+95-67- 406458 [email protected]
เลือกหน้า

เขตโครงการ             – ทะเลสาบอินด่อจี รัฐกะฉิ่น

เวลาที่เริ่มต้นโครงการ – พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์กรที่สนับสนุน      – สมาคมผู้รักทะเลสาบ และ Fauna & Flora International

จุดมุ่งหมาย              – เพื่ออพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอินด่อจี เพื่ออนุรักษ์ทะเลสาบ เพื่อคนท้องถิ่นได้รับโอกาสทำงาน

สถานการณ์โครงการ  – การนั่งเรือกะยัก เรือยาวติดเครื่อง ปั่นจักรยาน การเดินป่าขึ้นเขา การชมนก การนมัสการและศึกษาพระเจดีย์โบราณ การศึกษาประเพณีการกินอยู่ของคนพื้นบ้าน

 

เขตโครงการ             – เมืองลอยก่อ รัฐกะยา (ป่านปั๊ก ตะนีลาแล)

เวลาที่เริ่มต้นโครงการ – กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

องค์กรที่สนับสนุน      – International Trade Centre/CBT

จุดมุ่งหมาย              – เพื่อคนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์ เพื่อสร้างงานโดยการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เพื่ออำนวยธุรกิจอย่างยั่งยืน

สถานการณ์โครงการ  – การศึกษาวัฒนธรรม การกินอยู่ ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวกะยาน การเดินป่าขึ้นเขา การทำไส้กรอกหมูกะยา การรับประทานอาหารพื้นบ้าน การนั่งเกวียงวัว การศึกษาการทอผ้าและการซื้อของระสึก

 

เขตโครงการ             – เขตต่านด่องจีรัฐกะเหรี่ยง

เวลาที่เริ่มต้นโครงการ – พ.ศ.๒๕๕๗

องค์กรที่สนับสนุน      – Hanns Seidel Foundation และ Peace Nexus

จุดมุ่งหมาย              – เพื่ออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในเขตต่านด่องจี เพื่อรายได้ของคนท้องถิ่นสูงขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและ ชาวเมียนมา

สถานการณ์โครงการ  – การอบรมเบื้องต้น Bed&Breakfast  ความสะอาดส่วนตัวและสิ่งแวดล้อม การอบรมการทำอาหาร การอบรมนำเที่ยวในภูมิภาค การตรวจถนนหนทางเดินและ ทางไปที่ชมวิว การทำแผ่นที่ในภูมิภาค สถานการณ์ปัจจุบันและ ประวัติของหมู่บ้าน

 

เขตโครงการ             – หมู่บ้านลอยขอ อินนี ทีแนะ กั้กกุ เขตปะโอะ รัฐฉาน

เวลาที่เริ่มต้นโครงการ – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์กรที่สนับสนุน      – Commuity Involved Tourism Pa-O Region

จุดมุ่งหมาย              – เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้คนท้องถิ่นชวาปะโอะมีความรู้ด้านการท่องเที่ยวและ ร่วมมือเพื่อสร้างงานทำสำหรับคนท้องถิ่น

สถานการณ์โครงการ  – สามารถศึกษาหัตกรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรประเพณีของชาวปะโอะ สามารถสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ การดำเนินเรื่องการติดตตั้งไฟฟ้าในหมู่บ้าน 4 แห่งเขตกั้กกุ การติดตั้งเครื่องใช้ที่จำเป็ฯในห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว ห้องนอน ณ เขตอินนี การให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตลอยขอ การควบคุมดูแลการบริการนักท่องเที่ยวในเขตทีแนะ

 

เขตโครงการ             –  หมู่บ้านกั่นจีต่อภาคตะวันออกและตะวันตก อินเยาและลีซูป่าน 4 แห่งในอำเภอมไย มณฑลมะกวย

เวลาที่เริ่มต้นโครงการ – พ.ศ.๒๕๕๙

องค์กรที่สนับสนุน      – Action Aid Myanmar

จุดมุ่งหมาย              – เพื่อให้ร่วมกันบริหารกิจการอาชีพเดียวกัน เพื่อได้รับประโยชน์จากธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของชาวบ้านในการบริหารงาน เพื่อรักษาและเผยแพร่ประเพณีของหมู่บ้าน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยอาศัยความเคารพซึ่งกันและกันของคนท้องถิ่น

สถานการณ์โครงการ  – การเข้าชมกิจการงานอาชีพ เช่น กิจการข้าวซอบตัด การทอผ้า การศึกษาการดำรงชีวิตของชาวบ้าน การเดินเล่นตามถนนกลางหมู่บ้านและการขี่จักรยาน

 

