+95-67- 406458 [email protected]
เลือกหน้า

๑ ในเขตเนปยี่ต่อl


๒ จังหวัดกะฉิ่น


(๑)เขตอนุญาต

  1. ๑อำเภอ บะหม่อ
  2. ๒อำเภอ ฉเหว่กู
  3. ๓อำเภอ โมกอง
  4. ๔อำเภอ โมหญิ่ง
  5. ๕อำเภอ มยิ่อ์จีนา

(๒) ในเมืองอนุญาตต้องขออนุญาตนอกเมือง

(๑) อำเภอ ปูตาโอ
(๒) อำเภอ มะชันบอ
(๓) อำเภอ มันซี
(๔) อำเภอ โมเมาะ
(๕) อำเภอ ไวหม่อ

(๓) สถานที่ต้องขออนุญาต

(๑) อำเภอ หน่องมุน
(๒) อำเภอ คองลันพู
(๓) อำเภอ ซุนปราบุน
(๔) อำเภอ พากั้ง
(๕) อำเภอ ตะไน
(๖) อำเภอ อิงจันยัน
(๗) อำเภอ ชีพเหว่
(๘) อำเภอ เซาะหล่อ

๓ จังหวัดกะยา


(๒) ในเมืองอนุญาตต้องขออนุญาตนอกเมือง

  1. เขตการปกครอง Loi-kaw

(๒) ในเมืองอนุญาตต้องขออนุญาตนอกเมือง

(๑) อำเภอ ดีหม่อโ

(๒) อำเภอ พะรูโซ

(๓) เขตขออนุญาต

(๑) อำเภอ ชาตอ
(๒) อำเภอ พาซอง
(๓) อำเภอ บอลแค
(๔) อำเภอ แมแซ่

๔               จังหวัดกะหยิ่ง


(๑) เขตอนุญาต

(๑) อำเภอ พอำ
(๒) อำเภอ เมียวดี
(-) เมืองซุกลิ
(-) เมืองวอเหล่ มไหย่

๒) ในเมืองอนุญาตต้องขออนุญาตนอกเมือง

(๑) อำเภอ เกาะกริ
(-) เมืองจอุนโด
(๒) อำเภอ ไลบแอ่ว
(-) เมืองไปจอุน
(-) เมืองฉันยหว่าติ้อ์
(๓) อำเภอ ตันตองจี
(-) เมืองเล่ะอ์โต

(๓) เขตขออนุญาต

(๑) อำเภอ จาอิงเซ่อ์จี
(-) เมืองพะยาตุนซู (พระเจดีย์๓องค์)
(-) เมืองไจก์ดุน
(๒) พาปุน
(-) เมืองกะมะมอง

๕               รัฐมะกเวไม่มีเขตจำกัด๖                รัฐซิ่อ์ไก


(๑) เขตอนุญาต

(๑) อำเภอ ซิ่อ์ไก

(๒) อำเภอ เมียงมู

(๓) อำเภอ มหย่อง

(๔) อำเภอ มงยหว่า

(๕) อำเภอ หช่องอู

(๖)อำเภอ อยาต่อ

(๗) อำเภอ บุตลิ่ง

(๘) อำเภอ ฉเหว่โบ

(๙) อำเภอ ดีแปยิง

(๑๐) อำเภอ เยอู

(๑๑) อำเภอ คิงอู

(๑๒) อำเภอ ตันแซ

(๑๓) อำเภอ จอุ่นละ

(๑๔) อำเภอ กันบะลู

(๑๕) อำเภอ แวะและ

(๑๖) อำเภอ กะตา

(๑๗) อำเภอ อิงต่อ

(๑๘) อำเภอ ทีไช่อ์

(๑๙) อำเภอ ปิงแลบู

(๒๐) อำเภอ บันเมาะ

(๒๑) อำเภอ กอลิง

(๒๒) อำเภอ วนโต

(๒๓) อำเภอ ยิงมา

(๒๔) อำเภอซาลิงจี

(๒๕) อำเภอ ปะแล

(๒๖) อำเภอ กะนี

(๒๗) อำเภอ กะเล

(๒๘) อำเภอ กะเลวะ

(๒๙) อำเภอ มิงกิง

(๓๐) อำเภอ หม่อไล่อ์

(๓๑) อำเภอ พองปยิง

(๓๒) อำเภอ ตะมู

(๓๓) อำเภอ คันตี

(–)อำเภอ ฮุมมะลิง

(–)อำเภอ เลชี

(–)อำเภอ ละแฮ

(๒) ในเมืองอนุญาต ไม่มีเขตที่ขออนุญาตนอกเมือง

(๓) เขตที่ต้องขออนุญาต  อำเภอ นันยุน

๗ รัฐตะนาวสี


(๑) เขตอนุญาต

(๑) อำเภอ เกาะสอง
(-) เมืองคะเมาะจี
(๒) อำเภอ ท่าหวาย
(-) เมืองเมตตา
(๓) อำเภอ เยผหยู่
(-) เมืองกะลิงออง
(๔) อำเภอ ลองลุง
(๕) อำเภอ ตะแยะชอง
(๖) อำเภอ ตะนิงตายี
(๗) อำเภอ ปุลอ
(-) เมืองปะเลาะ
(๘) อำเภอ มะเหร็ด

