ่งหวังและดำเนินการพัฒนาจำนวนนักท่องเที่ยวถึง 4.6 ล้านในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ซึ่งเป็นปีที่ 4 ของโครงการแห่งชาติระยะแรก 5 ปี”

นโยบายของกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว (6) ข้อ

 1. เพื่อการท่องเที่ยวเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญต่อเศรษฐกิจ
 2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ มรดกวัฒนธรรมและประเพณีของประชาชน เพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยว
 3. พัฒนาสภาพสังคม เศรษฐกิจและภาคเอกชนของประชาชนโดยการพัฒนาการท่องเที่ยว
 4. ทำให้เกิดผลสัญญาระหว่างต่างประเทศและภายในประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ
 5. สนับสนุนกระบวนการสร้างสันติชาติโดยบทบาทการท่องเที่ยว
 6. พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