เขตโครงการ             – หมู่บ้าน 6 แห่งระหว่างหมู่บ้านมินกุนและเจ้าเมียว มณฑลมัณฑะเลย์

เวลาที่เริ่มต้นโครงการ – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์กรที่สนับสนุน      – Wildlife Conservation Society (WCS)

จุดมุ่งหมาย              – เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่งที่หารายได้สำคัญสำหรับประเทศ ชาติ เพื่อให้คนท้องถิ่นเข้าร่วมในการท่องเที่ยว เพื่อสร้างงานทำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาว    ต่างชาติได้รับประสบการณ์ที่ดี เพื่อดำเนินการอนุรักษ์ปลาโลมา เพื่อไม่ให้หายประเพณีดั้งเดิม ก็คือ การจับปลาร่วมประโยชน์กับปลาโลมาโดยใช้แห เพื่อแสดงการจับปลาร่วมประโยชน์ระหว่างชาวประมงและปลาโลมา ซึ่งมีในเพียงประเทศเมียนมา ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเห็น เพื่อดำเนินการรักษาปลาโลมาโดยร่วมกับคนท้องถิ่น เพื่อให้คนท้องถิ่นเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้คนท้องถิ่นเองสามารถบริหารการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สถานการณ์โครงการ  – ถ้านักที่ยวไปชมปลาโลมา สามารถเดินทางจากมัณฑะเลย์ระยะทาง 2 วัน 1 คืน หรือวันเดี่ยว นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาการจับปลาร่วมประโยชน์ระหว่างชาวประมง และปลาโลมา ซึ่งได้เห็นในประเทศเมียนมาเพียงประเทศเดียว นอกจากนั้น สามารถศึกษากิจการพื้นบ้านได้แก่ การทำกุบไม้ไผ่ การปั้นหม้อดินเผา การม้วนบุหรี่ และประเพณีของชนบท

 

เขตโครงการ             – เขตดะนุ รัฐฉาน (หมู้บ้านซีจ้าอิน ปิ่นเซงปิ่น ในอำเภอปินดะยะ หมู้บ้านราซะจีและ ต่องมิ่น ในอำเภอยวาหง่าน)

องค์กรดำเนินโครงอาร – สมาคมนักธุรกิจโรงแรม(โซนภาคใต้ของรัฐฉาน) กรรมการตัวแทน หมู่บ้าน และคณะสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตดะนุ

เวลาที่เริ่มต้นโครงการ  – มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

จุดมุ่งหมาย               – เพื่อสร้างงานทำสำหรับคนท้องถิ่นในเขตดะนุ เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเขตดะนุ

สถานการณ์โครงการ   – จัดตั้งกรรมการหมู่บ้านเรียบร้อย ส่งชาวบ้านที่จะดำเนินกิจการ CBT ไปร่วมในการอบรมมัคคุเทศก์ภูมิภาค การอบรมเรื่องบริการโรงแรมและ การอบรมเรื่องประวัติของหมู่บ้านและความรู้พื้นบ้าน CBT ร่วมกับ GIZ (องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน) แล้วได้ดำเนินการเผยแพร่เทคนิค

 

เขตโครงการ             – ตำบลลอยน่อยพะยาต่องเยเซ็ด อำเภอยองชเว

องค์กรดำเนินโครงอาร – นายขุ่นอ่องมินและกรรมการตัวแทนหมู่บ้าน

เวลาที่เริ่มต้นโครงการ – พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

จุดมุ่งหมาย               – เพื่อให้การท่องเที่ยวในอำเภอยองชเวพัฒนาขึ้น เพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจของคนท้องถิ่นและ เพื่อสร้างงาน

สถานการณ์โครงการ   – เรียบร้อบการสร้างอาคารตามประเพณีชาวอินตา 6 หลัง ความกว้างของอาคารคือ 30x22x11 ฟุต หลังคาเป็นแผ่นสังกะสี พื้นและผนังทำด้วยไม้ จำนวนคนที่พักได้ 2 คน จึงสร้างสำเร็จที่พักสำหรับแขก 12 คน นอกจากนั้น สร้างอาคารรับประทานอาหารซึ่งหลังคาเป็นแผ่นสังกะสี พื้นและผนังทำด้วยไม้ กว้าง 50x24x11 ฟุต และห้องครัวซึ่งกว้าง 20x12x12 ฟุต นายขุ่นอ่องมินผู้ดำเนินโครงการได้ทำสัญญากับกรรมการตัวแทนหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

เขตโครงการ             – หมู่บ้านสะกา อำเภอยองชเว

องค์กรดำเนินโครงอาร – นายซายต้านซิน และกรรมการตัวแทนหมมู่บ้าน

เวลาที่เริ่มต้นโครงการ – กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

จุดมุ่งหมาย              – เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยร่วมมือกับหมู้บ้าน เพื่อให้คนท้องถิ่นมีงานทำ