(๒) ในเมืองอนุญาต เขตที่ขออนุญาตนอกเมือง

(๑) อำเภอ บุดปยิง
(-) เมืองปหยิ่จีมันไต
(-) เมืองกระตูริ
(๒) อำเภอ จุนซุ

๘ รัฐพะโค


(๑) เขตอนุญาต

(๑) อำเภอ พะโค
(๒) อำเภอ ได้อู
(๓) อำเภอ หญ่องเลปิง
(๔) อำเภอ เจ้าตะคา
(๕) อำเภอ วอ
(๖) อำเภอ ตะนัดปิง
(๗) อำเภอ กะวะ
(๘) อำเภอ ต่องอู
(๙) อำเภอ เยตาเช
(๑๐) อำเภอ อุดตวิง
(๑๑) อำเภอ ผอู่
(๑๒) อำเภอ ทันตะปิน
(๑๓) อำเภอ จ่อจี
(๑๔) อำเภอ ปหยี่
(๑๕) อำเภอ เปาะคอง
(๑๖) อำเภอ แตกุน
(๑๗) อำเภอ เปาแต
(๑๘) ฉเหว่ต่อง
(๑๙) อำเภอ ปะเตา
(๒๐) อำเภอ สายาวดี
(๒๑) อำเภอ และปะตัน
(๒๒) อำเภอ มิงละ
(๒๓) อำเภอ โมโหญ่
(๒๔) อำเภอ อุดโพ
(๒๕) อำเภอ โจ้ปิงเก้า
(๒๖) อำเภอ ซีกุน
(๒๗) อำเภอ นัดตะลิง

(i) เขต Magway


(ญ) เขตมั ณ ฑะเลย์


๑๐ จังหวัดมอญ


(๑) เขตอนุญาต

(๑) อำเภอไจก์โท
(๒) อำเภอป่อง
(-) เมืองซินไจก์
(-) เมืองเมาะตะมะ
(๓) อำเภอหม่อละเมียง
(๔) อำเภอชองซง
(๕) อำเภอมุดง
(-) เมืองกะมาแวะ

(๒) ในเมืองอนุญาตเขตที่ขออนุญาตนอกเมือง

(๑) อำเภอบีลิน
(๒) อำเภอตะทง
(๓) อำเภอเย

(๓) เขตที่ขออนุญาต

(๑) อำเภอไจก์มะยอ
(๒) อำเภอตันผยู่ซยัด

(l) รัฐยะไข่


(m) ภาคย่างกุ้ง


๑๓ จังหวัดฉาน


(๑) เขตอนุญาต

(๑) อำเภอต่องจี

(๒) อำเภอกะลอ

(๓) อำเภอหญ่องฉเหว่

(๔) อำเภอโฮโปง

(๕) อำเภอซีไซ

(๖) อำเภอปินหล่อง

(๗) อำเภอแพคง

(๘) อำเภอยหว่างัน

(๙) อำเภอปินตะยะ

(๑๐) อำเภอมูแซ

(๑๑)อำเภอน้ำคัม

(๑๒) อำเภอกกไข่

(๑๓) อำเภอโฮปัน

(-) เมืองปันลง

(๑๔)อำเภอเชียงตุน

(๑๕) อำเภอไมคัด

(๑๖) อำเภอไมยัน

(๑๗) อำเภอไมปยิน

(๒) ในเมืองอนุญาต เขที่ขออนุญาตนอกเมือง

(๑) อำเภอยัดเสาะ
(๒) อำเภอลไหว่ลิน
(-) เมืองปินลง
(๓) อำเภอน้ำซัน
(-) เมืองโคลัน
(๔) อำเภอกนเฮง
(-) เมืองกาลิ
(๕) อำเภอแลชา
(๖) อำเภอลินเค
(๗) อำเภอโมแน
(๘ )อำเภอลาโช
(๙ )อำเภอเตงนี
(๑๐) อำเภอตันยัน
(๑๑ )อำเภอกนลง
(๑๒) อำเภอไมแย
(๑๓ )อำเภอเจ้าแม
(๑๕) อำเภอสีปอ
(๑๕) อำเภอหน่องโช
(๑๖) อำเภอนัมมะตู
(๑๗) อำเภอน้ำซัน
(๑๘) อำเภอโมเมะ
(๑๙) อำเภอมะเบง
(๒๐) อำเภอไมซัด
(๒๑) อำเภอไมตุน
(๒๒) อำเภอแมะมัน

