เลือกหน้า

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง (ACMECS)

 

ได้ก่อตั้งกลุ่มยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มต้นได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเมียนมา และ ประเทศไทย หลังจากนั้น ประเทศเวียดนามก็ได้เข้าเป็นสมาชิกด้วย ในการประชุมระดับผู้นำเรื่องปฏิบัติยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 ได้ประกาศปฏิญญาพุกาม โดยประกอบด้วยข้อปฏิบัติการร่วมมือในการท่องเที่ยว ดังนี้

  • เพื่อให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในการท่องเที่ยวโลกระหว่างประเทศสมาชิก 5ประเทศ
  • เพื่อให้ปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวทั่งโลก ภายในประเทศสมาชิกทั้ง 5ประเทศ หรือ เขตอื่นๆ

วัตถุประสงค์ก็นคือ เพื่อช่วยลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างทั้ง 5ประเทศ และ เพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองภายในอนุภูมิภาคให้คงยาวนาน แล้วมุ่งหวังว่าได้รับความสามัคคีในการทำงานร่วมมือ และ ไม่เพียงแต่ได้รับประโยชน์ จากความเจริญรุ่งเรืองนั้น เพื่อให้อาเซียนมีคุณค่ามากขึ้น