สถานการณ์โครงการ   – ซ่อมแซมอาคารเก่า 2 ชั้น หลังคาเป็นแผ่นสังกะสี พื้นและผนังเป็นไม้ มีห้อง 8 ห้อง ความกวางของแต่ละห้องคือ 18x12x9 ฟุต และพักได้ 2 คน จึงจำนวนรวมคน 12 คนพักได้ในอาคารนี้ เรียบร้องการสร้างอาคารชั้นเดียว 2 หลัง ซึ่งหลังคาเป็นแผ่นไม้ไผ่ พื้นและผนังเป็นไม้ ความกว้าง 14.5x13x11 ฟุตและพักได้ 2 คน จึงรวมทั้ง 4 คนพักได้ อาคารรับประทานอาหารเป็นอาคาร 2 ชั้น และจัดอาหารที่ชั้นบน กว้าง 40x21x14 ฟุต สร้างห้องน้ำสาธารณะ 4 ห้องเรียบร้อย นายซายต้านซินผู้ดำเนินโครงการและกรรมการตัวแทนหมู่บ้านได้ทำสัญญา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

 

เขตโครงการ             – หมู่บ้านมะจีก่าน อำเภอสะเล มณฑลมะกวย

องค์กรดำเนินโครงอาร – Myanmar Tourism  Marketing/All Asia Inclusive Tour

เวลาที่เริ่มต้นโครงการ – ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

จุดมุ่งหมาย              – มุ่งหวังเพื่อพัฒนาจำนวนเยาวชน 10 – 15 คนซึ่งสามารถนำหน้ากิจการเป็นอย่างดี และดำเนินการอนุรักษ์โครงการ CBT อย่างเป็นระบบภายใน 2 ปี และมุ่งหวังเพื่อพัฒนาโอกาสการทำงาน

สถานการณ์โครงการ   – ปรับปรุงบ้านอยู่อาศัยในหมู้บ้าน 2 หลัง สร้างอาคารใหม่ 1 หลัง เพื่อนักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืน เปิดการอบรมที่จำเป็นแก่ชาวบ้าน 6 คนเรียบร้อยแล้ว ปัดนี้ กำลังเริ่มต้นดำเนินให้เกิดผล การท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

เขตโครงการ             – หมู่บ้านซอล้อง  เมืองก่านปั้กลัก รัฐชิน

องค์กรดำเนินโครงอาร – Forever Top Travel

เวลาที่เริ่มต้นโครงการ – มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

จุดมุ่งหมาย              – เพื่อมาตรฐานการครองชีพของคนท้องถิ่นสูงขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทำงานให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของรัฐชิน

สถานการณ์โครงการ   – เรียบร้อยการสร้างบ้านตามประเพณี 6 หลัง กำลังปรับปรุงเพื่อนักท่องเที่ยวเข้าพักได้

 

เขตโครงการ             – หมู่บ้านไจ้ตะแล(ภาคกลาง)  อำเภอตุนเต จังหวัดย่างกุ้ง

องค์กรดำเนินโครงอาร – Tour Mandalay Co.,Ltd

เวลาที่เริ่มต้นโครงการ – วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

จุดมุ่งหมาย              – เพื่อพัฒนาการกินอยู่ของคนท้องถิ่นโดยอาศัยการเกษตร เนื่องจากภาคกลางชองหมู่บ้านไจ้ตะแล มีพื้นที่ดินที่ดีสำหรับการเพาะปลูก เพื่อสนับสนุนเงินกองทุนโรงเรียนจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน นอกจากนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความยากจน เพื่ออนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติของการกินอยู่ของหมู่บ้านโดยตัวเอง ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)

สถานการณ์โครงการ   – กำลังทำให้เกิดผลในการอาสาดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งประกอบด้วยกิจการธุรกิจ เพื่อไม่ให้หายกิจการหัตถกรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณีของเผาพันธุ์ต่างๆ ระบบนิเวศและ สิงแวดล้อมธรรมชาติของประเทศเมียนมา

 

เขตโครงการ             – หมู่บ้านสิ่นต่อง อำเภอต่าสี่ จังหวัดเม็กถี่ลา มณฑลมัณฑะเลย์

องค์กรดำเนินโครงอาร – Myanmar Hill Lodges Travel

เวลาที่เริ่มต้นโครงการ – พ.ศ.๒๕๕๙

สถานการณ์โครงการ   – การยื่นเสนอสร้างบ้านแบบชนบทถึงคณะรัฐบาลมณฑล เพื่อทำให้เกิดผลการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

 

Community Based Tourism in Myanmar