+95-67- 406458 [email protected]
เลือกหน้า

ค่าเข้าเขตสำหรับชาวต่างชาติ

 

ราย เมือง ที่อยู่ ค่าเข้า
ย่างกุ้ง ชะเวตะกอง ๘๐๐๐ จั๊ด
พระเจดีย์ซูเล ๓๐๐๐ จั๊ด
พระเจดีย์โบตะเทา ๖๐๐๐ จั๊ด
พระเจดีย์กะบาเอ ๓๐๐๐ จั๊ด
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ๕๐๐๐ จั๊ด
สวนสาธารณะ ๓๐๐๐ จั๊ด
สวนกันต่อจี ๒๐๐๐ จั๊ด
พิพิธภัณฑ์อัญมณี เงินเมียนมาที่ตรงกับ๕ดอล
พระพุทธรูปอะบยาลาบะมุนิ ๑๐๐๐ จั๊ด
หมู่บ้านชนชาติ ๓๐๐๐ จั๊ด
พิพิธภัณฑ์พนเอกอองซัน ๕๐๐๐ จั๊ด
พิพิธภัณฑ์ยาเสพติด ๓๐๐๐ จั๊ด
พระงาทัดจี ๒ ดอล
พระเจดีย์สแหว่ ด่อ ๑ ดอล
สวนหล่อกา ๕๐๐๐ จั๊ด
ต่างลยิง พระไจก์เข้า ๑ ดอลา/๑๐๐๐ จั๊ด
พะโค ค่าเข้าเขต ๑๐๐๐๐ จั๊ด
ไจก์โท พระเจดีย์ไจก์ทีโย(พระอินทร์แขวน) ๓๐๐๐ จั๊ด
พะอัง ถ้ำเกาะกูน ๖๐๐๐ จั๊ด
ถ้ำซะดัน ๑๐๐๐ จั๊ด
พุกาม ค่าเข้าเขต ๒๕๐๐๐ จั๊ด
พิพิธภัณฑ์พุกาม ๕๐๐๐ จั๊ด
หอคอยพุกาม ๕ ดอล
พระราชวังพุกาม ๕ ดอลา/๕๐๐๐จั๊ด
สเล วัดโย่โซง ๕๐๐๐ จั๊ด
มัณฑะเลย์ ค่าเข้าเขต ๑๐๐๐๐ จั๊ด
ซิ่อ์ไก ค่าเข้าเขต ๕๐๐๐ จั๊ด
๑๐ เปี่ยงอูลหวิ่ง สวนกันต่อจีแห่งชาติ ๖๐๐๐ จั๊ด
หอคอย ๑๐๐๐ จั๊ด
น้ำตกปแหว่เก้า ๕๐๐ จั๊ด
๑๑ มงยหว่า ภูเขาโพหวิ่ง ๓ ดอล
ภูเขาฉเหว่บะ ๒ ดอล
พระตั่งบุเด ๓ ดอล
๑๒ อิงเล(หญ่องฉเหว่) ค่าเข้าเขต ๑๒๐๐๐ จั๊ด
๑๓ ปินตะยะ พระปินตะยะฉเหว่อุมิง ๓๐๐๐ จั๊ด
ค่าเข้าเขตดะนุซึ่งได้รับอนุญาตการปกครองตนเอง ๕ ดอล
๑๔ ต่องจี พิพิธภัณฑ์ต่องจี ๒ ดอล
ถ้ำช้าง ๒๐ ดอล
พระมเหอ่วต่อกักกู ๓ ดอล
๑๕ ปหยี่ เมืองเก่าตะเยคิตตยา  ๕๐๐๐ จั๊ด
พระพุทธรูปอะบยาลาบะมุนิ ๑๐๐๐ จั๊ด
พิพิธภัณฑ์หม่อซา ๕ ดอล/๕๐๐๐จัด
๑๖ ฉเหว่โบ เมืองเก่าฮันลิน ๕๐๐๐ จั๊ด
พิพิธภัณฑ์ฮันลิน ๕๐๐๐ จั๊ด
๑๗ ต่องตวิงจี เมืองเก่าเบ้ะอ์ตะโน ๕๐๐๐ จั๊ด
พิพิธภัณฑ์โบราณคดีเบ้ะอ์ตะโน ๕๐๐๐ จั๊ด
๑๘ ตะกอง พิพิธภัณฑ์โบราณคดีตะกอง ๕๐๐๐ จั๊ด
๑๙ ซิ่อ์ตเหว่ พิพิธภัณฑ์ชนเผ่ายะไข่ซิ่อ์ตะเหว่ ๒ ดอล
๒๐ มเย่าอ์อู ค่าเข้าเขตมเย่าอ์อู ๕ ดอล
พิพิธภัณฑ์พระราชวังมเย่าอ์อู ๕ ดอล
๒๑ ภูเขานัดมะ ค่าเข้าเขต ๑๐ดอล/๑๐๐๐๐จั๊ด
๒๒ เหน่ปหยี่ด่อ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ชาวต่างชาติ ๕๐๐๐ จั๊ด
พิพิธภัณฑ์อัญมณี เงินเมียนมาที่ตรงกับ ๕ ดอล
พิพิธภัณฑ์พุกาม ๕๐๐๐ จั๊ด
สวนน้ำพุ ๗๐๐ จั๊ด
๒๓ ลไหว่ก่อ พิพิธภัณฑ์ ๕๐๐๐ จั๊ด
โรงเรียนทอผ้า ๓๐๐๐ จั๊ด