(๓) เขตที่ขออนุญาต

(๑) อำเภอเจตี
(๒) อำเภอไมไก่
(๓) อำเภอไมชู
(๔) อำเภอไมปัน
(๕) อำเภอเมาะแม
(๖) อำเภอมันตุน
(๗) อำเภอเล้าไก่
(๘) อำเภอกงชัน
(๙) อำเภอไมลา (เขตสำคัญ-๔)
(๑๐) อำเภอนาพัน (เขตสำคัญ-๒)
(๑๑) อำเภอปันไว (เขตสำคัญ-๒)
(๑๒) อำเภอปันซัน (เขตสำคัญ-๒)
(๑๓) อำเภอไมมอ (เขตสำคัญ-๒)

๑๔ รัฐอิระวดี


(๑) เขตอนุญาต

(๑) อำเภอพะเสม
(-) เมืองฉเหว่เตายัน
(-) เมืองงเหว่เซา
(๒) อำเภอกันจีเดาะ
(๓) อำเภอสาป่อง
(๔) อำเภองะปุตอ
(-) เมืองงะยกเกา
(-) เมืองไฮจีจน
(๕) อำเภอจงปหย่อ
(-) เมืองอะเทา
(๖) อำเภอเยจี
(-) เมืองงะไตเชา
(-) เมืองอะตุด
(๗) อำเภอเจากง
(๘) อำเภอฮิงตาดะ
(๙) อำเภอซะลน
(๑๐) อำเภอเลมแย่อ์นา
(๑๑) อำเภอมยันออง
(๑๒) อำเภอจันคิน
(๑๓) อำเภออิงคะปู
(-) เมืองทูจี
(๑๔) อำเภอมเยามยะ
(๑๕) อำเภอเอ่งแม
(๑๖) อำเภอวาแคมะ
(-) เมืองจงมะเง
(๑๗) อำเภอมะอูปิน
(๑๘) อำเภอปันตะหน่อ
(๑๙) อำเภอหญ่องตง
(๒๐) อำเภอดะนุผยู่
(๒๑) อำเภอผย่าปง
(-) เมืองอะมา
(๒๒) อำเภอโบกะเล
(๒๓) อำเภอไจก์ลัด
(๒๔) อำเภอเดดะแย
(๒๕) อำเภอลัดปตตา
(-) เมืองปยิงสะลู
(๒๖) อำเภอมอละมไยจน

รายชื่อเขตที่จำกัดเพิ่มเพื่อความปลอดภัย

ราย จังหวัด/รัฐ เขต ข้อสังเกต
จังหวัดกะฉิ่น ลแหว่แจ၊ดอพนยัน၊ซะดง၊กันไปตี၊ปันนันดิน၊กาไม၊ชินบเหว่ยัน၊ปันหว่า
จังหวัดกะหยิ่ง พาปน၊ไลบแหว่၊ฉันยหว่าติด၊สุกลิ၊วอเลมไย၊ตันตองจี၊จาอิงเสดจี၊เกาะกริ
รัฐซิ่อ์ไก กะตา၊บันเมาะ
รัฐตะนาวสี เกาะสอง (คะเมาะจี)
รัฐพะโค ทันตะปิน၊เมืองเจ้าจี၊อำเภอเจ้าจี (มง)
รัฐมัณฑะเลย์ โมกก၊ตะปิดจีน၊เปี่ยงอูลหวิ่ง (จนไต၊หญ่องกง၊ตะปเหย่ชอง၊โมโจปยิด၊ปตีกง၊นองปิง၊แมตอ)
จังหวัดยะไข่ บูตีต่อง၊มองตอ (ต่องปโหย่และแว)၊ปและวะ၊ซิ่อ์เต่ว(IDP)๑๕ค่าย၊ยะเตะต่อง (IDP) ๔ค่าย၊เปาะตอ (IDP) ๔ค่าย၊เจ้าตอ (IDP) ๑ค่าย၊มเหย่ปง (IDP) ๑ค่าย၊เจ้าพหยู่ (IDP) ๑ค่าย၊ยันบแหย่ (IDP) ๑ค่าย။
จังหวัดฉาน (ภาคเหนือ) ไมเงาะ၊ไมลง၊ฉินฉเหว่หอ၊โฮปัน၊น้ำติด၊ปันลง၊มอไท၊มูแซ၊น้ำคัม၊กกไข่၊มันกัน။
จังหวัดฉาน

(ภาคตะวันออก)

ไมคัด၊ไมยัน (ไมเปาะ)၊ไมลา၊ไมปยิน (ตงตา)၊ไมพยัด၊ไมยาว (ไมยุ)။
๑๐ จังหวัดฉาน (ภาคใต้) ซีไซ၊ลไหว่ลิน (ไมปน)