+95-67- 406458 [email protected]
เลือกหน้า
งานเฉลิมฉลองมะยะตะโลน มาเกว

งานเฉลิมฉลองมะยะตะโลน มาเกว

งานเฉลิมฉลองเก้าพันโคมไฟของพระธาตุอินทร์แขวน

งานเฉลิมฉลองเก้าพันโคมไฟของพระธาตุอินทร์แขวน

งานเฉลิมฉลองเจดีย์แมละมุ

งานเฉลิมฉลองเจดีย์แมละมุ

เทศกาลเจดีย์ Shwesandaw (Pyay)

เทศกาลเจดีย์ Shwesandaw (Pyay)

งานเฉลิมฉลองเจดีย์โพงวินตอง

งานเฉลิมฉลองเจดีย์โพงวินตอง

งานเฉลิมฉลองเจดีย์ชเวซีโกน

งานเฉลิมฉลองเจดีย์ชเวซีโกน

งานประกวดทอผ้ากฐิน

งานประกวดทอผ้ากฐิน

เทศกาลโคมลอย

เทศกาลโคมลอย

งานเฉลิมฉลองวันเพ็ญตะเสาโมง หรือ งานกฐิน

งานเฉลิมฉลองวันเพ็ญตะเสาโมง หรือ งานกฐิน

เทศกาลลอยกระทงชเวจิน

เทศกาลลอยกระทงชเวจิน

งานเฉลิมฉลองเจดีย์กองมุตอ

งานเฉลิมฉลองเจดีย์กองมุตอ

เทศกาลช้างจ๊อกเซ

เทศกาลช้างจ๊อกเซ

งานเฉลิมฉลองพระพุทธรูปเจ้าตอยี

งานเฉลิมฉลองพระพุทธรูปเจ้าตอยี

เทศกาลโคมประทีป

เทศกาลโคมประทีป

งานเฉลิมฉลองเจดีย์ฟองดออู

งานเฉลิมฉลองเจดีย์ฟองดออู

งานเฉลิมฉลองพระพุทธรูปมะนูหา

งานเฉลิมฉลองพระพุทธรูปมะนูหา

เทศกาลนัตถ้ำพลอย

เทศกาลนัตถ้ำพลอย

เทศกาลตองปะโยงนัต

เทศกาลตองปะโยงนัต

เทศกาลตกร้อเข้าพรรษา

เทศกาลตกร้อเข้าพรรษา

เทศกาลเข้าพรรษา

เทศกาลเข้าพรรษา

งานเฉลิมฉลองพระเจดีย์สีโห ปะโคกู

งานเฉลิมฉลองพระเจดีย์สีโห ปะโคกู

เทศกาลสรงน้ำต้นโพธิ์ กาซง

เทศกาลสรงน้ำต้นโพธิ์ กาซง

เทศกาลสโลง

เทศกาลสโลง

งานเฉลิมฉลองพระเจดีย์ชเวมอดอ

งานเฉลิมฉลองพระเจดีย์ชเวมอดอ

เทศกาลสงกรานต์ของเมียนมา

เทศกาลสงกรานต์ของเมียนมา

เทศกาล PanguniUthiram ของชาวฮินดู

เทศกาล PanguniUthiram ของชาวฮินดู

งานเฉลิมฉลองพระพุทธรูปอะเลาตอกัดตะปะ

งานเฉลิมฉลองพระพุทธรูปอะเลาตอกัดตะปะ

งานเฉลิมฉลองพระพุทธรูปชโลง ปยีตอเปียน

งานเฉลิมฉลองพระพุทธรูปชโลง ปยีตอเปียน

Shwe Sar Yan Pagoda เทศกาล

Shwe Sar Yan Pagoda เทศกาล

งานเฉลิมฉลองพระเจดีย์กักกู

งานเฉลิมฉลองพระเจดีย์กักกู

เทศกาลเจดีย์ Shwe Myet Hman

เทศกาลเจดีย์ Shwe Myet Hman

งานเฉลิมฉลองพระเจดีย์ชเวอูมิง ปินดะยา

งานเฉลิมฉลองพระเจดีย์ชเวอูมิง ปินดะยา

เทศกาล Za Lun Pyi - Taw - Pyan Buddha Image Festival

เทศกาล Za Lun Pyi - Taw - Pyan Buddha Image Festival

งานเฉลิมฉลองพระเจดีย์บอโจ

งานเฉลิมฉลองพระเจดีย์บอโจ

งานเฉลิมฉลองพระเจดีย์อินตอจี ชเวมิ่งซู

งานเฉลิมฉลองพระเจดีย์อินตอจี ชเวมิ่งซู

งานเฉลิมฉลองพระเจดีย์มอตินซอน

งานเฉลิมฉลองพระเจดีย์มอตินซอน

งานเฉลิมฉลองพระเจดีย์ชเวนัตตอง

งานเฉลิมฉลองพระเจดีย์ชเวนัตตอง

งานบวชเณร

งานบวชเณร

งานเฉลิมฉลองเทพโกงจีจอง

งานเฉลิมฉลองเทพโกงจีจอง

เทศกาลทะแมแน

เทศกาลทะแมแน

งานเฉลิมฉลองพระมหามุนิ

งานเฉลิมฉลองพระมหามุนิ

งานเฉลิมฉลองเจดีย์ไจเค่า

งานเฉลิมฉลองเจดีย์ไจเค่า

งานเฉลิมฉลองเจดีย์ชเวสัตตอว์

งานเฉลิมฉลองเจดีย์ชเวสัตตอว์

เทศกาลนาคา

เทศกาลนาคา

เทศกาลมะเนากะฉิ่น (วันขึ้นปีใหม่ของชาวกะฉิ่น)

เทศกาลมะเนากะฉิ่น (วันขึ้นปีใหม่ของชาวกะฉิ่น)

งานเฉลิมฉลองเจดีย์อานันดา

งานเฉลิมฉลองเจดีย์อานันดา